Definisjon av oppgjørspris

Oppgjørsprisen er prisen som en opsjons- eller terminkontrakt gjøres opp til når den utløper. Oppgjørsprisen brukes til å bestemme om opsjonen eller futureskontrakten utløper i pengene eller utenfor pengene.

Hva er de 5 oppgjørsalternativene?

Det er 5 hovedtyper av oppgjørsalternativer:

1. Kontantoppgjør
2. Fysisk oppgjør
3. Kombinasjonsoppgjør
4. Børshandlet oppgjør
5. Over-the-counter oppgjør
* * 1. Kontantoppgjør er den vanligste typen oppgjør og innebærer overføring av kontanter fra kjøper til selger på oppgjørsdagen.
2. Fysisk oppgjør innebærer overføring av det underliggende aktiva fra selger til kjøper på oppgjørsdato.
3. Kombinasjonsoppgjør er en blanding av de to første og innebærer overføring av både kontanter og den underliggende eiendelen på oppgjørsdatoen.
4. Børshandlet oppgjør gjennomføres gjennom en utpekt børs og skal følge børsens regler og forskrifter.
5. Over-the-counter oppgjør gjennomføres mellom to parter uten å gå gjennom bytte.

Hvordan gjøres futureskontrakter opp?

De fleste futureskontrakter gjøres opp ved fysisk levering, noe som betyr at den underliggende eiendelen leveres på den angitte leveringsdatoen. Noen futureskontrakter gjøres imidlertid opp ved kontantoppgjør, det vil si at kontrakten gjøres opp kontant på leveringsdatoen.

Dersom en terminkontrakt gjøres opp ved fysisk levering, er kjøperen av kontrakten forpliktet til å ta levering av den underliggende eiendelen, og selgeren er forpliktet til å levere eiendelen. Leveringen skjer på anvist sted, og kjøper og selger er ansvarlig for henholdsvis å ordne og betale for leveransen.

Dersom en terminkontrakt gjøres opp ved kontantoppgjør, er både kjøper og selger forpliktet til å betale eller motta spesifisert kontantbeløp på leveringsdatoen. Mengden kontanter som hver part er forpliktet til å betale eller motta er basert på oppgjørsprisen, som er prisen på den underliggende eiendelen på leveringstidspunktet.

Hva skjer hvis jeg ikke kjøper opsjoner ved utløp? Når du kjøper en opsjon, kjøper du retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge et verdipapir til en fastsatt pris på eller før en bestemt dato. Hvis du ikke kjøper opsjoner ved utløp, vil du rett og slett ikke ha rett til å kjøpe eller selge verdipapiret til den fastsatte prisen på eller før en bestemt dato.

Hva er et eksempel på bosetting?

Et forlik er prosessen der to parter i en kontrakt godtar vilkårene i den kontrakten. Når det gjelder en finansiell kontrakt, innebærer dette vanligvis utveksling av penger. For eksempel, hvis du kjøper en aksje for $100 og deretter selger den for $120, vil forskjellen på $20 bli utlignet mellom deg og personen du solgte den til.

Hvordan beregner du obligasjonsoppgjørsprisen?

Obligasjonsoppgjørskursen er prisen obligasjonen omsettes til på annenhåndsmarkedet. Annenhåndsmarkedet er markedet der obligasjoner omsettes etter at de er utstedt av primærmarkedet. Primærmarkedet er markedet der obligasjoner først utstedes.

Obligasjonsoppgjørsprisen bestemmes av markedets tilbud og etterspørsel for den aktuelle obligasjonen. Oppgjørsprisen kan være forskjellig fra obligasjonens pålydende, som er hvor mye penger obligasjonen vil være verdt ved forfall.