Hva er et prismultippel?

En prismultippel er en verdivurdering som brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme sektor. Prismultipler kan brukes til å verdsette et selskap ved å bruke enten markedsverdien eller bedriftsverdien. De vanligste prismultiplene er forholdet pris-til-inntekt (P/E), pris-til-salg-forholdet (P/S) og pris-til-bok-forhold (P/B).

Markedsverdien til et selskap beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer. Virksomhetsverdien til et selskap beregnes ved å legge markedsverdien til den totale gjelden og trekke fra kontanter og investeringer.

P/E-forholdet er den vanligste prismultiplen og beregnes ved å dele markedsverdien med inntjening per aksje (EPS). P/S-forholdet beregnes ved å dele markedsverdien med inntekten per aksje. P/B-forholdet beregnes ved å dele markedsverdien med bokført verdi per aksje.

Prismultipler er nyttige i verdsettelse fordi de gir en måte å sammenligne selskaper som er forskjellige i størrelse og andre egenskaper. Det er imidlertid viktig å huske at prismultipler bare er en del av verdsettelsesprosessen og ikke bør brukes isolert.

Hva er EBITDA-multipler?

EBITDA-multipler er en verdsettelsesberegning som sammenligner et selskaps virksomhetsverdi med dets inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA). Dette multiplumet brukes til å verdsette et selskap og uttrykkes ofte som et multiplum av EBITDA. For eksempel, hvis et selskap har en bedriftsverdi på $10 millioner og EBITDA på $5 millioner, vil EBITDA-multiplen være 2,0x.

EBITDA-multipler brukes av investorer for å verdsette selskaper fordi de gir en måte å sammenligne selskaper av forskjellige størrelser og bransjer. EBITDA-multipler kan også brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje.

EBITDA-multippelen beregnes ved å dele et selskaps bedriftsverdi på EBITDA.

Bedriftsverdi = markedsverdi av egenkapital + markedsverdi av gjeld - kontanter

EBITDA = resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering

EBITDA-multippel = bedriftsverdi / EBITDA Hva er grunnleggende analyse på en enkel måte? Fundamental analyse er studiet av et selskaps regnskap for bedre å forstå dens forretningsdrift og bestemme verdien. Denne analysen kan gjøres ved å se på en rekke finansielle nøkkeltall, for eksempel pris-til-inntjening-forholdet, eller ved å vurdere selskapets ledergruppe og konkurransefortrinn.

Hvordan brukes multipler i verdsettelse?

En måte multipler brukes i verdsettelse er ved å se på pris-til-inntektsforholdet (P/E-forhold). Dette er et forhold som sammenligner et selskaps aksjekurs med inntjening per aksje (EPS). Et høyt P/E-forhold betyr at investorer betaler mye for hver dollar av selskapets inntjening, og et lavt P/E-forhold betyr at de betaler mindre.

Andre forhold som bruker multipler inkluderer pris-til-salg-forholdet (P/S-forhold) og pris-til-bok-forhold (P/B-forhold). P/S-forholdet sammenligner et selskaps aksjekurs med dets inntekter per aksje, mens P/B-forholdet sammenligner aksjekursen med bokført verdi per aksje.

Multipler kan også brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje. For eksempel, hvis selskap A har et P/E-forhold på 10 og selskap B har et P/E-forhold på 20, anses selskap B for å være dobbelt så dyrt som selskap A. Dette betyr ikke nødvendigvis at selskap B er en bedre investering, men det er noe å vurdere.

Hva er multiple-tilnærmingen til prisinntekter?

Price Earnings Multiple (P/E Multiple)-tilnærmingen er en grunnleggende analyseteknikk som brukes til verdsettelsesformål. Den beregnes ved å dele gjeldende markedspris per aksje med fortjeneste per aksje (EPS). P/E-forholdet brukes til å måle om en aksje er over- eller undervurdert. Et høyt P/E-forhold kan indikere at en aksje er overvurdert, mens et lavt P/E-forhold kan indikere at den er undervurdert. Hvordan tolker du flere handler? Det er mange måter å tolke flere handler på, men en av de vanligste er å se på prishandlingen til det underliggende verdipapiret. Hvis prisen beveger seg opp, kan den tolkes som bullish, og hvis prisen beveger seg ned, kan den tolkes som bearish. En annen måte å tolke flere handler på er å se på volumet av handelsaktiviteten. Hvis volumet øker, kan det tolkes som bullish, og hvis volumet synker, kan det tolkes som bearish.