Hva er en stripeobligasjon?

En stripobligasjon er en type rentepapir der kupongbetalingene skilles fra hovedstolen, eller "pålydende" av obligasjonen og selges som separate verdipapirer. Hovedstolen og rentebetalingene blir deretter gjort til innehaverne av de separate verdipapirene ved forfall.

Stripobligasjoner er også kjent som «nuller», «strips», «separat handlede hovedstol og rentepapirer» (STPI) eller «akkumuleringsobligasjoner».

Hvordan fungerer en strip bond?

En stripobligasjon er et rentepapir som har fått sine kuponger og hovedbetalinger fjernet, eller "strippet", og solgt separat som nullkupongobligasjoner. Den strippede obligasjonen blir da referert til som "strippet obligasjonshovedstol" eller "bare hovedstol" (PO), mens de strippede kupongene kalles "strips".

Stripping kan gjøres manuelt av investoren, eller det kan gjøres av utstederen gjennom en prosess som kalles "auto-stripping". Manuell stripping krever at investoren fysisk fjerner kupongene fra obligasjonen og deretter selger dem separat. Auto-stripping er en tjeneste som noen utstedere tilbyr, som lar investorer kjøpe obligasjoner som allerede har fått fjernet kupongene.

Fordelen med strips er at de kan kjøpes og selges separat, noe som gir investorene større fleksibilitet i forhold til når de mottar rentebetalingene sine. For eksempel kan en investor kjøpe en stripeobligasjon og deretter selge stripene umiddelbart, noe som vil resultere i å motta rentebetalingene umiddelbart. Eller en investor kan kjøpe en stripeobligasjon og holde på stripene til obligasjonen forfaller, da vil de motta hele hovedstolen.

Ulempen med strimler er at de er mindre likvide enn tradisjonelle obligasjoner, og de har også typisk høyere avkastning enn tradisjonelle obligasjoner fordi det er mer risiko forbundet med dem. Hvis for eksempel renten stiger, vil prisen på en stripeobligasjon typisk falle mer enn prisen på en tradisjonell obligasjon.

Hvordan beregner du avkastningen på en stripeobligasjon?

For å beregne avkastningen på en stripeobligasjon, må du først bestemme prisen på obligasjonen. Prisen på obligasjonen bestemmes av renten, obligasjonens pålydende verdi og tiden til forfall. Når du har bestemt prisen på obligasjonen, kan du beregne avkastningen til forfall.

Avkastningen til forfall er avkastningen du ville oppnådd hvis du holdt obligasjonen til den forfalt og deretter reinvestert inntektene til samme rente. For å beregne avkastningen til forfall, må du vite prisen på obligasjonen, obligasjonens pålydende verdi og tiden til forfall.

Når du har bestemt prisen på obligasjonen og avkastningen til forfall, kan du beregne avkastningen på obligasjonen. Avkastningen på obligasjonen er avkastningen du ville tjent hvis du holdt obligasjonen i ett år og deretter reinvestert inntektene til samme rente. For å beregne avkastningen på obligasjonen, må du vite prisen på obligasjonen, obligasjonens pålydende verdi, tiden til forfall og avkastningen til forfall.

Hva betyr stripping i finans?

I finans refererer stripping til å separere et finansielt instrument i dets komponenter slik at hver del kan omsettes separat. For eksempel kan en obligasjon fjernes i rentebetalinger (kuponger) og hovedstol (obligasjonens pålydende verdi). Dette kan også gjøres med andre typer verdipapirer, for eksempel boliglån.

Hvorfor ville du fjerne en binding?

Den primære grunnen til å strippe en obligasjon er å skape en investering med høyere avkastning. Når du fjerner en obligasjon, bryter du den opp i komponentene og selger dem separat. De enkelte delene (kupongene og hovedstolen) vil ha ulik avkastning, og ved å selge dem hver for seg kan du tjene en høyere samlet avkastning enn om du holdt obligasjonen til forfall.

En annen grunn til å strippe en obligasjon er å sikre renterisikoen. Hvis du tror at rentene kommer til å stige, kan stripping av en obligasjon bidra til å beskytte deg mot tap. Ved å selge de enkelte delene av obligasjonen, forkorter du effektivt varigheten på investeringen din. Dette vil bidra til å isolere deg fra renterisiko.

Hva er de forskjellige typene obligasjoner?

Det er fire hovedtyper av obligasjoner: statsobligasjoner, selskapsobligasjoner, kommunale obligasjoner og statsobligasjoner.

Statsobligasjoner utstedes av nasjonale myndigheter og gir garantert avkastning. Bedriftsobligasjoner utstedes av selskaper og gir høyere avkastning enn statsobligasjoner, men anses å være mer risikable. Kommunale obligasjoner er utstedt av statlige og lokale myndigheter og tilbyr en skattefri avkastning. Statsobligasjoner er utstedt av den føderale regjeringen og tilbyr en garantert avkastning.