EBIT/EV Multiple Definition

EBIT/EV-multippelen er en verdivurdering som brukes til å sammenligne den relative verdien av to selskaper. Den beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) med bedriftsverdien (EV). Virksomhetsverdien til et selskap er summen av markedsverdi, gjeld og foretrukne egenkapital.

EBIT/EV-multipelen er en populær beregning blant investorer fordi den fanger opp et selskaps evne til å generere inntjening før renter og skatt i forhold til bedriftsverdien. En høyere EBIT/EV-multippel indikerer at et selskap er mer effektivt til å generere inntjening og derfor er mer verdifullt.

Når man sammenligner to selskaper, vil en investor typisk foretrekke selskapet med den høyere EBIT/EV-multiplen. Det er imidlertid viktig å huske at EBIT/EV-multippelen bare er én beregning og ikke bør brukes isolert. En investor bør alltid utføre en omfattende analyse før noen investeringsbeslutninger tas.

Hva betyr verdsettelsesmultipler?

Verdsettelsesmultipler refererer til forholdet mellom et selskaps aksjekurs og ett eller flere grunnleggende mål. Oftest brukes verdsettelsesmultipler i referanse til et selskaps inntjening, resultat før renter og skatter (EBIT) eller bokført verdi.

Verdsettelsesmultipler kan være nyttige for å sammenligne selskaper innenfor samme bransje, eller for å sammenligne et selskap med sin egen historiske ytelse. For eksempel kan et selskap med et høyere P/E-forhold anses som dyrere enn et selskap med et lavere P/E-forhold, alt annet likt.

Det er imidlertid viktig å huske at verdsettelsesmultipler kun er én faktor å vurdere når man analyserer et selskap. Andre faktorer, som vekstpotensial, lønnsomhet og risiko, bør også vurderes.

Hva betyr høye elbilinntekter? En høy EV-inntekt betyr at selskapet genererer mye inntekt per aksje av aksjen. Dette er en god ting fordi det betyr at selskapet er effektivt og er i stand til å generere mye salg med et relativt lite antall utestående aksjer. Dette er en god beregning å se på når du prøver å finne ut om et selskap er en god investering eller ikke.

Er en negativ EV EBITDA bra?

Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av en rekke faktorer, inkludert den spesifikke bransjen som selskapet opererer i, selskapets økonomiske tilstand og de generelle markedsforholdene. Generelt kan imidlertid et negativt EV/EBITDA-forhold anses som godt hvis det er betydelig lavere enn selskapets sammenlikningsgruppe eller det totale markedet. Dette kan tyde på at selskapet er undervurdert av markedet og kan være en god investeringsmulighet.

Hvordan fungerer multipler?

Multipler er verdsettelsesforhold som sammenligner et selskaps markedsverdi med en beregning av virksomhetens ytelse. De vanligste multiplene er pris-til-inntekt (P/E), pris-til-salg (P/S), pris-til-bok (P/B) og bedriftsverdi-til-EBITDA (EV/EBITDA) .

Multipler brukes vanligvis til å verdsette selskaper innenfor samme bransje fordi de gir en måte å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser på. Et selskap med P/E-forhold på 20 anses for eksempel å være dyrere enn et selskap med P/E-forhold på 10.

Multipler kan også brukes til å verdsette selskaper på tvers av ulike bransjer. For eksempel kan et selskap i teknologibransjen ha et høyere P/E-forhold enn et selskap i detaljhandel.

Multipler brukes ofte i forbindelse med andre verdsettelsesmetoder, som for eksempel diskontert kontantstrøm (DCF)-analyse.

Hvorfor bruker vi EV EBITDA-multippel?

EV/EBITDA-multippelen er en verdsettelsesberegning som brukes til å sammenligne verdien av et selskap med sine jevnaldrende. EV/EBITDA-multippelen beregnes ved å dele et selskaps bedriftsverdi med EBITDA.

EV/EBITDA-multipelen brukes av investorer for å sammenligne verdien av et selskap med sine jevnaldrende. EV/EBITDA-multipelen er en god beregning å bruke fordi den tar hensyn til et selskaps gjeld og kontanter. EV/EBITDA-multipelen er også en god beregning å bruke fordi den ikke påvirkes av et selskaps kapitalstruktur.

EV/EBITDA-multipelen er en god beregning å bruke når du verdsetter selskaper fordi det er en god måte å sammenligne verdien av et selskap med sine jevnaldrende. EV/EBITDA-multipelen er også en god beregning å bruke fordi den ikke påvirkes av et selskaps kapitalstruktur.