Enterprise Value (EV)

Enterprise Value (EV) er et mål på et selskaps totale verdi, ofte brukt som et mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. EV inkluderer både et selskaps aksjemarkedsverdi og dets gjeld, samt eventuelle minoritetsinteresser. Dette tiltaket er viktig fordi det gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps sanne verdi, og er derfor en bedre veiledning for investeringsbeslutninger.

Det er noen forskjellige måter å beregne EV på, men den vanligste er å ganske enkelt legge til et selskaps markedsverdi til gjelden, og deretter trekke fra eventuelle kontanter og investeringer det måtte ha. Minoritetsinteresser er typisk også inkludert i beregningen.

Formelen for EV er:

EV = Market Cap + Debt - Cash and Investments

minoritetsinteresser

EV er et mål på et selskaps totale verdi, noe som gjør det til en mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. EV inkluderer et selskaps aksjemarkedsverdi, dets gjeld og eventuelle minoritetsinteresser. Dette tiltaket er viktig fordi det gir et mer nøyaktig bilde av et selskaps sanne verdi, og er derfor en bedre veiledning for investeringsbeslutninger.

Hva er EV i forhold?

EV in ratio er et mål på et selskaps bedriftsverdi i forhold til salget. Bedriftsverdi beregnes som et selskaps markedsverdi pluss gjeld, minus kontanter og investeringer. Salg er den totale inntekten generert av et selskap. EV/salgsforholdet er en populær beregning som brukes av investorer for å verdsette selskaper, siden det gir en rask og enkel måte å sammenligne et selskaps verdi med inntektene på.

Et selskap med et høyt EV/salgsforhold anses generelt for å være overvurdert, da det handler med en premie på salget. Et selskap med et lavt EV/salgsforhold anses generelt for å være undervurdert, da det handler med rabatt i forhold til salget. EV/salgsforholdet er ikke en perfekt beregning, men det kan være et nyttig verktøy for investorer når de skal verdsette selskaper.

Hva er betydningen av bedriftsverdi?

Enterprise value (EV) er et mål på et selskaps totale verdi, ofte brukt som et mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. EV inkluderer både et selskaps aksjemarkedsverdi og dets gjeld, samt eventuelle minoritetsinteresser. Dette tiltaket er nyttig i verdsettelse fordi det fanger opp den potensielle verdien av et selskap i en overtakelse eller gired buyout.

Generelt er et selskaps virksomhetsverdi lik dets aksjemarkedsverdi pluss dets gjeld, minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter. EV kan også betraktes som den teoretiske overtakelsesprisen for et selskap.

Det er noen forskjellige måter å beregne EV på, men den vanligste tilnærmingen er å bruke markedsverdien av selskapets egenkapital pluss markedsverdien av gjelden minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter.

En annen måte å tenke på EV er som summen av et selskaps markedsverdi, foretrukne egenkapital og gjeld, minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter.

minoritetsinteresser.

Enterprise value er et mål på et selskaps totale verdi og brukes ofte som et mer omfattende alternativ til aksjemarkedsverdi. EV inkluderer et selskaps aksjemarkedsverdi, dets gjeld og eventuelle minoritetsinteresser. Dette tiltaket er nyttig i verdsettelse fordi det fanger opp den potensielle verdien av et selskap i en overtakelse eller gired buyout.

Generelt er et selskaps virksomhetsverdi lik dets aksjemarkedsverdi pluss dets gjeld, minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter. EV kan også betraktes som den teoretiske overtakelsesprisen for et selskap.

Det er noen forskjellige måter å beregne EV på, men den vanligste tilnærmingen er å bruke markedsverdien av selskapets egenkapital pluss markedsverdien av gjelden minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter.

En annen måte å tenke på EV er som summen av et selskaps markedsverdi, foretrukne egenkapital og gjeld, minus eventuelle kontanter og kontantekvivalenter.

Hva betyr EV EBITDA?

EV EBITDA betyr:

EV EBITDA er et akronym for "bedriftsverdi til inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." EV/EBITDA er et finansielt forholdstall som brukes til å måle et selskaps verdi ved inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer.

EV/EBITDA-forholdet beregnes ved å dele et selskaps virksomhetsverdi på EBITDA. EV/EBITDA brukes ofte av analytikere og investorer for å sammenligne selskaper på tvers av ulike bransjer fordi det kan være et mer nøyaktig mål på et selskaps verdi enn andre forhold, for eksempel pris-til-inntjening-forholdet (P/E-forhold).

Et selskaps virksomhetsverdi er summen av markedsverdi, gjeld og foretrukne egenkapital. EBITDA er et mål på et selskaps inntjening som ekskluderer renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

EV/EBITDA-forholdet er en nyttig beregning for å sammenligne selskaper fordi den fjerner effekten av kapitalstruktur og skattesatser.

selskaper med høyere EV/EBITDA-forhold anses generelt for å være mer verdifulle enn selskaper med lavere EV/EBITDA-forhold.

Hvorfor bruker vi EV EBITDA-multippel?

EV/EBITDA-multipelen er en populær verdsettelsesberegning som brukes til å måle et selskaps samlede verdi.

EV/EBITDA-multippelen beregnes ved å dele et selskaps virksomhetsverdi med inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

EV/EBITDA-multipelen er en nyttig beregning for verdsettelse fordi den fanger opp et selskaps verdi både fra et gjelds- og egenkapitalperspektiv.

EV/EBITDA-multipelen er også en populær beregning fordi den er relativt enkel å beregne og kan brukes til å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser.

En potensiell ulempe ved å bruke EV/EBITDA-multiplen er at den ikke tar hensyn til et selskaps kapitalstruktur.

Dette betyr at selskaper med ulike kapitalstrukturer kan ha samme EV/EBITDA-multippel selv om deres samlede verdi kan være forskjellig.

En annen potensiell ulempe med EV/EBITDA-multipelen er at den ikke tar hensyn til et selskaps vekstpotensial.

Dette betyr at selskaper med ulikt vekstpotensial kan ha samme EV/EBITDA-multippel selv om deres fremtidige verdi kan være annerledes.