Sikkerhetsmarkedslinje (SML) Definisjon og kjennetegn

Sikkerhetsmarkedslinjen (SML) er en grafisk representasjon av forholdet mellom et verdipapirs forventede avkastning og dets risiko. SML brukes til å bestemme om et verdipapir er undervurdert eller overvurdert.

SML er representert som en rett linje på en graf der y-aksen representerer forventet avkastning og x-aksen representerer risiko. SML bestemmes av følgende ligning:

Forventet avkastning = Risikofri rente + Beta x (Markedsavkastning - Risikofri rente)

hvor:

Risikofri rente = Avkastningen på en risikofri investering

Beta = Et mål på et verdipapirs volatilitet i forhold til markedet

Markedsavkastning = Avkastningen på markedet som helhet

SML kan brukes til å bestemme om en sikkerhet er undervurdert eller overvurdert. Hvis forventet avkastning på et verdipapir er større enn avkastningen angitt av SML, er verdipapiret undervurdert. Hvis forventet avkastning på et verdipapir er mindre enn avkastningen angitt av SML, er verdipapiret overvurdert.

Hvordan beregner du CML?

Det er noen forskjellige måter å beregne CML på, men den vanligste metoden er å bruke Capital Asset Pricing Model (CAPM).

CAPM-modellen brukes til å beregne "forventet avkastning" av en investering, som er avkastningen som investor forventer å motta i gjennomsnitt over lang sikt.

CAPM-modellen tar hensyn til to faktorer:

1) Den risikofrie avkastningen: Dette er avkastningen som en investor kunne forvente å motta dersom de investerte i en «risikofri» eiendel, for eksempel en statsobligasjon.

2) Markedsrisikopremien: Dette er meravkastningen som en investor i gjennomsnitt kan forvente å motta for å ta på seg risikoen ved å investere i aksjemarkedet.

Formelen for CAPM-modellen er:

Forventet avkastning = Risikofri rente + (Markedsrisikopremie * Beta)

Hvor:

Beta er et mål på volatiliteten til en investering i forhold til totalmarkedet. En beta på 1,0 betyr at investeringen er like volatil som markedet. En beta på 2,0 betyr at investeringen er dobbelt så volatil som markedet, og en beta på 0,5 betyr at investeringen er halvparten så volatil som markedet.

Så, ved å bruke CAPM-modellen, kan forventet avkastning av en investering beregnes som:

Forventet avkastning = Risikofri rente + (Markedsrisikopremie * Beta)

Hvis f.eks. risikofri rente er 2 %, markedsrisikopremien er 6 %, og betaen for investeringen er 1,5, da vil forventet avkastning på investeringen være:

Forventet avkastning = 2 % + (6 % * 1,5 )

Forventet avkastning = 12 %

CML beregnes deretter ved å plotte forventet avkastning av investeringen (x-aksen) mot betaen til investeringen (

Hva er de 5 typene sikkerhet?

er fem hovedtyper av verdipapirer:

1. Gjeldspapirer: Dette er verdipapirer som representerer et lån som må betales tilbake av utsteder, med renter Vanlige eksempler inkluderer obligasjoner og statskasseveksler

2. Aksjepapirer : Dette er verdipapirer som representerer eierskap i et selskap Vanlige eksempler inkluderer aksjer og aksjefond

3. Derivater: Dette er verdipapirer som henter sin verdi fra underliggende eiendeler . Vanlige eksempler inkluderer futures, opsjoner og swapper.

4. Råvarer: Dette er fysiske varer som kan omsettes. Vanlige eksempler inkluderer gull, olje og hvete.

5. Eiendom: Dette er eiendom som kan kjøpes og selges. Vanlige eksempler inkluderer næringseiendom, land og boligeiendom.

Hva er de fire grunnleggende for teknisk analyse?

De fire grunnleggende for teknisk analyse er:

1. Identifisere støtte- og motstandsnivåer
2. Identifisere trendlinjer
3. Identifisere lysestakemønstre
4. Identifisere diagrammønstre

Hva er typer sikkerhet? Det finnes mange typer verdipapirer, men de to vanligste er aksjer og gjeldspapirer. Aksjepapirer representerer eierskap i et selskap, mens gjeldspapirer i hovedsak er lån som skal tilbakebetales med renter. Andre typer verdipapirer inkluderer derivater, som er basert på verdien av et annet verdipapir, og hybride verdipapirer, som er en kombinasjon av egenkapital og gjeld.

Hva er CAPM-linjen?

Capital Asset Pricing Model (CAPM) er et verktøy som brukes av finansanalytikere til å forutsi forventet avkastning på en investering basert på risikonivået. Modellen tar utgangspunkt i at investorer krever høyere avkastning på investeringer med høyere risiko. CAPM-linjen er en grafisk representasjon av dette forholdet, med x-aksen som representerer risikonivået og y-aksen representerer forventet avkastning.