Gjeld-til-EBITDA-forholdet: Hva det er, hvordan beregne det

. Gjeld-til-EBITDA-forhold: Definisjon og beregning.

Hva er EBITDA på en enkel måte?

EBITDA står for resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering. Det er et mål på et selskaps økonomiske resultater som ekskluderer disse elementene for bedre å kunne måle dens driftskontantstrøm.

EBITDA brukes ofte som en proxy for en bedrifts kontantstrøm, siden den ekskluderer poster som kan påvirkes av regnskapsvalg eller ikke-driftsaktiviteter. Det er også en populær beregning for verdsettelse, siden den fjerner effekten av et selskaps kapitalstruktur og skatteregime.

EBITDA er imidlertid ikke et perfekt mål på et selskaps kontantstrøm, siden det ekskluderer elementer som arbeidskapital og kapitalutgifter. Det reflekterer heller ikke et selskaps sanne økonomiske fortjeneste, siden det ekskluderer elementer som avskrivninger og amortisering.

Hva er EBITDA-forhold?

EBITDA-forholdet er en finansiell beregning som måler et selskaps evne til å generere inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

Dette forholdstallet brukes ofte for å måle et selskaps driftseffektivitet og lønnsomhet. Et høyt EBITDA-forhold indikerer at et selskap genererer mye inntekt fra driften.

For å beregne EBITDA-forholdet tar du ganske enkelt et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) og deler det på selskapets totale inntekter.

La oss for eksempel si at et selskap har EBITDA på 1 million dollar og en total omsetning på 10 millioner dollar. Dette selskapet vil ha et EBITDA-forhold på 10 %.

EBITDA-raten kan være et nyttig verktøy for å sammenligne selskaper i samme bransje. Det er imidlertid viktig å huske på at dette forholdet ikke tar hensyn til et selskaps kapitalstruktur eller skattesats, som begge kan ha en betydelig innvirkning på selskapets bunnlinje.

Hva betyr gjeld-til-egenkapitalforhold?

Gjeld-til-egenkapital-forholdet er et finansielt forhold som måler den relative andelen av et selskaps egenkapital og gjeld. Gjeld-til-egenkapital-forholdet beregnes ved å dele et selskaps totale forpliktelser med dets totale egenkapital.

Et høyt forhold mellom gjeld og egenkapital indikerer at et selskap er svært belånt og kan stå i fare for å misligholde sine gjeldsforpliktelser. En lav gjeldsgrad indikerer at et selskap har en sterk egenkapitalposisjon og mindre sannsynlighet for å misligholde sine gjeldsforpliktelser.

Hvordan beregner du EBITDA i Excel?

Det er noen forskjellige måter å beregne EBITDA i Excel. En måte er å bruke SUM-funksjonen til å legge sammen de totale inntektene for selskapet og deretter trekke fra de totale utgiftene. Dette vil gi deg selskapets nettoinntekt. For å få EBITDA, må du deretter legge til eventuelle renter, skatter, avskrivninger og amortiseringskostnader.

En annen måte å beregne EBITDA i Excel er å bruke EBITDA-funksjonen. Denne funksjonen tar inn 5 parametere: inntekter, COGS, driftskostnader, rentekostnader og skatter. Den vil da gi ut EBITDA for selskapet.

Du kan også bruke EBITDA-malen i Excel for å beregne EBITDA for et selskap. Denne malen finner du under malene "Finansiell regnskap" i Excel.

Når du har EBITDA, kan du bruke dette tallet til å beregne andre forhold, for eksempel EBITDA-marginen eller EV/EBITDA-forholdet.

Hvordan beregnes innflytelse?

Gearing beregnes ved å dele den totale verdien av et selskaps eiendeler med verdien av egenkapitalen. Det resulterende tallet er gearingsgraden.

Jo høyere gearing ratio, jo mer gjeld har et selskap i forhold til egenkapitalen. Dette betyr at selskapet er mer sannsynlig å misligholde sine gjeldsforpliktelser dersom inntekten minker.

Innflytelse kan være et nyttig verktøy for bedrifter for å finansiere sin vekst. Det kan imidlertid også være farlig hvis det ikke håndteres riktig.

Hvis du er interessert i å lære mer om innflytelse og hvordan det kan brukes til å investere, anbefaler vi å sjekke ut kurset vårt om emnet.