Avkastningsspredning: definisjon, hvordan det fungerer og typer spredninger

Avkastningsspredning: Definisjon, hvordan det fungerer og typer spredninger

Hva er avkastningsspredning i fast eiendom?

I eiendom er yield spread differansen i yield mellom to investeringseiendommer. Yielden er et mål på avkastningen på investeringen, og uttrykkes typisk i prosent. Avkastningsspreaden brukes til å sammenligne eiendommer av ulik størrelse, eller med ulik risikoprofil.

For eksempel, hvis eiendom A har en yield på 5 % og eiendom B har en yield på 10 %, er yield spread 5 %. Dette betyr at eiendom B gir dobbelt så mye som eiendom A.

Hvordan beregner du avkastningsspredning?

Avkastningsdifferansen er forskjellen mellom avkastningen på et verdipapir og avkastningen på en referanseindeks, typisk et statspapir. For eksempel, hvis avkastningen på en selskapsobligasjon er 6 % og avkastningen på en statsobligasjon med sammenlignbar løpetid er 4 %, er avkastningsspreaden 2 %.

Det finnes en rekke ulike måter å beregne avkastningsspredning på. Den vanligste metoden er å bruke "Treasury-metoden", som innebærer å trekke avkastningen på et statspapir med tilsvarende løpetid fra avkastningen på rentepapiret. For eksempel, hvis du ønsker å beregne avkastningsspreaden på en toårig foretaksobligasjon, vil du trekke fra avkastningen på en toårig statsobligasjon fra avkastningen på foretaksobligasjonen.

En annen vanlig metode er å bruke metoden "risikofri rente", som innebærer å trekke den risikofrie renten fra avkastningen på rentepapiret. Risikofri rente er avkastningen på et verdipapir uten risiko for mislighold. For eksempel, hvis avkastningen på en selskapsobligasjon er 6 % og den risikofrie renten er 4 %, er avkastningsspreaden 2 %.

Det finnes en rekke andre metoder som kan brukes for å beregne avkastningsspredning, men de to metodene beskrevet ovenfor er de vanligste.

Hva er forskjellen mellom yield og spread? Yield er avkastningen på en obligasjon, uttrykt som en prosentandel av obligasjonens pålydende verdi. Spreaden er forskjellen mellom avkastningen på en obligasjon og avkastningen på en referanseobligasjon, typisk en statsobligasjon. Spreaden brukes til å måle risikoen på obligasjonen. En høyere spredning indikerer høyere risiko.

Hva er spreadprodukter i rente?

Spreadprodukter er gjeldspapirer som har en kupongrente som er høyere enn gjeldende markedsrente. Den høyere kupongrenten resulterer i høyere avkastning til forfall for verdipapiret, noe som gjør det attraktivt for investorer som ønsker å maksimere avkastningen. Spreadprodukter utstedes vanligvis av selskaper eller myndigheter med en sterk kredittverdighet, da de er i stand til å tilby en høyere kupongrente uten å øke risikoen for mislighold. Hvordan beregner du markedsspredning? Markedsspredningen er differansen mellom kjøps- og salgskursen til et verdipapir. For å beregne markedsspredningen trekker du ganske enkelt kjøpsprisen fra salgsprisen. For eksempel, hvis budprisen på et verdipapir er $10 og salgsprisen er $11, vil markedsspredningen være $1.