Driftskontantstrømmargin

Operasjonell kontantstrømmargin er et forhold som måler prosentandelen av et selskaps operasjonelle kontantstrøm som er tilgjengelig for å betjene gjeldsforpliktelsene. Driftskontantstrømmarginen beregnes ved å dele et selskaps driftskontantstrøm på dets totale gjeld. Et selskap med høyere operasjonell kontantstrømmargin anses å være i bedre posisjon til å betjene sine gjeldsforpliktelser enn et selskap med lavere operasjonell … Les mer

Hvordan betingede konvertibler (CoCos) fungerer og risikoene

En betinget konvertibel (CoCo) er en type obligasjon som kan konverteres til egenkapital dersom visse betingelser er oppfylt. For eksempel kan en CoCo-obligasjon automatisk konverteres til egenkapital dersom utstederens aksjekurs faller under et visst nivå. CoCo-obligasjoner brukes ofte av banker som en måte å skaffe kapital på. Dette er fordi de gir potensial for høyere … Les mer

Low Exercise Price Option (LEPO) Definisjon

En opsjonshandelsstrategi som brukes til å kjøpe puts eller samtaler med en innløsningspris som er lavere enn gjeldende markedspris. Denne strategien brukes når traderen tror at prisen på den underliggende eiendelen vil bevege seg lavere i fremtiden. Trenger du kontanter for å utøve opsjoner? Hvis du handler med opsjoner, må du ha kontanter eller marginerbare … Les mer

Hva er bandwagon-effekten?

Bandwagon-effekten er en kognitiv skjevhet som refererer til tendensen for folk til å tilpasse seg troen eller oppførselen til en gruppe. Denne effekten er ofte drevet av ønsket om å passe inn eller bli akseptert av andre, og kan føre til at folk adopterer tro eller engasjerer seg i atferd selv om de ikke personlig … Les mer