Swap på tvers av valuta: definisjon og hvordan det fungerer

. Hva er en veksling mellom valutaer?

En kryssvaluta-swap er en type finansielt derivat som lar to parter utveksle betalinger i valuta. Denne swappen kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko eller til å spekulere i valutabevegelser.

Hva er de tre forskjellige alternativene?

Det er tre forskjellige alternativer: amerikansk, europeisk og asiatisk.

Amerikanske opsjoner kan utøves når som helst frem til og med utløpsdatoen. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdatoen. Asiatiske opsjoner kan utøves på visse forhåndsbestemte tidspunkter i løpet av opsjonens levetid.

Hva er alternativer for kryssvaluta?

Kryssvalutaopsjoner er opsjoner der den underliggende eiendelen er denominert i én valuta, men utbetalingen er i en annen valuta. For eksempel kan du kjøpe en kjøpsopsjon på en aksje denominert i euro, med utbetalingen i amerikanske dollar.

Kryssvalutaopsjoner brukes ofte for å sikre seg mot valutarisiko, eller for å spekulere i bevegelsen av en valuta mot en annen. For eksempel, hvis du tror at euroen kommer til å styrke seg mot dollaren, kan du kjøpe en kjøpsopsjon på en aksje pålydende euro, med utbetalingen i dollar.

Kryssvalutaopsjoner kan handles på store børser, som Chicago Mercantile Exchange, eller på over-the-counter markeder.

Hva er rentebytte med eksempel?

En renteswap er en type derivatkontrakt der to parter blir enige om å bytte periodiske betalinger basert på ulike renteindekser. Den vanligste typen rentebytte er vanlig vaniljebytte, der to parter bytter fast rente mot flytende rente, eller omvendt.

La oss for eksempel si at part A godtar å betale part B en fast rente på 5 % per år på et nominelt beløp på $10 millioner for de neste fem årene. I bytte samtykker Part B i å betale Part A en flytende rente basert på tre måneders London Interbank Offered Rate (LIBOR). Ved utgangen av hvert år vil de to partene utveksle betalinger basert på differansen mellom den faste kursen og den da gjeldende LIBOR-kursen. Hvis LIBOR er lavere enn den faste rentesatsen, vil Part A skylde Part B differansen; hvis LIBOR er høyere enn den faste rentesatsen, vil Part B skylde Part A differansen.

Hovedfordelen med en rentebytteavtale er at den lar begge parter sikre sin eksponering mot renterisiko. La oss for eksempel si at part A er en bank som har utstedt et femårig fastrentelån til en låntaker. For å sikre sin renterisiko kan banken inngå en rentebytteavtale med Part B der den godtar å betale en flytende rente (basert på LIBOR) i bytte mot å motta en fast rente. På denne måten, hvis rentene stiger og LIBOR går opp, vil banken fortsatt motta en fast rente på lånet sitt (fra byttehandelen), som oppveier den høyere renten den må betale på selve lånet. Hva er eksempel på kryssfrekvens? Krysskursen er vekslingskursen mellom to valutaer, uten referanse til en tredje valuta. For eksempel, hvis USD/CAD-kursen er 1,25 og EUR/USD-kursen er 1,10, vil krysskursen mellom EUR og CAD være 1,25/1,10, eller 1,136.

Hva er valutabytteordning? En valutaswap er en avtale mellom to parter om å bytte et spesifisert beløp av én valuta til en annen valuta til en forhåndsbestemt kurs i en spesifisert tidsperiode. Kursen er vanligvis basert på rentene til de to valutaene som er involvert. Valutabytteavtaler brukes for å sikre seg mot valutarisiko eller for å utnytte rentedifferanser mellom to valutaer.