Bytteforhandler

En swap-forhandler er et firma som driver med swap-transaksjoner med motparter som en virksomhet. Bytteforhandlere må registrere seg hos CFTC og er underlagt CFTC-regulering. Hva er ECP i CFTC? Commodity Futures Trading Commission (CFTC) er et uavhengig byrå av den amerikanske føderale regjeringen som regulerer råvarefutures og opsjonsmarkeder. ECP står for "Exempt Commercial Producer", som er en betegnelse gitt av CFTC til enheter som produserer varer for bruk i deres forretningsdrift, men som ikke driver med spekulativ handel. Er en bytteforhandler en meglerforhandler? En swap-forhandler er en type meglerforhandler som spesialiserer seg på swapper, som er derivatkontrakter som lar to parter utveksle visse finansielle instrumenter. Swapper kan brukes til en rekke formål, inkludert sikringsrisiko, spekulasjon i fremtidige bevegelser i de underliggende instrumentene, eller for å generere inntekter.

Regulerer CFTC byttehandlere?

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) er det føderale byrået som regulerer råvarefutures og opsjonsmarkeder i USA. CFTC regulerer også visse aspekter av råvareindustrien, inkludert råvarebørser og futures-kommisjonshandlere.

De siste årene har CFTC fått ytterligere myndighet til å regulere OTC-derivatmarkedet (over-the-counter). Dette inkluderer myndighet til å regulere såkalte «bytteforhandlere».

En byttehandler er definert som enhver person eller enhet som (1) fremstår som forhandler i bytteavtaler; (2) gjør et marked i bytteavtaler; (3) regelmessig inngår bytteavtaler med motparter som en ordinær virksomhet for egen regning; eller (4) engasjerer seg i enhver aktivitet som fører til at personen eller enheten blir kjent i handelen som forhandler eller markedsmaker i bytteavtaler.

CFTC har kunngjort en rekke regler som regulerer aktivitetene til byttehandlere. Disse reglene er utformet for å beskytte markedsdeltakere mot svindel, manipulasjon og annen misbruk.

Hvordan fungerer bytteavtaler?

De fleste swapper er over-the-counter (OTC) derivater, noe som betyr at de ikke handles på en børs. I stedet er de avtaler mellom to motparter, typisk finansinstitusjoner, om å utveksle kontantstrømmer basert på den underliggende verdien av en eiendel, for eksempel en valuta, rente, råvare eller aksjeindeks.

Swapper kan brukes til å sikre risiko eller spekulere på endringer i det underliggende aktiva. For eksempel kan et selskap som forventer å motta betalinger i en utenlandsk valuta i fremtiden, inngå en valutaswap for å veksle disse betalingene til amerikanske dollar. Dette sikrer selskapets eksponering mot valutarisiko.

Eller en hedgefondforvalter kan tro at rentene vil stige i løpet av det neste året. Forvalteren kan inngå en rentebytte hvor de godtar å betale en fast rente og motta en variabel rente, ved å satse på at den variable renten vil være høyere enn den faste.

Her er en mer detaljert beskrivelse av hvordan en swap fungerer:

1. To motparter er enige om å utveksle kontantstrømmer basert på den underliggende verdien av en eiendel.

2. Eiendelen er vanligvis en valuta-, rente-, råvare- eller aksjeindeks.

3. Kontantstrømmene utveksles med jevne mellomrom, typisk hver måned eller hvert kvartal.

4. Ved slutten av byttet byttes eiendelen tilbake mellom motpartene. Hva gjør en AP til en byttehandler? En AP til en swap-forhandler er en agent eller mellommann som hjelper til med å lette handelen med bytte mellom to motparter. AP kan også tilby andre tjenester som clearing og oppgjør av handler, og fungere som depotmottaker for sikkerheter.