Flat Bond Definisjon

En flat obligasjonsdefinisjon er en type rentesikkerhet der kupongbetalingene er like over obligasjonens levetid. Med andre ord, kupongbetalingene øker eller synker ikke over tid. Begrepet "flat" refererer i denne sammenheng til at betalingene alltid er de samme.

Hva betyr det å være flat i handel?

I rentehandel refererer det å være flat til å ikke ha noen nettoposisjon i et verdipapir eller instrument. Dette betyr at en investor har solgt like mye av verdipapiret som de har kjøpt, og som følge av dette anses deres posisjon å være "flat".

Begrepet "flat" kan også referere til det totale markedet, i så fall vil det bety at det ikke er noen samlet nettoposisjon i markedet. Dette bestemmes vanligvis ved å ta forskjellen mellom det totale antallet lange posisjoner og det totale antallet korte posisjoner. Hvis disse to tallene er like, anses markedet for å være flatt.

Hva er binding og dens typer?

En obligasjon er en avtale mellom en investor og en låneenhet, der investoren låner ut en sum penger til låntakeren for en bestemt tidsperiode. Til gjengjeld godtar låntakeren å betale investoren periodiske rentebetalinger, samt betale tilbake hovedbeløpet lånt ved slutten av låneperioden. Det finnes mange forskjellige typer obligasjoner, som vanligvis er klassifisert i henhold til typen enhet som utstedte obligasjonen, lånebetingelsene eller typen rentebetalinger.

De vanligste typene obligasjoner er selskapsobligasjoner, statsobligasjoner og kommuneobligasjoner. Bedriftsobligasjoner utstedes av private selskaper for å skaffe kapital til virksomhetsutvidelse eller andre formål. Statsobligasjoner utstedes av nasjonale myndigheter for å finansiere offentlige utgifter. Kommunale obligasjoner utstedes av lokale myndigheter for å finansiere infrastrukturprosjekter eller andre offentlige arbeider.

Vilkårene for et obligasjonslån kan variere avhengig av obligasjonstype. Noen obligasjoner har en fast rente, noe som betyr at låntakeren vil foreta regelmessige rentebetalinger til samme rente i løpet av lånet. Andre obligasjoner har variabel rente, noe som betyr at rentebetalingene vil svinge over tid i takt med markedsforholdene. Lånetiden på en obligasjon kan også variere, noen obligasjoner har løpetid på bare noen få år, og andre har løpetid på 20 år eller mer.

Rentebetalingene på en obligasjon gjøres vanligvis halvårlig, men kan også gjøres årlig, kvartalsvis eller månedlig. Rentebetalingene beregnes som en prosentandel av lånebeløpet, og renten kan være fast eller variabel. Obligasjoner som foretar fastrentebetalinger er kjent som kupongobligasjoner, mens obligasjoner som gir flytende rentebetalinger er kjent som obligasjoner med flytende rente.

Hovedstolen som lånes på en obligasjon tilbakebetales typisk ved slutten av låneperioden, men kan også tilbakebetales førtidig dersom låntaker bestemmer seg for det. Hvis obligasjonen holdes til forfall, vil investor motta hele hovedstolen pluss Hva betyr flat i regnskapsføring? Flat i regnskap refererer til en situasjon der saldoen på en konto forblir den samme over tid. Dette kan skje når det ikke er gjort transaksjoner til kontoen, eller når transaksjonene som er gjort til kontoen annullerer hverandre. Hvilket utsagn beskriver best en obligasjon som handles flatt? En obligasjon som handles flat er en obligasjon som for øyeblikket ikke gir noen rentebetalinger. Obligasjonseieren mottar ingen betalinger fra obligasjonsutstederen, og obligasjonskursen svinger ikke.

Er obligasjoner obligasjoner? Obligasjoner og obligasjoner er begge typer gjeldsinstrumenter som vanligvis brukes av virksomheter for å skaffe kapital. Obligasjoner utstedes av myndigheter og selskaper og handles vanligvis på annenhåndsmarkeder, mens obligasjoner utstedes av selskaper og ikke vanligvis handles på annenhåndsmarkeder. Både obligasjoner og obligasjoner har typisk fastrente og faste tilbakebetalingsbetingelser.