Inntekter fra fortsatt drift

Begrepet "inntekter fra fortsatt drift" refererer til nettoinntekten som et selskap genererer fra sin pågående, vanlige forretningsvirksomhet. Dette utelukker alle engangs- eller uvanlige gjenstander som kan forvrenge selskapets samlede økonomiske bilde.

Inntekt fra videreført drift er ofte det viktigste målet på en bedrifts økonomiske helse, siden den gir det klareste bildet av hvor godt bedriften presterer i det daglige. Det er også tallet som brukes i de fleste økonomiske nøkkeltall, siden disse er utformet for å gi et øyeblikksbilde av et selskaps økonomiske helse over tid.

For å beregne inntekt fra videreført drift, start med et selskaps bruttofortjeneste. Trekk fra dette eventuelle utgifter som ikke er relatert til selskapets kjernevirksomhet, som rentekostnader, skatter og engangsposter. Det resulterende tallet er selskapets nettoinntekt fra videreført drift.

Hva er inntekt fra drift i regnskap? Driftsinntekter, også kalt driftsinntekter, er et selskaps nettoinntekt etter å ha trukket fra driftskostnader, som inkluderer kostnaden for solgte varer (COGS), salgs-, generelle og administrative utgifter (SG&A), og avskrivninger og amortiseringer. Driftsinntekter er et mål på et selskaps lønnsomhet fra kjernevirksomheten. Hvordan er driftsinntekt forskjellig fra EBITDA? Driftsinntekter er et mål på et selskaps lønnsomhet fra kjernevirksomheten. Dette ekskluderer ekstraordinære poster eller engangsgevinster/tap, samt rentekostnader og skatter. I motsetning til dette inkluderer EBITDA alle disse postene og er derfor et bredere mål på lønnsomhet.

Hva er EBITDA i finans?

EBITDA er en finansiell beregning som står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Det er et mål på et selskaps lønnsomhet som fjerner virkningen av dets kapitalstruktur og skatteregime.

EBITDA brukes ofte som en proxy for et selskaps operasjonelle kontantstrøm, siden det fanger opp kjernelønnsomheten til en virksomhet før det redegjøres for hvordan denne lønnsomheten oppnås (dvs. gjennom innflytelse eller skatteeffektivitet).

EBITDA er også en populær beregning for å analysere og sammenligne selskaper innenfor samme bransje, siden den kan brukes til å justere for forskjeller i kapitalstruktur og skatteregimer.

Imidlertid har EBITDA noen få bemerkelsesverdige begrensninger:

1. Det ekskluderer viktige utgifter som renter og skatter, som kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps bunnlinje.

2. Den tar ikke hensyn til av- ​​og nedskrivninger, som kan være betydelige kostnader for enkelte virksomheter.

3. Det kan manipuleres av ledelsen gjennom aggressiv regnskapspraksis.

Totalt sett er EBITDA en nyttig beregning for å analysere et selskaps lønnsomhet, men det er viktig å være klar over dens begrensninger.

Hva er meningen med driftsinntekter?

Driftsinntekter er et mål på et selskaps økonomiske resultater fra kjernevirksomheten. Det beregnes som inntekter minus kostnadene for solgte varer (COGS), salgs-, generelle og administrative utgifter (SG&A) og andre driftsutgifter.

Et selskaps driftsinntekt kan være en god indikator på dens samlede lønnsomhet. Et selskap med høy driftsinntekt er vanligvis mer lønnsomt enn et selskap med lav driftsinntekt.

Driftsinntekter brukes ofte til å måle en bedrifts effektivitet. Et selskap som er i stand til å generere høye driftsinntekter samtidig som kostnadene holdes lave, anses vanligvis for å være mer effektivt enn et selskap som har lav driftsinntekt.

Driftsinntekter er ikke det samme som nettoinntekter. Nettoinntekt inkluderer inntekter fra kilder utenfor et selskaps kjernevirksomhet, som renteinntekter og inntekter fra investeringer. Er driftsinntekt EBITDA eller EBIT? Driftsinntekter er EBIT (resultat før renter og skatter). EBITDA (inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering) er et mål på et selskaps driftsresultat som ofte brukes som en proxy for kontantstrøm.