Beholdningsperiode Avkastning/avkastning: Definisjon og formel

Hva er avkastning/avkastning i holdeperiode?

Beholdningsperiodens avkastning (HPR) eller avkastning er et mål på ytelsen til en investering over en gitt tidsperiode. Den beregnes ved å ta differansen mellom den opprinnelige verdien av investeringen og den endelige verdien av investeringen, delt på den opprinnelige verdien av investeringen.

For eksempel, hvis du investerer 100 USD i en aksje og aksjekursen øker til 105 USD ved slutten av året, vil avkastningen på beholdningsperioden være 5 %.

Hvorfor beregner vi beholdningsperiodeavkastning?

Holdperiodeavkastningen (HPR) er den prosentvise avkastningen realisert på en investering over en bestemt tidsperiode. HPR tar hensyn til både inntekten opptjent på investeringen (f.eks. utbytte og renter) samt eventuelle kapitalgevinster eller -tap.

Det er flere grunner til at investorer kan være interessert i å beregne HPR på investeringene sine. For det første kan HPR være en nyttig beregning for å vurdere ytelsen til en investering. For eksempel kan en investor ønske å sammenligne HPR for en aksje med HPR for en obligasjon for å se hvilken investering som presterte bedre over en bestemt tidsperiode.

For det andre kan HPR brukes til å ta investeringsbeslutninger. For eksempel kan en investor sammenligne HPR for en aksje med HPR for en obligasjon og bestemme seg for å selge aksjen og kjøpe obligasjonen hvis obligasjonen har en høyere HPR.

For det tredje kan HPR brukes til å beregne andre viktige investeringsberegninger, for eksempel internrente (IRR) og netto nåverdi (NPV).

For det fjerde kan HPR brukes i aktivaallokeringsmodeller for å hjelpe med å bestemme den optimale blandingen av eiendeler for en portefølje.

Til slutt kan HPR brukes til å benchmarke ytelsen til en portefølje eller individuelle investeringer mot ønsket avkastning.

Hva er beholdningsperiodens avkastning for en obligasjon?

En obligasjons beholdningsavkastning er den totale avkastningen på obligasjonen i løpet av beholdningsperioden. Dette inkluderer eventuelle rentebetalinger foretatt på obligasjonen, så vel som kapitalvekst eller verdifall.

For å beregne avkastningen til en obligasjonsperiode, må du først bestemme obligasjonens kjøpesum og sluttkurs. Kjøpesummen er prisen du betalte for obligasjonen første gang du kjøpte den. Sluttkursen er prisen du solgte obligasjonen for, eller prisen på obligasjonen ved forfall hvis du holdt den til den forfalt.

Når du har disse to tallene, trenger du bare å trekke kjøpesummen fra sluttprisen og dele på kjøpesummen. Dette vil gi deg prosentvis avkastning på obligasjonen i løpet av beholdningsperioden.

La oss for eksempel si at du kjøper en obligasjon for $1000 og selger den ett år senere for $1050. Holdperiodens avkastning på obligasjonen vil være (1 050-1 000)/1 000, eller 5 %.

Det er viktig å merke seg at beholdningsperiodens avkastning er forskjellig fra kupongrenten. Kupongrenten er renten som betales på obligasjonen, mens beholdningstidsavkastningen inkluderer både rentebetalingene og eventuell kursstigning eller verdifall.

Beholdningsperiodens avkastning er også forskjellig fra avkastningen til forfall. Avkastningen til forfall er avkastningen du ville oppnådd hvis du holdt obligasjonen til den forfalt og reinvesterte alle rentebetalingene til samme rente.

For å oppsummere er beholdningsperiodeavkastningen totalavkastningen på en obligasjon i løpet av beholdningsperioden, inkludert rentebetalinger og eventuell kursstigning eller verdifall.

Hva er avkastningsrenten for holdeperioden med eksempel?

Holdeperiodens avkastning (HPR) er en avkastning som måler ytelsen til en investering over en spesifisert tidsperiode.

La oss for eksempel si at du kjøper en aksje for $100 og selger den ett år senere for $120. Din HPR vil være 20 %.

For å beregne din HPR, må du vite følgende:

-Kjøpsprisen på investeringen
-Salgsprisen på investeringen
-Hvor lang tid du holdt investeringen
* * Her er formelen for HPR:

HPR = (Salgspris - Kjøpspris) / Kjøpspris * 100

hvor

Salgspris = salgsprisen for investeringen
Kjøpspris = kjøpet prisen på investeringen Hva er totalavkastning? Den totale avkastningen er prosentandelen av avkastningen på en investering over en spesifisert tidsperiode, inkludert både inntekt og kapitalgevinster. Den totale avkastningen uttrykkes ofte som en årlig prosentsats.

Hvordan beregner jeg nåværende avkastning?

For å beregne gjeldende avkastning, må du først kjenne obligasjonens kupongrente og gjeldende markedspris. Den nåværende avkastningen beregnes ved å dele obligasjonens årlige kupongbetalinger med gjeldende markedspris. For eksempel, hvis en obligasjon har en kupongrente på 5 % og en markedspris på $1000, vil gjeldende avkastning være 5% ($50/$1000).

Det er viktig å merke seg at gjeldende avkastning er et mål på en obligasjons avkastning til forfall, ikke dens totale avkastning.Den totale avkastningen av en obligasjon inkluderer rentebetalinger samt eventuelle kapitalgevinster eller tap som er realisert når obligasjonen selges.