Cash Flow Return on Investment (CFROI)

Cash Flow Return on Investment (CFROI) er et mål på et selskaps økonomiske resultater. Den beregnes ved å ta selskapets kontantstrøm fra driften etter skatt og dividert med selskapets totale investering.

CFROI-forholdet brukes til å evaluere et selskaps evne til å generere kontantstrøm og avkastning på investeringen. Et høyere CFROI-forhold indikerer at et selskap genererer mer kontantstrøm og avkastning på investeringen. Er kontantstrømmen det samme som avkastningen? Nei, kontantstrøm og avkastning er ikke det samme. ROI er et mål på hvor effektivt en investering yter, mens kontantstrøm er et mål på de faktiske kontantene som genereres av investeringen.

Hva er kontantstrøm i fundamental analyse?

I fundamental analyse er kontantstrøm den totale mengden kontanter og kontantekvivalenter som et selskap genererer over en viss tidsperiode. Dette kan brukes til å måle et selskaps økonomiske helse og stabilitet.

Kontantstrømoppstillingen er en av de tre hovedregnskapene som selskaper bruker for å gi investorer en idé om deres økonomiske helse. De to andre er balansen og resultatregnskapet.

Kontantstrømoppstillingen viser hvor mye kontanter et selskap har for hånden, samt hvor mye kontanter det har generert eller brukt over en viss tidsperiode. Dette kan være nyttig for å avgjøre om et selskap er i stand til å betale sine regninger og oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Det er tre hovedtyper av kontantstrøm: drift, investering og finansiering.

Driftskontantstrøm er kontanter som et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift. Dette kan brukes til å måle en bedrifts effektivitet og lønnsomhet.

Investeringskontantstrøm er kontantene som et selskap genererer fra sine investeringer. Dette kan brukes til å måle et selskaps økonomiske helse og stabilitet.

Finansieringskontantstrøm er kontanter som et selskap genererer fra sine finansieringsaktiviteter. Dette kan brukes til å måle et selskaps evne til å betale tilbake gjeld.

Hvor er driftskontantstrømmen på regnskapet?

Operativ kontantstrøm (OCF) er et mål på et selskaps økonomiske helse og finnes vanligvis på kontantstrømoppstillingen. OCF måler kontantene som et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift etter å ha regnskapsført eventuelle driftskostnader. Disse kontantene kan deretter brukes til å betale for ting som nytt utstyr, utvidelse, utbytte eller nedbetaling av gjeld.

Det er noen forskjellige måter å beregne OCF på, men den vanligste metoden er å ta et selskaps nettoinntekt og justere den for eventuelle ikke-kontante poster som avskrivninger og amortiseringer. Deretter legger du til endringer i arbeidskapital, som inkluderer ting som varelager og kundefordringer. Det endelige tallet er din driftskontantstrøm.

Her er et raskt eksempel:

La oss si at et selskap har en nettoinntekt på $100 000 og avskrivningskostnader på $10 000. Vi vil justere for avskrivninger ved å legge den inn igjen, siden det er en ikke-kontant utgift, som vil gi oss en justert nettoinntekt på $110 000.

Vi må da redegjøre for eventuelle endringer i arbeidskapital. La oss si at selskapet hadde en økning i varelageret på $5000 og en økning i kundefordringer på $2000. Vi vil trekke disse fra vår justerte nettoinntekt, siden de representerer bruk av kontanter. Dette vil gi oss en driftskontantstrøm på $103 000.

Selv om OCF er en nyttig beregning, er det viktig å huske at det bare er en brikke i puslespillet når det gjelder å analysere et selskap. Du bør alltid se på et selskaps regnskap i sin helhet for å få et riktig bilde av dets økonomiske helse. Hvordan kan kontantstrøm måles? Det er flere måter å måle kontantstrøm på, men den vanligste metoden er å beregne netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Dette kan gjøres ved å ta kontantkvitteringene fra salg og trekke fra kontantbetalingene for utgifter.

Hvordan måler du investeringsresultatet?

Det er mange måter å måle investeringsresultatet på, men den vanligste metoden er å beregne avkastningen. Avkastningsgraden er ganske enkelt den prosentvise endringen i verdien av en investering over en periode.

For eksempel, hvis du investerte $1000 i en aksje og aksjen gikk opp i verdi med 10 % i løpet av et år, vil avkastningen være 10 %.

Det er mange ulike måter å beregne avkastningen på, men den vanligste metoden er å bruke den tidsvektede metoden. Denne metoden tar hensyn til tidspunktet for kontantstrømmer inn og ut av investeringen.

For eksempel, hvis du investerte $1000 i en aksje og aksjen gikk opp i verdi med 10% i løpet av et år, men du også tok ut $500 i løpet av året, vil den tidsvektede avkastningen være 5 %.

Det finnes andre metoder for å måle investeringsresultater, for eksempel den pengevektede metoden, men den tidsvektede metoden er den mest brukte.