Forward Swap Definisjon

En terminswapdefinisjon er en omsettelig kontrakt mellom to parter som er enige om å bytte en serie kontantstrømmer på spesifiserte datoer i fremtiden. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel en valuta, rente eller råvarepris.

Hva er en swap i handel?

En swap er en derivatkontrakt mellom to parter som er enige om å utveksle en strøm av betalinger over en tidsperiode. Bytteavtaler kan brukes til å sikre seg mot renterisiko eller til å spekulere i endringer i renten. Swapper kan handles over-the-counter (OTC) eller på børser.

Den vanligste typen swap er en renteswap, som er en kontrakt mellom to parter om å bytte en strøm av rentebetalinger. Rentebytteavtaler kan brukes til å sikre seg mot endringer i rentenivået eller til å spekulere i endringer i renten. Swapper kan handles over-the-counter (OTC) eller på børser.

Andre typer bytteavtaler inkluderer valutaswapper, kredittswapper og råvarebytteavtaler.

Hva er forward swap-kurven?

En terminswapkurve er en kurve som viser terminrentene til en serie rentebytteavtaler med ulik løpetid. Kurven brukes av tradere til å prise rentebytteavtaler og for å sikre seg mot renterisiko.

Forward swap-kurven er konstruert ved å bruke rentene til en serie swapkontrakter med ulik løpetid. Renten på hver swapkontrakt er kjent som swaprenten. Swap-renten er den faste ben-renten til swap-en minus den flytende ben-renten til swap.

Forward swap-kurven kan brukes til å prise rentebytteavtaler. Prisen på en rentebytteavtale er nåverdien av de faste benbetalingene minus nåverdien av de flytende benbetalingene. Nåverdien av de faste benbetalingene er lik swap-renten multiplisert med det nominelle beløpet av swap-en multiplisert med tiden til forfall av swap. Nåverdien av de flytende benbetalingene er lik den flytende rentesatsen multiplisert med det nominelle beløpet til bytteavtalen multiplisert med tiden til forfall av byttet.

Forward swap-kurven kan også brukes til å sikre seg mot renterisiko. En sikring skapes ved å ta en lang posisjon i en renteswap med en løpetid som matcher løpetiden til verdipapiret eller instrumentet som sikres. For eksempel, hvis en trader er en lang obligasjon med 10 års løpetid, kan traderen sikre renterisikoen til obligasjonen ved å ta en lang posisjon i en 10-års renteswap. Hva er swap i enkle ord? I finansiell handel er en swap en avtale mellom to parter om å utveksle sekvenser av kontantstrømmer for en bestemt tidsperiode. Kontantstrømmene er vanligvis basert på en underliggende eiendel, for eksempel et verdipapir, en råvare eller en valuta. Swapper kan brukes til å sikre risiko eller spekulere i endringer i verdien av den underliggende eiendelen.

Hva er forwards i derivater?

En termin er en derivatkontrakt der to parter er enige om å handle en eiendel til en fastsatt pris på en fremtidig dato. Nøkkeltrekket ved en terminkontrakt er at det er en bindende avtale – partene er forpliktet til å handle eiendelen til den avtalte prisen, selv om markedsprisen på eiendelen endres.

Forwarder brukes til å sikre seg mot prisendringer eller for å spekulere på den fremtidige prisen på en eiendel. En part som forventer at prisen på en eiendel skal stige, kan kjøpe en terminkontrakt for å låse inn en pris som de kan kjøpe eiendelen til i fremtiden. Motsatt kan en part som forventer at prisen på en eiendel faller selge en terminkontrakt for å låse inn en pris som de kan selge eiendelen til i fremtiden.

Det er ingen sentralisert børs for terminkontrakter, så de handles vanligvis OTC (over-the-counter) mellom to parter. Betingelsene i kontrakten forhandles mellom partene og kan tilpasses etter deres behov.

Terminkontrakter kan brukes for en rekke eiendeler, inkludert råvarer, valutaer og finansielle instrumenter. Hvordan tjener byttehandlere penger? Bytteforhandlere er i stand til å tjene penger på en rekke måter. En måte er å opptre som en market maker, gi likviditet til markedet og tjene opp bud-spreaden. Swap-forhandlere kan også tjene gebyrer for å fungere som mellomledd mellom to motparter, og de kan også tjene provisjoner på handlene de utfører.