Plain Vanilla Swap

En plain vanilla swap er en derivatkontrakt der to parter utveksler kontantstrømmer basert på et forhåndsbestemt nominelt beløp. Den vanligste typen plain vanilla swap er en renteswap, der den ene parten betaler en fast rente til den andre parten mens den andre parten betaler en variabel rente, basert på en referanserente som LIBOR.

Andre typer vaniljebytteavtaler inkluderer valutabytteavtaler og råvarebytteavtaler. I en valutaswap utveksler partene kontantstrømmer i to forskjellige valutaer. I en råvarebytte utveksler partene kontantstrømmer basert på prisen på en vare, for eksempel olje eller gull.

Vaniljebytteavtaler er den mest grunnleggende typen byttekontrakter og er relativt enkle å prise og handle. I motsetning til dette er eksotiske bytteavtaler derivatkontrakter med mer komplekse funksjoner og er generelt vanskeligere å prise og handle. Hvilken av følgende er mest sannsynlig underliggende for en vanlig rentebytteavtale? Det mest sannsynlige underliggende for en ren vanilje renteswap er en statsobligasjon. Hva er 5-års swap-renten i dag? 5-års swap-renten er den kursen en part samtykker til å bytte eller bytte rentebetalinger med en annen part for en periode på fem år. Swap-renten er vanligvis uttrykt som en prosentandel av den totale verdien av den underliggende eiendelen, og er vanligvis notert på årlig basis.

Hva er en vanlig rentebytteavtale, er bytteavtaler en betydelig kapitalkilde for multinasjonale firmaer? En vanlig vanilje renteswap er en kontrakt mellom to parter for å utveksle periodiske rentebetalinger på et spesifisert hovedbeløp. Betalingene er basert på en spesifisert rente, kjent som swap-renten. Rentebytteavtaler er en betydelig kapitalkilde for multinasjonale firmaer fordi de gir en måte å sikre seg mot renterisiko.

Hva er opsjoner og bytteavtaler?

En opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en bestemt dato. En opsjon er et finansielt derivat, som betyr at verdien er utledet fra verdien av en underliggende eiendel.

En swap er en derivatkontrakt der to parter utveksler finansielle instrumenter, slik som renter, råvarer eller valuta. Swapper kan brukes til å sikre visse risikoer eller til å spekulere i endringer i det underliggende instrumentets pris.

Hva er rentebytte med eksempel?

En renteswap er en type derivatkontrakt der to parter blir enige om å bytte periodiske betalinger basert på ulike renteindekser. Den vanligste typen rentebytte er vanlig vaniljebytte, der to parter bytter en fastrentebetaling mot en flytende rentebetaling, eller omvendt.

For eksempel kan selskap A inngå en ren vanilje renteswap med selskap B der selskap A godtar å foreta flytende rentebetalinger til selskap B basert på tre måneders London Interbank Offered Rate (LIBOR), og i veksling Selskap B godtar å foreta fastrentebetalinger til Selskap A med en kurs på 4 %. I dette eksemplet vil flytende rentebetalinger være basert på den endrede LIBOR-renten hver tredje måned, mens de faste betalingene forblir de samme gjennom byttets levetid.