Risk-Return Tradeoff Definisjon

Avveiningen mellom risiko og avkastning er forholdet mellom risikonivået og avkastningsnivået. Jo høyere risikonivå, jo høyere forventet avkastning. Jo lavere risikonivå, jo lavere forventet avkastning. Avveiningen mellom risiko og avkastning er et grunnleggende begrep innen finans og er grunnlaget for den moderne porteføljeteorien. Hvorfor risiko/avkastning er viktig? Avveiningen mellom risiko og avkastning er viktig fordi … Les mer

Hva er et runaway gap?

Et løpsk gap er en type prisgap som oppstår når prisen på et verdipapir beveger seg kraftig høyere eller lavere, med liten eller ingen handel i mellom. Runaway gaps oppstår ofte i perioder med høy markedsvolatilitet, og kan signalisere en endring i den nåværende trenden. I et bullish løpsk gap, åpner kursen kraftig høyere enn … Les mer

Markedsindikatorer Definisjon

En markedsindikator er et statistisk mål på tidligere markedsaktivitet som brukes til å forutsi fremtidig markedsadferd. Markedsindikatorer kan brukes til å identifisere trender, momentum og støtte- og motstandsnivåer. Det finnes mange forskjellige typer markedsindikatorer, som hver måler ulike aspekter ved markedsaktivitet. Noen av de mest populære markedsindikatorene inkluderer glidende gjennomsnitt, Bollinger-bånd og stokastiske oscillatorer. Hva … Les mer

Erklæring om tilleggsinformasjon (SAI)

En erklæring om tilleggsinformasjon (SAI) er et offentliggjøringsdokument som gir tilleggsinformasjon om et verdipapirfond som ikke er nødvendig å offentliggjøre i fondets prospekt. SAI er arkivert til Securities and Exchange Commission (SEC) som en del av fondets registreringserklæring. SAI inkluderer vanligvis informasjon om fondets investeringsstrategier, risikofaktorer og ytelse. SAI inneholder også informasjon om fondets ledergruppe … Les mer

Lisensavtale: Definisjon, eksempel, typer, fordeler

1. Lisensavtale: Definisjon og eksempler 2. Typer lisensavtaler 3. Fordelene med lisensavtaler Hva er to former for lisensiering? De to hovedtypene for lisensiering er opphavsrett og varemerke. Opphavsrett beskytter originale forfatterskap, for eksempel bøker, filmer og musikk. Varemerke beskytter merker, logoer og andre særtrekk. Hva betyr lisensiering? En lisens er et juridisk dokument som gir … Les mer

Kijun Line (Base Line) Definisjon og taktikk

Kijun-linjen, også kjent som baselinjen, er en teknisk indikator som brukes i Ichimoku Kinko Hyo-handelssystemet for å identifisere støtte- og motstandsnivåer. Base Line beregnes ved å bruke gjennomsnittet av høye og lave priser over de siste 26 periodene. Base Line anses som en ledende indikator fordi den brukes til å forutsi fremtidige priser. Når prisen … Les mer

Hva er Odd Lot-teorien?

Odd-lot-teorien er en aksjehandelsstrategi som antyder at aksjer som omsettes i odd lot (dvs. ikke i runde lots på 100 aksjer) er mer sannsynlig å bli undervurdert av markedet. Teorien er basert på ideen om at institusjonelle investorer (f.eks. verdipapirfond, pensjonsfond osv.) er mer sannsynlig å handle i runde partier, mens individuelle investorer er mer … Les mer

Tulip Mania: Den nederlandske Tulip Bulb Market Bubble

Tulip Mania: Den nederlandske Tulip Bulb Market Bubble. Hvor ble tulipaner en gang brukt som en form for penger? Nederlenderne var de første som brukte tulipaner som en form for penger. De gjorde dette fordi tulipaner var etterspurt og var en sjelden vare. Den nederlandske regjeringen utstedte til og med et dekret i 1637 som … Les mer

Hjemmelaget innflytelse

Leverage er bruken av gjeld for å finansiere kjøpet av en eiendel. Hjemmelaget innflytelse er bruk av gjeld som ikke er pådratt i tradisjonell forstand, men snarere skapt gjennom bruk av derivater. Dette kan gjøres ved å inngå en derivatkontrakt hvor den underliggende eiendelen er selve gjeldsinstrumentet. Fordelen med hjemmelaget innflytelse er at den kan … Les mer

Hva er en registrert rektor?

En registrert oppdragsgiver er en person som er registrert hos Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) og er autorisert til å utføre visse funksjoner på vegne av et megler-forhandlerfirma. Disse funksjonene inkluderer å føre tilsyn med registrerte representanter, håndtere kundeklager og delta i firmaets markedsføringsaktiviteter. Begrepet «registrert oppdragsgiver» brukes for å skille disse personene fra andre … Les mer