Hva gjør en kontantku?

En «kontantku» er en virksomhet eller investering som genererer mye penger med liten eller ingen innsats. Kontantkyr er viktige fordi de gir midlene som kan brukes til å investere i andre områder eller til å betale utbytte til aksjonærene. Det er noen få faktorer som kan gjøre en bedrift eller investering til en kontantku. Det … Les mer

Forstå gjennomsnittlig salgspris (ASP)

ASP er et begrep som brukes i virksomheten for å beskrive gjennomsnittsprisen som et bestemt produkt eller tjeneste selges til. Det beregnes ved å ta den totale inntekten fra salg av et bestemt produkt eller en tjeneste og dele den på antall solgte enheter. Den gjennomsnittlige salgsprisen kan være en nyttig beregning for bedrifter å … Les mer

Multikollinearitet

Multikollinearitet er et statistisk fenomen der to eller flere prediktorvariabler i en regresjonsmodell er sterkt korrelerte, noe som betyr at de inneholder lignende informasjon om utfallsvariabelen. Dette kan føre til ustabile estimater av regresjonskoeffisienter og kan gjøre det vanskelig å tolke resultatene av modellen. Hva er konsekvensene av multikollinearitet? Multikollinearitet er når to eller flere … Les mer

Hva er et prismultippel?

En prismultippel er en verdivurdering som brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme sektor. Prismultipler kan brukes til å verdsette et selskap ved å bruke enten markedsverdien eller bedriftsverdien. De vanligste prismultiplene er forholdet pris-til-inntekt (P/E), pris-til-salg-forholdet (P/S) og pris-til-bok-forhold (P/B). Markedsverdien til et selskap beregnes ved å multiplisere gjeldende aksjekurs med antall utestående aksjer. … Les mer

EBIT/EV Multiple Definition

EBIT/EV-multippelen er en verdivurdering som brukes til å sammenligne den relative verdien av to selskaper. Den beregnes ved å dele et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) med bedriftsverdien (EV). Virksomhetsverdien til et selskap er summen av markedsverdi, gjeld og foretrukne egenkapital. EBIT/EV-multipelen er en populær beregning blant investorer fordi den fanger opp et … Les mer

Hva er nettoverdi og hvordan beregner du den?

Hva er nettoverdien og hvordan beregnes den Hvordan beregner jeg økningen i nettoverdien? For å beregne nettoverdiøkningen din, må du ta omløpsmidlene dine og trekke fra gjeldende gjeld. Dette vil gi deg din nettoverdi. For å beregne økningen i nettoformuen din, må du ta nettoformuen ved slutten av perioden og trekke fra nettoformuen i begynnelsen … Les mer

Analytikermøte

Et analytikermøte er en begivenhet som vanligvis arrangeres av et selskap med det formål å gi analytikere en oppdatering om selskapets ytelse, forretningsutsikter og annen relevant informasjon. Møtet kan også gi mulighet for analytikere til å stille spørsmål til selskapets ledergruppe. Formatet på analytikermøter kan variere, men de inkluderer vanligvis en presentasjon fra selskapet etterfulgt … Les mer

Kontantstrøm per aksje

Kontantstrømmen per aksje er et mål på et selskaps kontantstrøm som er tilgjengelig for hver av aksjonærene. Den beregnes ved å dele selskapets totale kontantstrøm med antall utestående aksjer. Kontantstrømmen per aksje er en nyttig beregning når man skal evaluere et selskaps økonomiske helse og ytelse. Den gir innsikt i hvor mye kontantstrøm som er … Les mer

prosessverdianalyse (PVA)

PVA er en statistisk teknikk som brukes til å vurdere den potensielle verdien av et prosessforbedringsinitiativ. Analysen innebærer å dele opp initiativet i dets komponenter, estimere potensielle besparelser for hver del, og deretter summere besparelsene for å komme frem til en total potensiell verdi. PVA kan brukes til å vurdere den potensielle verdien av enhver … Les mer

Hva er markedsverdi og hvorfor betyr det noe for investorer?

Hva er markedsverdi og hvorfor er det viktig for investorer? Hva betyr markedsverdien av verdipapirer? Markedsverdien av et verdipapir er prisen som verdipapiret for tiden handles til i markedet. Denne prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel etter sikkerheten i markedet. Markedsverdien til et verdipapir kan være forskjellig fra dets egenverdi, som er den sanne verdien … Les mer