Multiple Definition

En multippeldefinisjon er et forholdstall som kan brukes til å måle ulike aspekter av et selskaps økonomiske resultater. For eksempel kan pris-til-inntjening-forholdet (P/E-forhold) brukes til å måle et selskaps aksjekurs i forhold til inntjening per aksje. P/E-forholdet kan tolkes på ulike måter, avhengig av investors perspektiv. Hvorfor brukes multipler i verdsettelse? Det er noen få grunner til hvorfor multipler brukes i verdsettelse. Multipler er en måte å sammenligne selskaper som er i forskjellige bransjer fordi de normaliserer dataene. Dette er nyttig når en analytiker prøver å verdsette et selskap som er i en annen bransje enn selskapet de er mest kjent med. I tillegg er multipler en måte å verdsette selskaper som har ulike vekstrater. Ved å bruke et multiplum kan en analytiker sammenligne et selskap som vokser raskt med et selskap som vokser sakte. Til slutt kan multipler brukes til å verdsette selskaper som har forskjellige kapitalstrukturer. Ved å bruke et multiplum kan en analytiker sammenligne et selskap som har mye gjeld med et selskap som har svært lite gjeld.

Hvorfor EV EBITDA er bedre enn P E?

Hovedårsaken til at EV/EBITDA ofte blir sett på som en bedre beregning enn P/E, er at det er et mer omfattende mål på et selskaps verdi. P/E tar kun hensyn til et selskaps markedsverdi, som kan påvirkes av faktorer som ikke er relatert til selskapets faktiske ytelse, for eksempel markedssentiment. EV/EBITDA, derimot, tar hensyn til både et selskaps markedsverdi og dets gjeld, og gir et mer nøyaktig bilde av selskapets sanne verdi.

En annen grunn til at EV/EBITDA ofte blir sett på som overlegen P/E er at det er en mer fremtidsrettet beregning. P/E ser kun på et selskaps tidligere resultater, mens EV/EBITDA også tar hensyn til et selskaps fremtidige vekstpotensial. Dette gjør EV/EBITDA til en mer nyttig beregning for investorer som ønsker å foreta langsiktige investeringer. Er EBIT det samme som EBITDA? Nei, EBIT og EBITDA er ikke det samme. EBIT er resultat før renter og skatter, mens EBITDA er resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

Hvorfor bruke EV til EBITDA?

EV til EBITDA-forholdet er en populær verdsettelsesberegning som brukes av mange investorer og analytikere for å sammenligne selskaper innen samme bransje. EV til EBITDA-forholdet er et mål på et selskaps virksomhetsverdi i forhold til inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

Det er noen få grunner til at forholdet mellom EV og EBITDA er en populær verdsettelsesberegning. For det første er forholdet EV til EBITDA en god måte å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser på. For det andre er forholdet EV til EBITDA en god måte å sammenligne selskaper med forskjellige kapitalstrukturer på. Og for det tredje er forholdet EV til EBITDA en god måte å sammenligne selskaper med ulike nivåer av avskrivninger og amortiseringer.

EV til EBITDA-forholdet er imidlertid ikke perfekt. En ulempe med forholdet EV til EBITDA er at det ikke tar hensyn til renteutgifter. En annen ulempe med forholdet EV til EBITDA er at det ikke tar hensyn til skatter. Og til slutt, forholdet EV til EBITDA tar ikke hensyn til endringer i arbeidskapital.

Hva er EV i finans?

EV er forkortelse for Enterprise Value, som er et mål på en bedrifts totale verdi. Dette inkluderer både markedsverdien av egenkapitalen og verdien av gjelden. EV er et mer omfattende mål enn bare markedsverdi, som bare inkluderer verdien av et selskaps egenkapital.

Formelen for EV er:

EV = markedsverdi av egenkapital + markedsverdi av gjeld - kontanter og tilsvarende

Dermed tar EV hensyn til et selskaps gjeld, som er en viktig faktor for å vurdere dens samlede verdi.

EV er en nyttig beregning for å sammenligne selskaper av ulike størrelser og for å vurdere et selskaps verdi i overtakelsessituasjoner.