Hjem > H > Hva Får Pensjonistene I Lønnsøkning?

Hva får pensjonistene i lønnsøkning?

For 2021 ble det vedtatt at pensjonene skulle øke med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, men ikke høyere enn lønnsveksten. Da trygdeoppgjøret ble gjennomført i mai, ble det lagt til grunn en anslått lønnsvekst på 2,4 prosent, og en anslått prisvekst på 2,8 prosent.

Les mer

Hva øker pensjonen med i 2021?

Etter at regulering av alderspensjon for 2021 var gjennomført, vedtok Stortinget at alderspensjon under utbetaling for 2021 skal ha en årlig vekst på 3,83 prosent i stedet for 3,58 prosent. Satsene for minste pensjonsnivå og garantipensjon øker også. AFP i offentlig sektor skal også reguleres på denne måten. Angående dette, hvor mye øker pensjonen i år? Nær én million pensjonister får økt årlig pensjon og etterbetaling fra mai, etter at årets trygdeoppgjør er gjennomført på nytt. Stortinget vedtok tidligere i år at alderspensjoner under utbetaling skulle få en årslønnsvekst i 2021 på 3,83 prosent.

Hva skjer med pensjonen i 2022?

De som ikke får tilleggsregulert pensjonen sin i februar, vil få det så raskt som mulig utover våren 2022. Justeringen vil gjelde tilbake i tid. Det betyr at de pensjonistene det gjelder, vil få etterbetalt den ekstra pensjonen fra og med . Hvor mye øker alderspensjonen i 2022? Det foreslås i proposisjonen at alderspensjon under utbetaling fra folketrygden fra og med 2022 skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Disse reguleres i dag med lønnsveksten fratrukket en fast faktor på 0,75 pst.

Ta dette i betraktning, hvor mye går alderspensjonen opp?

Hvert år blir 18,1 prosent av inntekten din satt inn på en konto hos NAV (din pensjonsbeholding) som er øremerket alderspensjon til deg. Opptjening til alderspensjon hos NAV kan skje fra du fyller 13 til du fyller 75 år. Hvis du er født i 1953 eller tidligere, tjener du opp hele alderspensjonen etter de gamle reglene. Hvor mye får en minstepensjonist utbetalt i måneden? Minstepensjonen ligger i dag på under 16 000,- kroner i måneden og skal dekke alle kostnader, bolig, mat og alt annet. Det er begrenset hvilket forbruk du kan ha på en så lav inntekt. 172 711,- kroner, avhengig om partner er pensjonist eller i arbeid. Satsene justeres årlig.

Hva blir den nye pensjonen?

Gjennomsnittet av lønns- og prisveksten er anslått til 2,3 prosent i 2021. Det er imidlertid bestemt at pensjonene ikke skal reguleres høyere enn lønnsveksten, så i dette tilfellet blir veksten i pensjon derfor lik lønnsveksten på 2,1 prosent. Ta dette i betraktning, hvem får økt pensjon? De som har økt pensjon vil være de som har høyere inntekt. De som har lavere inntekt, vil ikke se en økning i pensjon.

Hva er trygdeoppgjør?

En trygdeoppgjør er en oppgjør mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker hvor arbeidsgiveren betaler en sum penger til arbeidstakeren for å dekke kostnadene ved å kjøpe trygd fra en annen kilde.

By Jammin Bansal

Når reguleres pensjonen? :: Hva er hankjønn hunkjønn og intetkjønn?
Nyttige lenker