Inntjening før renter etter skatt (EBIAT)

EBIAT er en beregning som brukes til å evaluere et selskaps økonomiske resultater. Den beregnes ved å ta et selskaps resultat før renter og skatter (EBIT) og legge tilbake eventuelle rentekostnader. Det resulterende tallet er et selskaps nettoresultat før skatt (NIBT). EBIAT brukes ofte til å sammenligne et selskaps økonomiske resultater med dets jevnaldrende. Er EBIT fortjenestemargin? Nei, EBIT er ikke fortjenestemargin. EBIT er resultat før renter og skatt, mens fortjenestemargin er et mål på et selskaps lønnsomhet. Er inntekt før skatt EBITDA? Nei, EBITDA er ikke inntekt før skatt. EBITDA er et mål på et selskaps inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortiseringer.

Er EBIT det samme som nettomargin?

EBIT, eller resultat før renter og skatter, er et mål på et selskaps lønnsomhet som inkluderer alle inntekter og utgifter bortsett fra renter og skatter. Nettomargin er derimot et mål på et selskaps lønnsomhet som kun inkluderer inntekter og utgifter knyttet til selskapets kjernevirksomhet.

Mens EBIT inkluderer alle inntekter og kostnader, inkluderer nettomargin kun inntekter og kostnader knyttet til selskapets kjernevirksomhet. Som et resultat er nettomargin generelt et mer nøyaktig mål på et selskaps lønnsomhet.

Hva står EBITDA for?

EBITDA står for "inntjening før renter, skatter, avskrivninger og amortisering." Det er et mål på et selskaps økonomiske resultater som ekskluderer disse elementene.

EBITDA brukes ofte som en proxy for kontantstrøm, siden den ekskluderer poster som kan påvirkes av ikke-kontante poster som avskrivninger og amortiseringer.

Selv om EBITDA er en populær beregning, har den sin kritikk. En kritikk er at den kan manipuleres av ledelsen gjennom regnskapsvalg. For eksempel kan et selskap velge å fremskynde avskrivninger for å redusere EBITDA.

En annen kritikk er at EBITDA ikke tar hensyn til gjeldskostnad. Et selskap med høy gjeldsbelastning vil ha en høyere rentekostnad, noe som vil redusere EBITDA.

Totalt sett er EBITDA en nyttig beregning, men det er viktig å forstå begrensningene. Hva betyr EBIAT? EBITDA, eller resultat før renter, skatter, avskrivninger og amortisering, er en finansiell beregning som måler et selskaps lønnsomhet. Denne beregningen brukes ofte til å måle et selskaps økonomiske resultater, da den ekskluderer elementer som kan påvirkes av regnskapsvalg eller ikke-operative faktorer.