Kontantstrøm-til-gjeld-forhold

Kontantstrøm-til-gjeld-forholdet er en finansiell beregning som brukes til å vurdere et selskaps evne til å betale tilbake gjelden. Dette forholdet beregnes ved å dele et selskaps kontantstrøm fra driften med dets totale gjeld. Jo høyere forholdet er, desto bedre er et selskap i stand til å betale tilbake gjelden sin. Dette forholdet er viktig for kreditorer og investorer, da det gir innsikt i et selskaps økonomiske helse og dets evne til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Hvilket forhold er også kjent som egenkapitalandel? Egenkapitalandelen er også kjent som aksjonærens egenkapitalandel eller egenkapitalandelen. Dette forholdstallet måler andelen av et selskaps eiendeler som er finansiert av egenkapital, som inkluderer aksjekapital og tilbakeholdt overskudd. En høy egenkapitalandel indikerer at et selskap hovedsakelig er finansiert med egenkapital, mens en lav egenkapitalandel indikerer at et selskap stort sett er finansiert med gjeld.

Er gjeldsgrad en likviditetsgrad?

Nei, gjeldsforholdet er ikke et likviditetsforhold. Gjeldsforholdet er et soliditetsforhold, som måler et selskaps evne til å betale tilbake gjelden med egenkapitalen. Gjeldsforholdet beregnes ved å dele et selskaps totale forpliktelser med dets totale egenkapital.

Hva viser gjeld Ebitda?

Gjeld Ebitda er et finansielt forholdstall som måler et selskaps evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser ved å bruke inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA). Dette forholdet brukes av långivere for å vurdere et selskaps kredittverdighet og brukes vanligvis i forbindelse med andre finansielle nøkkeltall, for eksempel gjeld-til-egenkapital-forholdet og gjeld-til-aktiva-forholdet.

Gjelds Ebitda-forholdet beregnes ved å dele et selskaps totale gjeld på EBITDA. En høyere gjelds-Ebitda-ratio indikerer en større risiko for långivere, da selskapet kan ha problemer med å oppfylle sine gjeldsforpliktelser hvis EBITDA synker. Omvendt indikerer en lavere gjelds-Ebitda-ratio en lavere risiko for långivere.

Det er ingen hard og rask regel for hva som utgjør en "god" eller "dårlig" gjeld Ebitda ratio, da dette vil variere avhengig av bransjen som selskapet opererer i og den generelle økonomiske helsen til selskapet. En generell retningslinje er imidlertid at en gjelds Ebitda ratio på mindre enn 2,0 anses som sunn, mens en ratio på mer enn 4,0 anses som risikabel. Hva er to likviditetsmål for likviditet? To likviditetsmål er gjeldsforholdet og hurtigforholdet. Nåværende forholdstall måler selskapets evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine omløpsmidler. Quick ratio måler selskapets evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine raske eiendeler, som er omløpsmidlene minus varebeholdningen.

Hvordan måler du økonomiske resultater?

De fleste økonomiske nøkkeltall kan klassifiseres i fire kategorier: likviditet, soliditet, effektivitet og lønnsomhet.

Likviditetsgrad måler et selskaps evne til å betale ned sine kortsiktige forpliktelser. De vanligste likviditetsforholdene er gjeldende forhold og hurtigforhold.

Soliditetstall måler et selskaps evne til å betale ned sine langsiktige forpliktelser. Den vanligste soliditetsgraden er gjeldsgraden.

Effektivitetsforhold måler et selskaps evne til å bruke sine eiendeler og forpliktelser effektivt. De vanligste effektivitetsforholdene er omsetningsforholdet for eiendeler og omsetningsforholdet for varelageret.

Lønnsomhetsforhold måler en bedrifts evne til å generere overskudd. De vanligste lønnsomhetsforholdene er bruttomarginforholdet og nettomarginforholdet.