Hva er den risikofrie avkastningen?

Den risikofrie avkastningen er den teoretiske avkastningen til en investering med null risiko. Risikofri rente brukes ofte som diskonteringsrente i finansielle beregninger og er viktig i prisingen av eiendeler.

Den risikofrie renten er typisk renten på en kortsiktig statsobligasjon, for eksempel en tre måneders statskasseveksler. I USA er den risikofrie renten for tiden rundt 2,5 %.

Den risikofrie renten er viktig i prisingen av eiendeler fordi den representerer minimumsavkastningen som investorer krever. Alt annet likt vil en investor kun kjøpe en eiendel dersom forventet avkastning på eiendelen er større enn risikofri rente.

Risikofri rente benyttes også som diskonteringsrente i finansielle beregninger. Diskonteringsrenten er den satsen som fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdi. Jo høyere diskonteringsrente, jo lavere nåverdi av fremtidige kontantstrømmer.

Diskonteringsrenten er typisk lik risikofri rente pluss en risikopremie. Risikopremien er tilleggsavkastningen som investorer krever for å kompensere dem for risikoen ved å investere i en eiendel.

For eksempel, hvis den risikofrie renten er 2,5 % og risikopremien er 3,5 %, vil diskonteringsrenten være 6 %. Dette betyr at fremtidige kontantstrømmer vil bli diskontert med en rate på 6 % for å beregne nåverdien. Hva er statskasserenten i dag? Fra oktober 2020 er statskasserenten 0,09 %.

Hva er renterisiko i rentepapirer?

Renterisiko er risikoen som oppstår for innehavere av rentepapirer fra svingninger i renten. Når rentene stiger, faller prisene på eksisterende obligasjoner, og omvendt. Denne risikoen måles ofte ved å beregne varigheten til en obligasjon, som er et mål på en obligasjons følsomhet for endringer i renten. Hva menes med nominell rente? Den nominelle renten er renten før justering for inflasjon. Det er med andre ord den oppgitte eller annonserte rentesatsen på et lån, uten å ta hensyn til effektene av inflasjon. Er T Bill-satsen den risikofrie prisen? Nei, T Bill-satsen er ikke den risikofrie prisen. Risikofri rente er den teoretiske avkastningen til en investering med null risiko. T-regninger anses å være en investering med svært lav risiko, men de er ikke risikofrie.

Hvordan beregner du renteavkastning?

For å beregne renteavkastning, må du først bestemme kupongrenten og gjeldende markedsverdi av verdipapiret. Kupongrenten er renten som betales på en obligasjon eller annet rentepapir. Den nåværende markedsverdien er prisen som investorer er villige til å betale for verdipapiret.

For å beregne avkastningen tar du kupongrenten og deler den på gjeldende markedsverdi. Dette vil gi deg prosentvis avkastning på investeringen.

La oss for eksempel si at du har en obligasjon med en kupongrente på 5 %. Den nåværende markedsverdien av obligasjonen er $1000. Avkastningen på obligasjonen vil være 5% ($50/$1000).

For å beregne totalavkastningen må du ta hensyn til eventuelle kursgevinster eller tap på verdipapiret. Kapitalgevinster er økninger i verdipapiret, mens kurstap er verdifall på verdipapiret. For å beregne totalavkastningen legger du kursgevinsten eller -tapene til kupongavkastningen.

La oss for eksempel si at obligasjonen i eksemplet ovenfor hadde en gevinst på 10 %. Den totale avkastningen på obligasjonen vil være 15 % ($50 + $100/$1000).