Total-gjeld-to-total-aktiva-forhold: Betydning, formel og hva som er bra

Hva er total-gjeld-to-total-aktiva-forholdet? Total-Debt-to-Total-Assets Ratio (DTTA) er et finansielt forhold som måler prosentandelen av et selskaps totale gjeld i forhold til dets totale eiendeler. Hva er en god total-gjeld-to-total-aktiva-forhold? Et godt total-gjeld-til-total-aktiva-forhold varierer etter bransje, men en DTTA på 60 % eller mindre anses generelt som god. Hva betyr en gjeldsgrad på 0,25? En gjeldsgrad … Les mer

Forstå nøkkelrentevarighet

Styringsrentedurasjon er et mål på en obligasjons følsomhet for endringer i renten. Den beregnes ved å multiplisere den modifiserte varigheten til en obligasjon med nøkkelavkastningen. Styringsrentedurasjon kan brukes til å sikre seg mot renterisiko eller for å utnytte endringer i renten. Modifisert durasjon er et mål på en obligasjons følsomhet for endringer i renten. Den … Les mer

Gjeldende forhold forklart med formel og eksempler

Nåværende forholdstall er en likviditetsgrad som måler et selskaps evne til å betale kortsiktige og langsiktige forpliktelser. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser bestemmes av omløpsmidlene, som inkluderer kontanter, kundefordringer og varelager. Et selskaps evne til å betale sine langsiktige … Les mer

Inntjening før renter etter skatt (EBIAT)

EBIAT er en beregning som brukes til å evaluere et selskaps økonomiske resultater. Den beregnes ved å ta et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) og legge tilbake eventuelle rentekostnader. Det resulterende tallet er et selskaps nettoresultat før skatt (NIBT). EBIAT brukes ofte til å sammenligne et selskaps økonomiske resultater med dets jevnaldrende. Er … Les mer

Kontantforholdet er et finansielt forhold som måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine kontanter og kontantekvivalenter

Hva er kontantforholdet? Cash Ratio er et finansielt forholdstall som måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine likvide eiendeler. Inkluderer kontantforhold inventar? Nei, kontantforholdet inkluderer ikke inventar. Kontantforholdet er et likviditetsforhold som måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler. Likvide midler inkluderer … Les mer

Driftskontantstrømmargin

Operasjonell kontantstrømmargin er et forhold som måler prosentandelen av et selskaps operasjonelle kontantstrøm som er tilgjengelig for å betjene gjeldsforpliktelsene. Driftskontantstrømmarginen beregnes ved å dele et selskaps driftskontantstrøm på dets totale gjeld. Et selskap med høyere operasjonell kontantstrømmargin anses å være i bedre posisjon til å betjene sine gjeldsforpliktelser enn et selskap med lavere operasjonell … Les mer

ROCE: Forhold, tolkning og eksempel

. Hva er avkastning på ansatt kapital (ROCE)? Hvordan tolker du det? Hva er et eksempel på hvordan det brukes? Hva betyr negativ ROCE? ROCE er et finansielt forhold som måler lønnsomheten til et selskap. Det beregnes ved å dele selskapets driftsresultat på dets sysselsatte kapital. En høy ROCE betyr at selskapet genererer mye overskudd … Les mer

Hva er kontantforholdet?

Kontantforholdet er et mål på et selskaps likviditet, eller dets evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Det beregnes ved å dele et selskaps kontanter og kontantekvivalenter med dets totale eiendeler. Kontantforholdet er et viktig verktøy for finansanalytikere og investorer, da det kan gi dem et raskt øyeblikksbilde av et selskaps økonomiske helse. En høy … Les mer

Inntjeningsmultiplikator

Inntjeningsmultiplikatoren er et finansielt forhold som måler forholdet mellom et selskaps inntjening og aksjekursen. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps inntjening per aksje (EPS) med dets pris-inntektsforhold (P/E). Inntjeningsmultiplikatoren kan brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje eller sektor. Den kan også brukes til å sammenligne et selskaps aksjekurs med inntjeningen. En høy … Les mer

Hva Lån-til-kostnadsforholdet (LTC) forteller oss

Låne-til-kostnad-forholdet (LTC) er et finansielt forhold som forteller oss hvor stor prosentandel av prosjektkostnaden som blir finansiert av et lån. Det er med andre ord et mål på innflytelsen som brukes i prosjektet. En høyere LTC-ratio betyr at mer av prosjektkostnaden blir finansiert med gjeld, og derfor er det større risiko. Et lavere LTC-forhold betyr … Les mer