Driftsinntekter (IFO)

Driftsinntekter (IFO) er et mål på et selskaps økonomiske resultater i en gitt periode. Den representerer selskapets inntekter minus driftskostnadene, og brukes vanligvis til å vurdere et selskaps kjernelønnsomhet.

Driftsinntekter rapporteres vanligvis på et selskaps resultatregnskap, og kan finnes ved å trekke et selskaps driftsutgifter fra dets totale inntekter. Driftskostnader inkluderer poster som varekostnader, salgs-, generelle og administrative kostnader og avskrivninger og amortiseringskostnader.

Driftsinntekter er en nøkkelmåling for analytikere og investorer, siden den gir innsikt i et selskaps evne til å generere overskudd fra kjernevirksomheten. Det brukes også i en rekke økonomiske forhold, for eksempel driftsmarginforholdet, som måler et selskaps driftslønnsomhet som en prosentandel av dens totale inntekter.

Er Noi og EBITDA det samme?

Nei, Noi og EBITDA er ikke det samme.

Noi er netto driftsinntekt, som er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer renter og skatter.

EBITDA er inntekter før renter, skatter, avskrivninger og amortisering, som er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer renter og skatter, men inkluderer avskrivninger og amortiseringer.

Hva kalles også EBITDA?

EBITDA står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Det er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer disse utgiftene.

EBITDA kalles også «operativ kontantstrøm», «kontantstrøm fra drift» eller «driftsresultat».

Hva kalles også driftsinntekter?

Driftsinntekter, eller driftsinntekter, er inntekten som genereres av et selskaps hovedvirksomhet. Dette inkluderer salg av varer og tjenester, samt eventuelle andre inntekter fra normal forretningsdrift. Driftsinntekter kalles også noen ganger driftsinntekter eller driftsresultat.

Hva er operasjonell EBITDA?

Operasjonell EBITDA er en beregning som måler et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer, eksklusive engangsposter. Denne beregningen brukes til å evaluere et selskaps driftsresultat og er et nyttig verktøy for å sammenligne selskaper innenfor samme bransje.

Operasjonell EBITDA brukes ofte sammen med andre finansielle mål, for eksempel nettoinntekt, for å få et mer fullstendig bilde av et selskaps generelle økonomiske helse.

Hva er inntekt fra drift i regnskap?

Driftsinntekter er et mål på et selskaps lønnsomhet som kun inkluderer de poster som er direkte knyttet til selskapets hovedvirksomhet. Det kalles også noen ganger "driftsinntekt", "driftsresultat" eller "inntjening før renter og skatter" (EBIT).

Driftsinntekter rapporteres på et selskaps resultatregnskap og er et av de viktigste lønnsomhetsmålene som benyttes av investorer og analytikere. Det er en god indikator på en bedrifts samlede lønnsomhet og brukes ofte til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje.

Driftsinntekter beregnes ved å trekke et selskaps driftsutgifter fra dets totale inntekter. Driftskostnader inkluderer ting som varekostnader, salg, generelle og administrative utgifter og avskrivninger og amortiseringer.

Samlet inntekt inkluderer alle en bedrifts inntekter, både fra drift og fra andre kilder som renter og investeringer.

Driftsinntekter er et godt mål på et selskaps lønnsomhet fordi det utelukker poster som ikke er direkte knyttet til selskapets hovedvirksomhet. Dette gjør det til et mer nøyaktig mål på selskapets sanne lønnsomhet.

Inntekter fra drift er imidlertid ikke det eneste lønnsomhetsmålet som investorer og analytikere bruker. Andre viktige mål inkluderer nettoinntekt, som inkluderer alle inntekter og utgifter, og bruttofortjeneste, som kun inkluderer inntekter fra salg minus varekostnaden.