Hva er kontantforholdet?

Kontantforholdet er et mål på et selskaps likviditet, eller dets evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Det beregnes ved å dele et selskaps kontanter og kontantekvivalenter med dets totale eiendeler.

Kontantforholdet er et viktig verktøy for finansanalytikere og investorer, da det kan gi dem et raskt øyeblikksbilde av et selskaps økonomiske helse. En høy kontantkapitalandel indikerer at et selskap er i god økonomisk helse og er i stand til å betale sine forpliktelser. En lav kontantkapitalandel kan derimot indikere at et selskap er i økonomisk nød og kan ha vanskeligheter med å oppfylle sine forpliktelser.

Hva er finansiell gearingsgrad?

Finansiell gearingsgrad er et mål på i hvilken grad et selskap bruker gjeld for å finansiere sin virksomhet. Forholdet beregnes ved å dele selskapets totale gjeld med selskapets totale egenkapital. En høy finansiell gearingsgrad indikerer at selskapet er svært belånt og er sterkt avhengig av gjeld for å finansiere driften. En lav finansiell gearingsgrad indikerer at selskapet er mindre belånt og er mer avhengig av egenkapital for å finansiere driften.

Hva er strømforhold vs hurtigforhold?

Nåværende forhold og hurtigforhold er begge mål på et selskaps likviditet, eller dets evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Hurtigforholdet, også kjent som syretestforholdet, beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler minus beholdningen med dets kortsiktige gjeld.

En høy gjeldsgrad eller quick ratio indikerer at et selskap har en sterk evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser. Et lavt gjeldsforhold eller rask forholdstall indikerer at et selskap kan ha problemer med å betale sine kortsiktige forpliktelser.

Er likviditetsforhold det samme som gjeldende forhold?

Nei, likviditetsgrad er ikke det samme som gjeldende forhold.

Current ratio er et mål på et selskaps kortsiktige økonomiske helse, spesielt dets evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser med sine omløpsmidler.

Derimot er likviditetsgrad et mål på et selskaps evne til å møte sine kortsiktige forpliktelser med sine mest likvide eiendeler.

Med andre ord, gjeldsgrad vurderer om et selskap har nok eiendeler til å betale ned gjelden sin, mens likviditetsforhold vurderer om et selskap har nok likvide midler til å betale ned på gjelden.

Begge forholdstallene er viktige for å evaluere et selskaps økonomiske helse, men de er ikke det samme. Hva er LCR i bank? LCR er Liquidity Coverage Ratio, som er et finansielt forholdstall som måler en banks evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser med sine likvide eiendeler. LCR beregnes ved å dele en banks likvide eiendeler med dens totale gjeld. En høy LCR betyr at en bank har en høy andel likvide eiendeler i forhold til gjelden, noe som er bra. En lav LCR betyr at en bank har en lav andel likvide eiendeler i forhold til gjelden, noe som er en dårlig ting.

Hva er formelen for soliditetsgrad?

Det er ingen formel for soliditetsgraden fordi den kan beregnes på en rekke måter, avhengig av informasjonen som er tilgjengelig og formålet med forholdet. Den vanligste måten å beregne soliditetsgraden på er å dele de totale eiendelene til et selskap med dets totale forpliktelser. Dette gir et øyeblikksbilde av selskapets evne til å betale gjelden hvis den trengte å avvikle eiendelene.

En annen måte å beregne soliditetsgraden på er å dele egenkapitalen til et selskap på dets totale gjeld. Dette gir et mer langsiktig syn på selskapets soliditet, da det utelukker eiendeler som kan selges på kort sikt for å betale gjeld.

Det finnes en rekke andre måter å beregne soliditetsgraden på, avhengig av den spesifikke informasjonen som er tilgjengelig og formålet med forholdet. For eksempel kan forholdet beregnes ved å dele totale inntekter på totale forpliktelser, eller ved å dele kontantstrøm fra drift med total forpliktelse.

Soliditetsgraden er et viktig økonomisk nøkkeltall som kan brukes til å vurdere den økonomiske helsen til et selskap. Det er viktig å bruke riktig formel for soliditetsgraden, avhengig av informasjonen som er tilgjengelig og formålet med forholdstallet.