Driftskontantstrømmargin

Operasjonell kontantstrømmargin er et forhold som måler prosentandelen av et selskaps operasjonelle kontantstrøm som er tilgjengelig for å betjene gjeldsforpliktelsene.

Driftskontantstrømmarginen beregnes ved å dele et selskaps driftskontantstrøm på dets totale gjeld.

Et selskap med høyere operasjonell kontantstrømmargin anses å være i bedre posisjon til å betjene sine gjeldsforpliktelser enn et selskap med lavere operasjonell kontantstrømmargin.

Hva slags forhold er driftsmargin?

Driftsmargin er en type finansiell forholdstall som beregner hvor mye overskudd et selskap genererer fra kjernevirksomheten, i forhold til dets samlede inntekter. Denne beregningen brukes til å vurdere et selskaps evne til å generere profitt fra sine daglige forretningsaktiviteter, og er en nøkkelindikator på dets økonomiske helse.

Hva indikerer driftskontantstrømforholdet?

Driftskontantstrømforhold er et mål på et selskaps evne til å generere kontanter fra sine driftsaktiviteter. Den beregnes ved å dele kontantstrøm fra driften med total omsetning.

Et høyt driftskontantstrømforhold indikerer at et selskap genererer mye kontanter fra sin virksomhet, og derfor sannsynligvis vil være i stand til å betale sin gjeld og andre forpliktelser. Et lavt driftskontantstrømforhold indikerer at et selskap ikke genererer mye kontanter fra driften, og derfor kan ha vanskeligheter med å oppfylle sine forpliktelser. Er ROS det samme som bruttomargin? Nei, ROS er ikke det samme som bruttomargin. ROS er et mål på en bedrifts lønnsomhet, mens bruttomargin er et mål på en bedrifts lønnsomhet etter regnskapsføring av varekostnaden.

Hva kalles også EBITDA?

EBITDA er et akronym som står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Det er et mål på et selskaps økonomiske resultater som ekskluderer virkningen av visse utgifter, for eksempel rentebetalinger, skatter og avskrivnings- og amortiseringskostnader.

EBITDA brukes ofte som et mål på et selskaps operasjonelle kontantstrøm, siden det ekskluderer virkningen av visse ikke-driftsutgifter. Det skal imidlertid bemerkes at EBITDA ikke er et mål på kontantstrøm, og det tar ikke hensyn til endringer i arbeidskapital eller andre faktorer som kan påvirke et selskaps kontantstrøm.

Hva analyserer du i en kontantstrømoppstilling?

En kontantstrømoppstilling viser kontantstrømmer og -utstrømmer for et selskap over en periode. Dette inkluderer driftsaktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter.

Driftsaktiviteter inkluderer inn- og utbetalinger fra den daglige driften av virksomheten. Dette inkluderer inntekter fra salg, utgifter og andre driftsaktiviteter.

Investeringsaktiviteter inkluderer kontantstrømmer og -utganger fra investeringsaktiviteter, slik som kjøp eller salg av eiendom, utstyr eller investeringer.

Finansieringsaktiviteter inkluderer inn- og utstrømmer fra finansieringsaktiviteter, slik som utstedelse av ny gjeld eller egenkapital, eller nedbetaling av eksisterende gjeld.

Kontantstrømoppstillingen kan brukes til å vurdere et selskaps økonomiske helse og til å identifisere trender i dets kontantstrømmer. Det er også et nyttig verktøy for økonomisk planlegging og beslutningstaking.