Hvordan finne ut hva som gjør et selskap lønnsomt med aktivitetsbasert ledelse

Hvordan bestemme hva som gjør en bedrift lønnsom ved å bruke aktivitetsbasert ledelse

Hvordan støtter ABC-systemet bedriftens strategi? ABC-systemet er et verktøy som kan brukes til å støtte implementeringen av en bedriftsstrategi. Det kan hjelpe ledere med å identifisere og spore kostnadene knyttet til ulike aktiviteter, og å allokere ressurser deretter. Systemet kan også brukes til å overvåke ytelse og vurdere effektiviteten til ulike strategiske alternativer.

Hvordan er aktivitetsbasert styring relatert til aktivitetsbasert kostnadsberegning?

Aktivitetsbasert ledelse er prosessen med å styre en organisasjon basert på aktiviteter i stedet for på individuelle produkter eller avdelinger. Aktivitetsbasert kostnadsberegning er en metode for å allokere faste kostnader til produkter eller tjenester basert på aktivitetene som kreves for å produsere dem.

De to konseptene henger sammen ved at aktivitetsbasert kostnad kan brukes for å støtte aktivitetsbasert styring. Den aktivitetsbaserte kostnadsmetoden kan brukes til å identifisere hvilke aktiviteter som er mest kostbare og målrette ledelsesinnsatsen for å redusere kostnadene ved disse aktivitetene. På denne måten kan aktivitetsbasert kostnadsberegning bidra til å gjøre aktivitetsbasert styring mer effektiv.

Hva er meningen med verdibasert ledelse?

Verdibasert ledelse (VBM) er en strategisk ledelsestilnærming som tar sikte på å skape aksjonærverdier ved å samordne interessene til alle interessenter med organisasjonens mål. VBM innebærer vanligvis å sette målbare mål for hver nøkkelinteressentergruppe og knytte prestasjonsbonuser til oppnåelsen av disse målene. Det endelige målet med VBM er å skape et bærekraftig konkurransefortrinn for organisasjonen.

Det finnes en rekke ulike modeller for verdibasert ledelse, men de deler alle et felles fokus på å skape verdier for aksjonærene. Den mest populære modellen av VBM er EVA-modellen (Economic Value Added), som ble utviklet av Stern Stewart & Co. på begynnelsen av 1990-tallet. Andre populære modeller av VBM inkluderer MVA-modellen (Market Value Added) utviklet av McKinsey & Co. og SVA-modellen (Shareholder Value Added) utviklet av Boston Consulting Group.

EVA-modellen er den mest brukte modellen for verdibasert ledelse, og det er modellen som vil bli brukt for å illustrere begrepene til VBM i dette svaret. EVA-modellen knytter aksjonærverdi til den samlede økonomiske ytelsen til organisasjonen. EVA beregnes ved å trekke kapitalkostnaden fra organisasjonens driftsresultat. EVA-modellen er basert på premisset om at aksjonærverdi skapes når organisasjonen genererer overskudd utover kapitalkostnadene.

MVA-modellen ligner på EVA-modellen, men den fokuserer på markedsverdien av organisasjonens egenkapital i stedet for driftsresultatet. MVA-modellen er basert på forutsetningen om at aksjonærverdier skapes når organisasjonens egenkapital verdsettes til en premie i forhold til bokført verdi.

SVA-modellen ligner EVA- og MVA-modellene, men den fokuserer på nåverdien av fremtidige kontantstrømmer i stedet for organisasjonens nåværende økonomiske ytelse. SVA-modellen er basert på forutsetningen om at aksjonærverdi skapes når organisasjonens fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres med en rate som er

Hvordan implementeres Value Based Management?

Verdibasert ledelse (VBM) er en ledelsesfilosofi som søker å skape aksjonærverdier ved å samordne interessene til alle interessenter – ledelse, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet – med interessene til aksjonærene.

De viktigste leietakerne til VBM er:

1. Verdiskaping for aksjonærene er selskapets primære mål

2. Alle interessenter skal behandles likt

3. Beslutninger skal gjøres basert på deres innvirkning på aksjonærverdier

4. Det skal være et klart skille mellom eierskap og ledelse

5. Styret har ansvar for å legge strategi og sørge for at den gjennomføres på en måte som skaper aksjonærverdier

6. Ledelsen er ansvarlig for den daglige driften og for å gjennomføre strategien fastsatt av styret

7. Ansatte skal insentiveres basert på deres bidrag til aksjonærverdier
* * 8. Kunder skal behandles rettferdig og holdes fornøyde bare i den grad det skaper aksjonærverdi

9. Leverandører skal behandles rettferdig og holdes fornøyd bare i den grad det skaper aksjonærverdi

10 Fellesskapet skal behandles rettferdig og holdes lykkelig bare i den grad det skaper aksjonærverdier

VBM implementeres vanligvis gjennom en kombinasjon av finansielle og ikke-finansielle tiltak. Finansielle mål kan omfatte avkastning på investeringen (ROI), økonomisk verdiskapning (EVA) og fri kontantstrøm (FCF). Ikke-finansielle tiltak kan omfatte kundetilfredshet, medarbeidertilfredshet og leverandørtilfredshet.

Hva er verdibasert strategisk planlegging?

Den verdibaserte strategiske planleggingsprosessen hjelper organisasjoner med å sette prioriteringer og ta beslutninger basert på forventet verdi av hvert alternativ. Denne tilnærmingen tar hensyn til kostnadene og fordelene ved hvert alternativ, samt sannsynligheten for at hvert alternativ lykkes.

Målet med verdibasert strategisk planlegging er å ta beslutninger som vil skape mest verdi for organisasjonen. Denne tilnærmingen kan brukes til å ta beslutninger om hvilke prosjekter som skal forfølges, hvilke produkter som skal utvikles, eller hvilke markeder som skal gå inn.

For å ta beslutninger ved å bruke den verdibaserte tilnærmingen, må organisasjoner først identifisere alternativene som er tilgjengelige for dem. Deretter må de estimere den forventede verdien av hvert alternativ. Den forventede verdien er summen av sannsynligheten for hvert utfall multiplisert med verdien av det utfallet.

Når de forventede verdiene for hvert alternativ er beregnet, kan organisasjonen velge alternativet med høyest forventet verdi. Dette alternativet er det som mest sannsynlig vil skape mest verdi for organisasjonen.

Verdibasert strategisk planlegging er et kraftig verktøy som kan hjelpe organisasjoner med å ta bedre beslutninger. Ved å ta hensyn til kostnadene, fordelene og sannsynligheten for suksess, kan organisasjoner velge det alternativet som er mest sannsynlig å skape mest verdi.