Lær om likviditetsrisiko med investeringer

Investorer oppsøker ofte investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet, som er evnen til en eiendel raskt å konverteres til kontanter uten å påvirke eiendelens markedsverdi. Imidlertid har investeringer som tilbyr høye nivåer av likviditet også høyere risikonivåer.

Likviditetsrisiko er risikoen for at en investering taper verdi fordi den ikke kan selges raskt nok til å dekke investorens behov. Dette kan skje av en rekke årsaker, inkludert økonomiske nedgangstider, markedskrasj og bedriftskonkurser.

Investorer kan beskytte seg mot likviditetsrisiko ved å diversifisere sine porteføljer og ved å investere i en blanding av eiendeler som tilbyr ulike nivåer av likviditet. For eksempel kan en investor ha en blanding av kontanter, aksjer, obligasjoner og eiendom.

Hva er de 3 typene risikoer?

Det er 3 typer risiko knyttet til investeringer: markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.

Markedsrisiko er risikoen for at en investerings verdi vil svinge på grunn av endringer i det totale markedet. Denne typen risiko er ofte umulig å unngå og er årsaken til at investeringer kan tape verdi selv når selskapet eller eiendelen som ligger til grunn for investeringen går bra.

Kredittrisiko er risikoen for at en låntaker misligholder et lån eller annen forpliktelse. Denne typen risiko er ofte forbundet med investeringer i gjeldsinstrumenter som obligasjoner.

Likviditetsrisiko er risikoen for at en investering blir vanskelig å selge eller avvikle til en rimelig pris. Denne typen risiko er ofte forbundet med illikvide eiendeler som eiendom eller private equity.

Hvorfor er likviditetsrisiko viktig for finansiell risikostyring?

Likviditetsrisiko er viktig for finansiell risikostyring fordi den kan føre til verditap i et selskaps eiendeler. Hvis et selskap ikke kan selge sine eiendeler raskt nok til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser, kan det hende at det må selge dem til en rabatt, noe som kan føre til verditap.

Likviditetsrisiko kan også føre til manglende tilgang på kapital, noe som kan hemme et selskaps evne til å vokse og investere i sin virksomhet. Hvis et selskap ikke får tilgang til kapitalen det trenger for å finansiere driften, kan det bli tvunget til å trappe ned driften eller til og med gå ut av drift.

Likviditetsrisiko er således viktig for finansiell risikostyring fordi den kan ha en betydelig innvirkning på et selskaps verdi og dets evne til å operere.

Hvordan måles bankens likviditetsrisiko?

Det finnes en rekke måter å måle banklikviditetsrisiko på. En vanlig metode er å måle forholdet mellom en banks likvide eiendeler og dens totale eiendeler. Dette forholdet blir noen ganger referert til som "likviditetsdekningsforholdet" eller "LCR."

En annen vanlig metode er å måle forholdet mellom en banks likvide eiendeler og dens totale gjeld. Dette forholdet blir noen ganger referert til som "netto stabil finansieringsgrad" eller "NSFR."

enda en metode er å måle forholdet mellom en banks kontanter og svært likvide investeringer og dens totale innskudd. Dette forholdet blir noen ganger referert til som "kontantforholdet."

Til slutt, en annen metode som brukes for å måle bankens likviditetsrisiko er å beregne "netto finansieringsgap." Dette gjøres ved å trekke en banks totale forpliktelser fra dens totale eiendeler, og deretter trekke dens likvide eiendeler fra det resulterende tallet. Netto finansieringsgapet representerer mengden finansiering som en bank vil trenge å skaffe i tilfelle en plutselig utstrømning av innskudd.

Hva er et eksempel på likviditetsrisiko? Et eksempel på likviditetsrisiko vil være dersom et selskap hadde problemer med å oppfylle sine økonomiske forpliktelser når de forfaller. Dette kan skje hvis selskapet ikke hadde nok kontanter på hånden til å betale regningene, eller hvis det hadde mye gjeld som forfalt i løpet av kort tid. Dersom et selskap ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan det bli tvunget til å gå konkurs.

Hva er likviditet i investeringstermer?

Når vi snakker om likviditet i investeringstermer, refererer vi til hvor lett en eiendel kan konverteres til kontanter. Det er med andre ord et mål på hvor raskt og enkelt en investering kan selges for kontanter, uten å miste verdien.

Det er noen forskjellige måter å måle likviditet på, men en av de vanligste er "bud-spread". Dette er forskjellen mellom prisen som en kjøper er villig til å betale for en eiendel ("budprisen"), og prisen som en selger er villig til å akseptere ("anbudsprisen").

Jo smalere bud-spread er, jo mer likvid er en eiendel. Dette er fordi det er mindre forskjell mellom prisene som kjøpere og selgere er villige til å akseptere, og det er derfor lettere å finne en villig kjøper eller selger.

En annen måte å måle likviditet på er gjennom "volumet" av handelsaktivitet. Dette er ganske enkelt antall enheter av en eiendel som omsettes i en gitt tidsperiode. Jo flere enheter som omsettes, jo mer likvid er eiendelen.

Det er viktig å huske at likviditet ikke er det samme som "volatilitet." Volatilitet er et mål på hvor mye prisen på en eiendel kan svinge over tid. En eiendel kan være svært volatil (som betyr at prisen kan endre seg mye over tid), men fortsatt være ganske likvid (som betyr at det er enkelt å kjøpe og selge )

Så, for å oppsummere, refererer likviditet til hvor lett en eiendel kan konverteres til kontanter. Jo mer likvid en eiendel er, desto lettere er det å kjøpe og selge, og jo smalere er bud-anmodningen. spre.