Inntjeningsmultiplikator

Inntjeningsmultiplikatoren er et finansielt forhold som måler forholdet mellom et selskaps inntjening og aksjekursen. Forholdet beregnes ved å dele et selskaps inntjening per aksje (EPS) med dets pris-inntektsforhold (P/E).

Inntjeningsmultiplikatoren kan brukes til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje eller sektor. Den kan også brukes til å sammenligne et selskaps aksjekurs med inntjeningen. En høy inntjeningsmultiplikator indikerer at et selskaps aksjekurs er høy i forhold til inntjeningen. En lav inntjeningsmultiplikator indikerer at et selskaps aksjekurs er lav i forhold til inntjeningen.

Inntjeningsmultiplikatoren er et nyttig verktøy for investorer fordi den kan gi innsikt i et selskaps verdivurdering. Det er imidlertid viktig å huske på at forholdet kun er én faktor å vurdere når investeringsbeslutninger tas.

Hva er PE-forhold og EPS?

P/E-forholdet er et mål på markedsverdien av et selskaps aksje delt på selskapets inntjening per aksje. EPS er den delen av et selskaps overskudd som allokeres til hver utestående aksjeandel. P/E-forholdet brukes til å måle om et selskaps aksje er overvurdert eller undervurdert. Et høyt P/E-forhold indikerer at investorer er villige til å betale en høyere pris for aksjen, fordi de tror selskapet vil tjene mer i fremtiden. Et lavt P/E-forhold indikerer at aksjen er undervurdert. Hva betyr høyt PE-forhold? Et høyt pris-inntektsforhold (PE) betyr at investorer forventer høy fremtidig inntektsvekst fra et selskap. PE-forholdet beregnes ved å dele et selskaps aksjekurs med inntjening per aksje (EPS). Et høyt PE-forhold kan bety at et selskaps aksjekurs er overvurdert, eller at investorer forventer høy fremtidig inntjeningsvekst.

Hvorfor er inntektsmultippelen en passende verdivurdering?

Inntjeningsmultippelen er en populær verdsettelsesberegning fordi den er relativt enkel å beregne og forstå. Det er ganske enkelt markedsverdien av et selskaps aksje delt på inntjening per aksje.

Inntjeningsmultipelen brukes ofte til å sammenligne selskaper innenfor samme bransje, fordi det gir en måte å normalisere for bedrifter med forskjellige størrelser. For eksempel vil et selskap med en markedsverdi på 1 milliard dollar og en inntjening per aksje på 10 dollar ha et P/E-forhold på 100, mens et selskap med en markedsverdi på 10 milliarder dollar og en inntjening per aksje på 100 dollar vil ha en P/E forhold på 100.

Det er noen få ulemper ved å bruke inntjeningsmultipelen som en verdsettelsesberegning. For det første tar det ikke hensyn til selskapets vekstutsikter. Et selskap med et høyt P/E-forhold kan vokse veldig raskt, mens et selskap med et lavt P/E-forhold kan stå stille.

For det andre tar ikke inntjeningsmultipelen rede for selskapets gjeld. Et selskap med et høyt P/E-forhold kan ha mye gjeld, noe som kan gjøre det mer risikabelt.

Samlet sett er inntjeningsmultippelen en nyttig verdsettelsesberegning, men den bør brukes sammen med andre beregninger, som pris-til-salg-forholdet og EV/EBITDA-forholdet, for å få et mer fullstendig bilde av en selskapets verdivurdering.

Hva er forskjellen mellom EPS og DPS?

EPS (inntekt per aksje) er et selskaps nettoinntekt delt på antall utestående aksjer.

DPS (dividende per aksje) er mengden kontantutbytte som er erklært av et selskap i løpet av en gitt tidsperiode, delt på antall utestående aksjer i ordinære aksjer.

Er 30 et godt PE-forhold?

Pris-inntjeningsforholdet (P/E-forhold) er forholdet for å verdsette et selskap som måler gjeldende aksjekurs i forhold til inntjening per aksje. P/E-forholdet brukes av investorer og analytikere for å avgjøre om en aksje er over- eller undervurdert.

Et høyt P/E-forhold kan bety at en aksje er overvurdert og muligens en god kandidat for et shortsalg. Et lavt P/E-forhold kan bety at en aksje er undervurdert og muligens en god kandidat for en lang posisjon.

P/E-forholdet til en aksje påvirkes også av inntjeningsmanipulasjon, som kan få forholdet til å virke kunstig høyt eller lavt.

Generelt regnes et P/E-forhold på 20 eller lavere som godt, mens et forhold på 30 eller over regnes som høyt. Et forhold på 40 eller over regnes som svært høyt, og et forhold på 50 eller over regnes som ekstremt høyt.

Det er imidlertid viktig å huske at P/E-forholdet bare er én beregning blant mange som bør vurderes når investeringsbeslutninger tas.