Driftsinntekter før avskrivning og amortisering (OIBDA)

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (OIBDA) er et regnskapsmessig mål som kan brukes til å vurdere lønnsomheten til et selskap før effektene av avskrivninger og amortiseringer tas i betraktning. Avskrivninger og amortisering er ikke-kontante utgifter som kan forvride det sanne bildet av en bedrifts lønnsomhet.

OIBDA kan beregnes ved å ta et selskaps driftsinntekter og legge tilbake avskrivninger og amortiseringskostnader. Dette målet brukes ofte av analytikere for å sammenligne lønnsomheten til selskaper i samme bransje.

Driftsinntekter er et mål på et selskaps lønnsomhet som kun inkluderer inntekter og utgifter som er direkte knyttet til selskapets kjernevirksomhet. Avskrivninger og amortisering er ikke-kontante utgifter som påløper som følge av normal slitasje på et selskaps eiendeler.

OIBDA er et nyttig mål på lønnsomhet fordi det utelukker effekten av avskrivninger og amortiseringer, som kan være betydelige i enkelte bransjer. Det er imidlertid viktig å merke seg at OIBDA ikke inkluderer effekten av rentekostnader eller skatter. Hva er justert OIBDA? Justert OIBDA er et mål på et selskaps driftsresultat som tar hensyn til ulike elementer som kan påvirke et selskaps bunnlinje. Disse elementene kan inkludere, men er ikke begrenset til, engangskostnader, restruktureringskostnader og virkningen av valutasvingninger. Ved å justere for disse elementene, kan investorer og analytikere få en bedre følelse av et selskaps sanne driftsresultat. Hvordan beregner du driftsinntekter fra variabel kostnad? Driftsinntekter fra variabel kostnad kan beregnes ved å trekke de variable kostnadene ved produksjon fra de totale inntektene generert fra salg av produkter eller tjenester. Faste kostnader er ikke inkludert i denne beregningen.

Hva er operasjonell EBITDA?

Operasjonell EBITDA er en beregning som måler et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer, og anses å være en god indikator på et selskaps generelle økonomiske helse. Denne beregningen brukes ofte av investorer og analytikere for å sammenligne selskaper innen samme bransje, da den fjerner alle ikke-operasjonelle elementer som kan skjevt resultatene.

Hva er forskjellen mellom EBITDA og Noi?

EBITDA er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer.

NOI er et mål på en bedrifts lønnsomhet som ekskluderer renter og skatter, men inkluderer avskrivninger og amortiseringer.

Hva er normalisering i regnskap?

Normalisering i regnskap er prosessen med å justere regnskapet for å være lettere sammenlignbart. Dette innebærer å fjerne poster som er engangs- eller engangsmessige, slik at utsagnene er mer representative for den underliggende virksomheten. Normalisering kan også innebære å justere for inflasjon eller andre økonomiske faktorer.