Hvordan bankregningsbytterenten fungerer som en benchmark for australske obligasjoner

Bank Bill Swap Rate (BBSW) er referanserenten for gjeldspapirer pålydende australske dollar. Den brukes som referanserente for prising av gjeldspapirer, gjeldsforpliktelser mot sikkerhet, rentebytteavtaler og andre derivatkontrakter.

BBSW beregnes av Australian Financial Markets Association (AFMA) på vegne av Reserve Bank of Australia (RBA). Den er basert på det veide gjennomsnittet av bud og tilbud sendt inn av et panel av banker som er aktive i det australske engros-pengemarkedet.

BBSW publiseres hver virkedag kl. 11:30 Sydney-tid. Den er tilgjengelig på AFMA-nettstedet og på RBA-nettstedet.

Hva er en bankregning i Australia?

I Australia er en bankregning et omsettelig instrument som representerer en gjeldsforpliktelse pådratt av en låntaker fra en långiver. Låntakeren er vanligvis en finansinstitusjon, for eksempel en bank, og långiveren er vanligvis en investor, for eksempel et pensjonsfond. Gjeldsforpliktelsen er typisk for en periode på ett år eller mindre.

Hva beveger Bbsw?

Bbsw er et akronym for Bank Bill Swap Reference Rate, som er referanserenten for australske dollar-denominerte derivater. Kursen settes daglig av Australian Financial Markets Association (AFMA), og brukes som referanserente for en rekke derivatinstrumenter, inkludert rentebytteavtaler, renteopsjoner og flytende rentesedler.

Bbsw bestemmes av et panel av banker som sender inn priser for 1-måneders, 3-måneders og 6-måneders tenorer. Disse prisene beregnes deretter i gjennomsnitt for å produsere Bbsw-fikseringen. Hva var den høyeste renten i Australia? Den høyeste renten i Australia var 10,75 % som ble nådd i 1989.

Hva er 5-års swap-renten i dag?

5-års swap-renten i dag er kursen som to parter blir enige om å bytte betalinger på fast-for-flytende basis over en periode på fem år. Den flytende delen av swappen betaler typisk en LIBOR-basert rente, mens den faste delen betaler en rente basert på swappens avtalte nominelle beløp.

Hva er referanserenten? Referanserenter er viktige for både låntakere og långivere. Referanserenten er kursen som en finansinstitusjon bruker som referansepunkt for prising av produkter og tjenester. For eksempel kan en bank bruke prime-renten som sin referanserente. Det betyr at når banken skal prise et lån, vil den ta utgangspunkt i prime rate. Banken kan da legge til en margin til prime-renten for å komme frem til den endelige renten for lånet.