Når du bør bruke EV/R-multiple når du verdsetter et selskap

EV/R-multippelet er en verdivurdering som sammenligner et selskaps bedriftsverdi med inntektene. Bedriftsverdi er summen av et selskaps egenkapitalverdi og dets gjeld, minus eventuelle kontanter på balansen. EV/R-multippelen brukes til å verdsette selskaper med høyt vekstpotensial, da det tar hensyn til et selskaps gjeld og kontantbeholdning.

EV/R-multipelen brukes vanligvis til å verdsette selskaper med høyt vekstpotensial, da det tar hensyn til et selskaps gjeld og kontantbeholdning. Denne beregningen er mindre nyttig for selskaper med lavt vekstpotensial eller negativ inntjening, ettersom disse selskapene er mer sannsynlig å bli verdsatt ved å bruke forskjellige beregninger.

Hvordan beregnes EV?

EV (enterprise value) til et selskap beregnes ved å legge til markedsverdien av selskapets egenkapital til markedsverdien av gjelden, og deretter trekke ut kontanter og kontantekvivalenter på balansen.

Markedsverdien av egenkapitalen beregnes ved å ta markedsverdien av selskapets aksjer og legge til nåverdien av eventuelle utestående tegningsretter. Markedsverdien av gjeld beregnes ved å ta markedsverdien av selskapets obligasjoner og legge til nåverdien av eventuelle utestående lån.

Kontanter og kontantekvivalenter trekkes fra summen fordi de anses å være en ikke-driftsmessig eiendel.

Når skal man bruke EV-inntekter vs EV EBITDA?

Det er noen få viktige forskjeller mellom EV (enterprise value) og EV/EBITDA (enterprise value to earnings før rente, skatt, avskrivninger og amortisering):

1. EV/EBITDA er et mål på et selskaps inntjeningskraft, mens EV er et mål på en bedrifts totale verdi.

2. EV/EBITDA påvirkes mindre av endringer i et selskaps kapitalstruktur, mens EV kan være mer følsomt for endringer i et selskaps gjeld i forhold til egenkapital.

3. EV/EBITDA påvirkes mindre av avskrivninger og amortisering, mens EV kan være mer følsomme for disse postene.

4. EV/EBITDA er mer vanlig brukt av analytikere for å sammenligne selskaper innenfor samme bransje, mens EV er mer vanlig brukt til å sammenligne selskaper på tvers av bransjer.

5. EV/EBITDA er et mer fremtidsrettet mål, mens EV er mer et øyeblikksbilde.

Generelt er EV/EBITDA et bedre mål på en bedrifts inntjeningskraft, mens EV er et bedre mål på en bedrifts totale verdi. EV/EBITDA påvirkes mindre av endringer i et selskaps kapitalstruktur og avskrivninger og amortisering, noe som gjør det til et mer normalisert mål. EV/EBITDA brukes oftere for å sammenligne selskaper innenfor samme bransje, mens EV kan være mer nyttig for å sammenligne selskaper på tvers av bransjer. EV/EBITDA er også et mer fremtidsrettet mål, som kan være nyttig for investorer som prøver å forutsi et selskaps fremtidige inntjening.

Hva er EV i finans?

EV står for enterprise value. Det er et mål på et selskaps totale verdi, inkludert både egenkapital og gjeld. Bedriftsverdi beregnes ved å legge sammen markedsverdien av selskapets egenkapital, verdien av gjelden og eventuelle andre immaterielle eiendeler, for eksempel patenter eller varemerker.

Virksomhetsverdien til et selskap er viktig for investorer fordi det gir et mer nøyaktig bilde av selskapets sanne verdi. Det brukes også i en rekke økonomiske forhold, for eksempel EV/EBITDA-forholdet, som brukes til å sammenligne verdien av et selskap med dets inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering.

Hvordan beregner du verdsettelsesmultippel for inntekt?

Det er noen forskjellige måter å beregne verdsettelsesmultipler for inntekter på, men den vanligste metoden er ganske enkelt å dele selskapets markedsverdi med dens årlige inntekt. Dette vil gi deg selskapets verdsettelsesmultippel når det gjelder inntekter.

En annen måte å beregne verdsettelsesmultipler for inntekt på er å dele selskapets virksomhetsverdi med dens årlige inntekt. Dette vil gi deg selskapets verdsettelsesmultippel når det gjelder inntekter, men det vil også ta hensyn til selskapets gjeld og andre faktorer.

Til slutt kan du også beregne verdsettelsesmultipler ved å dele selskapets aksjekurs på dets årlige inntekt per aksje. Dette vil gi deg selskapets verdsettelsesmultippel når det gjelder inntekter per aksje, og er en god måte å sammenligne selskaper av ulik størrelse på.

Hvilket multiplum skal du bruke for å verdsette selskaper?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det finnes mange ulike metoder som kan brukes for å verdsette selskaper. Noen vanlige metoder inkluderer imidlertid bruk av pris-til-inntekt-forhold, pris-til-salg-forhold eller bedriftsverdi-til-EBITDA-forhold. Til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å avgjøre hvilket multiplum som er mest hensiktsmessig for å verdsette et bestemt selskap.