Netto gjeld-til-EBITDA-forhold: Definisjon, formel og eksempel

Hva er netto gjeld-til-EBITDA-forhold?

Netto gjeld-til-EBITDA-forhold er et finansielt mål som brukes til å vurdere et selskaps innflytelse. Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps netto gjeld med dets inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA).

Et høyere netto gjeld-til-EBITDA-forhold indikerer at et selskap har mer gjeld og er mindre i stand til å dekke sine rentebetalinger med inntjening. Et lavere forhold indikerer at et selskap har mindre gjeld og er bedre i stand til å dekke rentebetalingene sine.

Netto gjeld-til-EBITDA-forhold kan brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. Den kan også brukes til å sammenligne et selskaps innflytelse med sine jevnaldrende eller med markedsgjennomsnittet.

Hva er EBITDA-marginformelen?

EBITDA-marginformel = EBITDA / Totale inntekter

EBITDA står for resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering. Det er et mål på en bedrifts lønnsomhet som fjerner effekten av finansierings- og regnskapsvalg.

EBITDA-marginen er ganske enkelt EBITDA delt på den totale inntekten. Dette forholdet forteller deg hvor mye av hver dollar av inntekter som konverteres til EBITDA.

En høy EBITDA-margin indikerer at et selskap er i stand til å generere mye inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer. Dette er generelt et godt tegn, siden det betyr at bedriften er svært effektiv til å generere overskudd.

En lav EBITDA-margin indikerer derimot at et selskap ikke er særlig effektivt til å generere overskudd. Dette er generelt ikke et godt tegn, og det kan være en indikasjon på at selskapet er i økonomiske problemer.

Hva er de 5 nøkkeltallene?

1. Likviditetsforhold
2. Asset Management-forhold
3. Gjeldsstyringsforhold
4. Lønnsomhetsforhold
5. Markedsverdiforhold

Hva er en god netto gjeld? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert selskapets bransje, dets finansielle stabilitet og dets vekstutsikter. Men generelt vil et "godt" netto gjeldsnivå være et som er håndterbart for selskapet og ikke setter det i fare for økonomisk nød.

Hvorfor EBITDA brukes til verdsettelse?

EBITDA er et akronym som står for resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering. Denne beregningen brukes til å verdsette et selskap fordi det fjerner alle ikke-driftsutgifter som kan forvride det sanne bildet av et selskaps lønnsomhet. Ved å ekskludere disse elementene kan investorer og analytikere få et bedre inntrykk av hvor mye kontantstrøm et selskap virkelig genererer.

EBITDA brukes ofte i verdsettelse fordi det er en god proxy for kontantstrøm. Det er også en god beregning å bruke for sammenligningsformål, fordi det er mindre sannsynlig at den blir manipulert av ledelsen enn andre mål for lønnsomhet som nettoinntekt.

En ulempe ved å bruke EBITDA i verdsettelse er at det ikke tar hensyn til alle kontantstrømmer som et selskap må gjøre for å opprettholde driften. For eksempel tar EBITDA ikke for kapitalutgifter eller arbeidskapitalbehov. Dette kan føre til overvurdering av et selskap dersom det ikke tas hensyn til disse postene.

Totalt sett er EBITDA en nyttig beregning å bruke i verdsettelse, men det er viktig å huske på begrensningene.

Hvordan beregner du EBITDA-forhold?

EBITDA står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." EBITDA-forholdet beregnes ved å dele et selskaps EBITDA på inntektene.

Dette forholdstallet er et mål på et selskaps lønnsomhet og brukes ofte som en proxy for kontantstrøm. Et høyt EBITDA-forhold indikerer at et selskap genererer mye kontantstrøm og derfor er mer sannsynlig å kunne betale gjelden og reinvestere i virksomheten.