Aktuarmessig verdivurdering

En aktuarmessig verdivurdering er en periodisk vurdering av den økonomiske helsen til en pensjonsordning, vanligvis utført av en uavhengig aktuar. Verdivurderingen estimerer nåverdien av alle fremtidige fordeler som har blitt opptjent av plandeltakere til dags dato, og projiserer de forventede økonomiske kostnadene for planen over dens gjenværende levetid. Verdivurderingen hjelper sponsorer og administratorer av pensjonsordninger … Les mer

Lønnsreduksjon Simplified Employee Pension Plan (SARSEP)

A Salary Reduction Simplified Employee Pension Plan (SARSEP) er en pensjonsordning som lar små bedrifter tilby sine ansatte en pensjonsspareplan uten den administrative byrden og kostnadene ved en tradisjonell pensjonsordning. SARSEP-planer er etablert av små bedrifter (vanligvis de med 25 eller færre ansatte) og lar ansatte gi lønnsutsettelsesbidrag til planen. Disse lønnsutsettelsesbidragene skjer før skatt, … Les mer

Registered Pension Plan (RPP)

En registrert pensjonsplan (RPP) er en pensjonsordning som er registrert hos den kanadiske regjeringen. RPP-er er en type ytelsesbasert pensjonsordning, som betyr at ytelsene som en pensjonist mottar er forhåndsbestemte, og er basert på faktorer som tjenestetid og lønn. RPP-er er vanligvis sponset av arbeidsgivere, og ansatte bidrar med en del av lønnen til planen. … Les mer

Hva er en pensjonsplan for pengekjøp?

En pengekjøpspensjonsordning (MPPP) er en innskuddsbasert pensjonsordning der arbeidstaker- og arbeidsgiverbidrag gjøres til et fond, som deretter brukes til å kjøpe en livrente for den ansatte ved pensjonering. Den viktigste forskjellen mellom en MPPP og en ytelsesbasert pensjonsordning er at med en MPPP er beløpet som den ansatte vil motta ved pensjonering kjent på forhånd, … Les mer

Hva er et engangsbeløp, og hvordan fungerer det?

Hva er et engangsbeløp og hvordan fungerer det? Hvordan beregnes engangspensjonsutbetaling? Beregningen av en engangspensjonsutbetaling avhenger av en rekke faktorer, inkludert type pensjonsordning, pensjonistens alder og renten på utbetalingstidspunktet. For eksempel betaler en ytelsesbasert ordning et fastsatt beløp hver måned for pensjonistens levetid, mens en innskuddsbasert ordning utbetaler et engangsbeløp basert på innskuddene og investeringsavkastningen … Les mer

Pensjonsmangel

En pensjonsmangel er forskjellen mellom hvor mye penger en person har spart til pensjonisttilværelsen og hvor mye penger de trenger for å opprettholde sin levestandard i pensjonisttilværelsen. Størrelsen på pensjonsunderskuddet vil avhenge av en rekke faktorer, inkludert den enkeltes levealder, inflasjonstakten og renten på sparepengene. Hva skjer når en pensjon er underfinansiert? Underfinansiering oppstår når … Les mer

Ufinansiert pensjonsplan

En ufinansiert pensjonsordning er en pensjonsordning der ytelser utbetales direkte fra pensjonskassens eiendeler, i stedet for fra et eget fond. Denne typen plan brukes vanligvis av små bedrifter eller av organisasjoner som ikke har muligheten til å finansiere et fond. Hva er de tre typene pensjonering? De 3 pensjonstypene er: 1) Ytelsesbasert 2) Innskuddsbasert 3) … Les mer

Pensjonsjustering (PA)

En pensjonsjustering (PA) er en reduksjon i en persons registrerte pensjonsordning (RPP) eller registrerte pensjonsspareordning (RRSP) for å reflektere verdien av den enkeltes pensjonsytelser. Pensjonsjusteringen brukes til å fastsette en persons maksimale RRSP-innskuddsrom for det påfølgende året. Kan jeg trekke tilbake RPP? Ja, du kan når som helst trekke ut din registrerte pensjonsspareplan (RRSP). Du … Les mer

Deferred Profit Sharing Plan (DPSP) Definisjon

En utsatt overskuddsdelingsplan (DPSP) er en type pensjonsspareplan der en arbeidsgiver setter til side en del av overskuddet hvert år for å deles mellom de ansatte. De ansatte bidrar ikke til planen, men de kan bli pålagt å delta i et visst antall år før de er kvalifisert til å motta noen fordeler. Hvor mye … Les mer

Hva er finansiert status?

Den «finansierte statusen» til en pensjonsordning er differansen mellom markedsverdien av ordningens eiendeler og nåverdien av ordningens forpliktelser. Hvis markedsverdien av planens eiendeler er større enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «overfinansiert.» Hvis markedsverdien av planens eiendeler er mindre enn nåverdien av planens forpliktelser, sies planen å være «underfinansiert.» Finansieringsstatusen til en … Les mer