Det finnes flere typer sannsynlighetsfordelinger som kan brukes når du investerer, hver med sine egne fordeler og ulemper

. Ulike typer sannsynlighetsfordelinger og deres bruk ved investering Hva er typene distribusjon? Det er fire typer fordeling: 1. Normalfordeling 2. Log-normalfordeling 3. Potenslovfordeling 4. Eksponentialfordeling Hvordan skriver man en sannsynlighetsfordeling? En sannsynlighetsfordeling er en matematisk funksjon som beskriver sannsynligheten for at en gitt hendelse inntreffer. Funksjonen er typisk representert av en graf, der x-aksen … Les mer

Lær om likviditetsrisiko med investeringer

Investorer oppsøker ofte investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet, som er evnen til en eiendel raskt å konverteres til kontanter uten å påvirke eiendelens markedsverdi. Imidlertid har investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet også høyere risikonivåer. Likviditetsrisiko er risikoen for at en investering taper verdi fordi den ikke kan selges raskt nok til … Les mer

Dataanalyse: Hva det er, hvordan bruker jeg det, og 4 grunnleggende teknikker

. Dataanalyse: definisjon, bruk og 4 nøkkelteknikker Kan jeg bli dataanalytiker om 3 måneder? Nei, du kan ikke bli dataanalytiker på 3 måneder. Dataanalytikere har vanligvis minst en bachelorgrad innen et felt som matematikk, statistikk, informatikk eller et annet felt som legger vekt på analytiske ferdigheter. De har også vanligvis flere års erfaring med å … Les mer

Hva alle bør vite om subjektiv sannsynlighet

Subjektiv sannsynlighet er en type sannsynlighet som er basert på en persons personlige vurdering eller mening. Denne typen sannsynlighet er ikke basert på noen vitenskapelig eller matematisk beregning, men snarere på individets egen personlige tro eller følelser rundt en bestemt hendelse som inntreffer. Subjektiv sannsynlighet brukes ofte i situasjoner der det ikke er nok data … Les mer

Hva er nåverdien rentefaktor (PVIF)?

Hva er nåverdi rentefaktoren (PVIF)? The Present Value Interest Factor (PVIF) er en formel som brukes til å beregne nåverdien av en strøm av fremtidige betalinger. Hva er Pvifa-tabell? Pvifa-tabellen er en tabell som viser nåverdiens rentefaktor for livrente. Denne tabellen brukes til å finne nåverdien av en livrente, gitt renten og antall perioder. Hva … Les mer

Hva er risikofinansiering?

Risikofinansiering er prosessen med å finansiere kostnadene forbundet med uventede hendelser, for eksempel naturkatastrofer eller søksmål. Risikofinansiering kan gjøres gjennom forsikring, egenforsikring eller en kombinasjon av de to. Målet med risikofinansiering er å beskytte den finansielle stabiliteten til et selskap i tilfelle et uventet tap. Hva er forskjellen mellom risikokontroll og risikofinansiering? Risikokontroll er prosessen … Les mer

Definisjon av sensitivitetsanalyse

Sensitivitetsanalyse er en teknikk som brukes til å bestemme hvordan ulike verdier av en uavhengig variabel vil påvirke en bestemt avhengig variabel under et gitt sett med forutsetninger. Sensitivitetsanalyse brukes ofte i finansiell analyse for å bestemme hvordan endringer i sentrale forutsetninger, som renter eller salgsvolum, vil påvirke et selskaps bunnlinje. Hva er sensitivitetsanalyse PDF? … Les mer

Hodrick-Prescott (HP) Filter

Hodrick-Prescott (HP)-filteret er et verktøy som brukes i finansiell analyse for å fjerne kortsiktige svingninger fra data for bedre å identifisere langsiktige trender. HP-filteret fungerer ved å ta en tidsserie med data og dele dem i to komponenter: en trendkomponent og en syklisk komponent. Trendkomponenten er den langsiktige trenden til dataene, mens den sykliske komponenten … Les mer

Hvordan bestemmelseskoeffisienten fungerer

Bestemmelseskoeffisienten, også kjent som R-kvadratverdien, er et statistisk mål som forteller deg hvor godt et datasett passer til en matematisk modell. Med andre ord, den forteller deg hvor nært datapunktene er linjen med best passform. Bestemmelseskoeffisienten varierer fra 0 til 1, hvor 1 indikerer perfekt passform. For å beregne bestemmelseskoeffisienten må du først beregne summen … Les mer

Global Investment Performance Standards (GIPS)

Global Investment Performance Standards (GIPS) er et sett med etiske prinsipper som veileder hvordan investeringsselskaper beregner og presenterer sine investeringsresultater for kunder og prospekter. Standardene er frivillige, men mange verdipapirforetak velger å følge dem for å vise sin forpliktelse til åpenhet og rettferdig handel. Standardene administreres av CFA Institute, en global sammenslutning av investeringseksperter. GIPS-standardene … Les mer