Hva er en Straddle-opsjonsstrategi og hvordan lage den

En straddle er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe både en call og en putt på samme underliggende eiendel, med samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien er utformet for å tjene på et betydelig trekk i begge retninger. Hvis den underliggende eiendelen forblir relativt uendret, vil traderen fortsatt tjene på tidsverdinedgangen til opsjonene. Straddles kan opprettes … Les mer

Forward Margin Definition

Terminmargindefinisjonen er minimumsbeløpet som må settes inn for å åpne en terminkontrakt. Denne marginen er satt av børsene og må legges inn av både kjøper og selger. Hvordan tjener forward penger? Terminkontrakter er derivatinstrumenter som lar to parter bli enige om å handle en eiendel på et fremtidig tidspunkt, til en pris avtalt i dag. … Les mer

ISDA Hovedavtale: Hva det er og hva det gjør

ISDA Hovedavtale: Hva det er og hva det gjør Hva er derivater i finans? Derivater er finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av en underliggende eiendel. De vanligste typene derivater er opsjoner, futures og swapper. Derivater brukes av finansinstitusjoner for å styre risiko og av spekulanter for å satse på den fremtidige retningen … Les mer

Iron Condor er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig å holde fire forskjellige opsjonskontrakter med forskjellige innløsningspriser, typisk to puts og to calls

. Hvordan Iron Condor-opsjonsstrategien fungerer, med eksempler Hva er beste jernkondorstrategi? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet da den beste jernkondorstrategien avhenger av en rekke faktorer, inkludert investorens mål, risikotoleranse og markedsforhold. Noen generelle tips for å konstruere en jernkondor inkluderer imidlertid: -Velge en underliggende aksje eller ETF som er relativt volatil, … Les mer

Syntetisk definisjon

En syntetisk definisjon er en type opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere to eller flere opsjonskontrakter for å gjenskape utbetalingen av en annen opsjonskontrakt. Den vanligste syntetiske definisjonen er en kjøpsspread, som skapes ved å kjøpe en kjøpsopsjon og selge en kjøpsopsjon med høyere innløsningspris. Kan du arbitrage alternativer? Ja, du kan arbitrage alternativer. Dette innebærer … Les mer

Definisjon av verdidato

Valdatoen til et finansielt instrument er datoen instrumentets verdi fastsettes. Valdatoen til en utenlandsk valutaseddel er for eksempel datoen da seddelen veksles til utenlandsk valuta. Valdatoen for en futureskontrakt er datoen kontrakten utløper. Hva er tilbakeverdidato? Tilbakeverdidatoen er den siste dagen en opsjons- eller futureskontrakt kan omsettes. Tilbakeverdidatoen er vanligvis én dag før utløpsdatoen. Hva … Les mer

Europeisk opsjonsdefinisjon

En europeisk opsjon er en type derivat som gir innehaveren rett til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på eller før en spesifisert dato. Europeiske opsjoner kan kun utøves på utløpsdatoen. Den underliggende eiendelen kan være en aksje, råvare, valuta, indeks eller rente. Europeiske opsjoner er den mest populære typen … Les mer

Bilateral motregningsdefinisjon

Bilateral motregning Definisjon: Bilateral motregning er en avtale mellom to parter om å nettorekke sine økonomiske forpliktelser overfor hverandre. Nettingen av økonomiske forpliktelser innebærer at de to partene er enige om å motregne eller slette utestående gjeld eller kreditter som de måtte ha med hverandre. Denne typen motregning brukes ofte for å redusere motpartsrisiko, siden … Les mer

Underliggende sikkerhetsdefinisjon

Underliggende verdipapirdefinisjon: Et verdipapir som omsettes på en børs og brukes som grunnlag for et derivatpapir, for eksempel en opsjons- eller futureskontrakt. Det underliggende verdipapiret kan være en aksje, obligasjon, råvare, valuta eller indeks. Hva er futures og opsjoner? Futures er standardiserte kontrakter som handles på en børs. Kontrakten spesifiserer prisen som den underliggende eiendelen … Les mer

Definisjon av oppgjørspris

Oppgjørsprisen er prisen som en opsjons- eller terminkontrakt gjøres opp til når den utløper. Oppgjørsprisen brukes til å bestemme om opsjonen eller futureskontrakten utløper i pengene eller utenfor pengene. Hva er de 5 oppgjørsalternativene? Det er 5 hovedtyper av oppgjørsalternativer: 1. Kontantoppgjør 2. Fysisk oppgjør 3. Kombinasjonsoppgjør 4. Børshandlet oppgjør 5. Over-the-counter oppgjør * * … Les mer