Driftskontantstrøm (OCF) Definisjon

Driftskontantstrøm er et mål på hvor mye kontanter et selskap genererer fra sin normale forretningsdrift. Denne beregningen er viktig fordi den viser hvor mye penger et selskap har tilgjengelig for å betale for ting som nytt utstyr, nye produkter eller oppkjøp.

Driftskontantstrøm beregnes ved å ta et selskaps nettoinntekt og legge til ting som avskrivninger og amortiseringer, som er ikke-kontante utgifter. Dette tallet trekkes deretter fra hvor mye penger selskapet har investert i ting som varelager eller kundefordringer.

Hvordan vet du om en kontantstrøm er sunn?

Det er noen få nøkkelindikatorer du kan se på for å bestemme helsen til et selskaps kontantstrøm. Den første er den operasjonelle kontantstrømmen (OCF), som er et mål på et selskaps evne til å generere kontanter fra driften. En sunn OCF bør være positiv, og ideelt sett bør den vokse fra år til år.

En annen nøkkelmåling er fri kontantstrøm (FCF). Dette er kontantene som et selskap har tilgjengelig etter å ha betalt for sine driftsutgifter og kapitalutgifter. En sunn FCF bør være positiv, og igjen bør den ideelt sett vokse over tid.

Til slutt kan du se på kontantstrømmen fra investering (CFI) og kontantstrøm fra finansiering (CFF). Dette er mål på henholdsvis en bedrifts inn- og utbetalinger. En sunn CFI bør være positiv, mens en sunn CFF bør være negativ.

Samlet sett er en sunn kontantstrøm en som er positiv og vokser over tid. Hvor er EBIT på regnskapet? EBIT finnes på regnskapet som bunnlinjen i resultatregnskapet, etter at alle utgifter er trukket fra inntektene.

Hvordan beregner du driftsaktiviteter?

Det er tre typer driftsaktiviteter:

1. Netto driftsinntekter: Dette er det vanligste målet for driftsaktiviteter. Det er ganske enkelt nettoinntekt (eller nettoresultat) fra videreført drift, justert for uvanlige eller engangsposter.

2. Justert EBITDA: Dette målet brukes ofte av selskaper som har mange ikke-driftsinntekter eller utgifter, som renteinntekter eller rentekostnader. Justert EBITDA justerer nettoinntekt for poster som ikke anses som en del av kjernevirksomheten, som renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer.

3. Kontantstrøm fra driften: Dette er målet på driftsaktiviteter som er mest relevant for investorer, siden det er et mål på kontanter som genereres (eller brukes) av et selskaps drift. Kontantstrøm fra driften beregnes ved å justere nettoinntekt for poster som ikke påvirker kontantstrømmen, slik som avskrivninger og amortiseringer, og deretter legge tilbake eventuelle endringer i arbeidskapital. Er EBIT det samme som EBITDA? Nei, EBIT og EBITDA er ikke det samme. EBITDA er et mål på et selskaps driftsresultat, mens EBIT er et mål på et selskaps lønnsomhet. EBITDA ekskluderer renter og skatter, mens EBIT inkluderer dem.

Hvordan beregner du quizlet for driftskontantstrøm?

Driftskontantstrøm er et mål på et selskaps økonomiske helse. Det beregnes ved å legge sammen alle selskapets driftsutgifter, og deretter legge tilbake eventuelle ikke-driftsinntekter eller utgifter. Resultatet er selskapets kontantstrøm fra driften.

Driftskontantstrøm er viktig fordi den viser hvor mye kontanter et selskap har tilgjengelig for å betale regningene og investere i nye prosjekter. Et selskap med en sterk driftskontantstrøm anses vanligvis for å være økonomisk sunn.

Det er noen forskjellige måter å beregne driftskontantstrøm på. Den vanligste metoden er å bruke periodiseringsmetoden, som summerer alle selskapets driftsutgifter, for så å legge igjen eventuelle ikke-driftsinntekter eller utgifter.

En annen vanlig metode er kontantmetoden, som kun inkluderer driftsutgifter som er betalt kontant. Denne metoden er mindre nøyaktig enn periodiseringsmetoden, men den kan være nyttig i visse situasjoner.

Til slutt er den direkte metoden en variant av periodiseringsmetoden. Det starter med selskapets driftsinntekter, og justerer deretter for eventuelle ikke-driftsinntekter eller utgifter. Denne metoden er den mest nøyaktige, men den kan være vanskelig å beregne.

Driftskontantstrøm er en viktig beregning for å analysere et selskaps økonomiske helse.