Driftstap (OL)

Et driftsunderskudd er et selskaps netto tap fra den normale forretningsdriften. Dette i motsetning til et ikke-driftsmessig tap, som er et netto tap fra aktiviteter som ikke er en del av selskapets hovedvirksomhet.

Driftstap kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert nedgang i salg, økning i utgifter eller en kombinasjon av de to. Når et selskap har et driftsunderskudd, betyr det at driftsutgiftene er større enn driftsinntektene.

Driftstap kan være en normal del av å drive forretning, spesielt for selskaper som er i tidlig utviklingsstadium. Gjentatte eller store driftstap kan imidlertid være et tegn på at en bedrift har problemer med å generere nok inntekter til å dekke kostnadene sine.

Hvordan regner du for et netto driftsunderskudd?

Et netto driftsunderskudd (NOL) er et næringsskattebegrep som refererer til en situasjon der et selskaps fradragsberettigede utgifter overstiger dets skattepliktige inntekt. Dette resulterer i en negativ skattepliktig inntekt og dermed en skatterefusjon.

NOL-er kan oppstå av en rekke årsaker, inkludert forretningstap, utarming av naturressurser og avskrivninger av dårlige fordringer eller uinnkrevbare fordringer.

Når et selskap har en NOL, kan det føre tapet tilbake til utligning av inntekt i tidligere skatteår, eller det kan fremføre tapet for å utligne inntekt i fremtidige skatteår. Er NOL utenfor balansen? Nei, NOL er ikke utenfor balansen. Hva betyr NOL? Begrepet "NOL" står for "netto driftstap." Dette skjer når et selskaps driftsutgifter overstiger inntektene i en gitt tidsperiode. Når dette skjer, sies selskapet å ha et «driftsunderskudd».

Hva er forskjellen mellom OCF og EBITDA?

Operativ kontantstrøm (OCF) er et mål på hvor mye kontanter som genereres av et selskaps normale forretningsdrift. Resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering (EBITDA) er et mål på et selskaps lønnsomhet som ekskluderer virkningen av visse ikke-driftsposter.

Hovedforskjellen mellom OCF og EBITDA er at OCF måler kontanter generert av et selskaps drift, mens EBITDA måler selskapets lønnsomhet. Fordi den ekskluderer visse ikke-driftsposter, kan EBITDA gi et mer nøyaktig bilde av et selskaps underliggende lønnsomhet.

Er OCF det samme som CFO?

Nei, OCF er ikke det samme som CFO. OCF er operasjonell kontantstrøm, mens CFO er kontantstrøm fra driften. De to er relatert, men ikke det samme.

Driftskontantstrøm er et mål på en bedrifts kontantstrøm som kun inkluderer kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Dette betyr at den ekskluderer kontantstrøm fra investerings- og finansieringsaktiviteter. Kontantstrøm fra drift inkluderer på den annen side kontantstrøm fra alle tre aktivitetene: drift, investering og finansiering.