Gjeldende forhold forklart med formel og eksempler

Nåværende forholdstall er en likviditetsgrad som måler et selskaps evne til å betale kortsiktige og langsiktige forpliktelser. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld.

Et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser bestemmes av omløpsmidlene, som inkluderer kontanter, kundefordringer og varelager. Et selskaps evne til å betale sine langsiktige forpliktelser bestemmes av dets langsiktige eiendeler, som inkluderer eiendom, anlegg og utstyr.

Gjeldende forholdstall er et viktig finansielt forholdstall fordi det gir innsikt i en bedrifts evne til å betale sine forpliktelser. For eksempel, hvis et selskap har en gjeldsgrad på 2, betyr det at selskapet har dobbelt så mange omløpsmidler som kortsiktig gjeld. Dette anses generelt for å være en god ting fordi det betyr at selskapet er i en sterk finansiell posisjon og neppe vil misligholde sine forpliktelser.

Det er imidlertid viktig å merke seg at et høyt strømforhold ikke nødvendigvis betyr at en bedrift er økonomisk sunn. For eksempel kan et selskap ha et høyt gjeldende forhold fordi det ikke investerer kontantene sine riktig eller fordi det har for mye varelager.

Gjeldende forholdstall er bare ett av mange økonomiske nøkkeltall som kan brukes til å vurdere en bedrifts økonomiske helse. Andre viktige finansielle nøkkeltall inkluderer gjeld-til-egenkapital-forholdet, hurtigforholdet og driftskontantstrømforholdet.

Hvordan beregner du gjeldende forhold i Excel?

For å beregne gjeldende forhold i Excel, må du bruke følgende formel:

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities

La oss for eksempel si at et selskap har $1000 i omløpsmidler og $500 i omløpsmidler forpliktelser. Gjeldende forhold vil bli beregnet som følger:

Current Ratio = $1000 / $500

Current Ratio = 2,0

Dette betyr at selskapet har $2,00 i omløpsmidler for hver $1,00 i kortsiktig gjeld.

Hva påvirker strømforholdet? Det er flere faktorer som kan påvirke et selskaps nåværende forhold. Den ene er blandingen av et selskaps eiendeler og gjeld. For eksempel, hvis et selskap har mye inventar eller andre eiendeler som det tar lang tid å konvertere til kontanter, vil gjeldende forholdet være lavere enn om det hadde færre av disse typene eiendeler. En annen faktor som kan påvirke et selskaps nåværende forhold er hvor raskt det betaler regningene sine. Hvis et selskap bruker lang tid på å betale sine leverandører, vil dets nåværende forhold være lavere enn om det betalte regningene raskere. Er strømforhold beregnet i tider? Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Dette forholdet brukes til å måle et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine omløpsmidler.

Hvorfor beregner vi strømforhold?

Current ratio er et likviditetsforhold som måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige gjeld med sine omløpsmidler. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Et gjeldsforhold på 1,0 betyr at et selskap har like mye omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Et gjeldsforhold på mindre enn 1,0 betyr at et selskap har mer kortsiktig gjeld enn omløpsmidler. Et gjeldsforhold på over 1,0 betyr at et selskap har flere omløpsmidler enn kortsiktig gjeld.

Current ratio brukes til å vurdere et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine kortsiktige eiendeler. Dagsforholdet er et likviditetsforhold, som betyr at det måler et selskaps evne til å betale sine kortsiktige forpliktelser med sine kortsiktige eiendeler. Omløpsmidler er eiendeler som kan konverteres til kontanter innen ett år. Kortsiktig gjeld er gjeld som forfaller innen ett år.

Strømforholdet er ikke et perfekt mål på et selskaps likviditet, men det er en god generell indikator. Dagens forholdstall tar ikke hensyn til selskapets langsiktige gjeld, som kan forfalle etter ett år. Nåværende forholdstall tar heller ikke hensyn til selskapets evne til å generere fremtidige kontantstrømmer.

Strømforholdet er en god generell indikator på et selskaps likviditet, men det er ikke et perfekt mål. Dagens forholdstall tar ikke hensyn til selskapets langsiktige gjeld, som kan forfalle etter ett år. Nåværende forholdstall tar heller ikke hensyn til selskapets evne til å generere fremtidige kontantstrømmer. Hva er formelen for å beregne strømforhold? Nåværende forholdstall er en likviditetsgrad som måler et selskaps evne til å betale kortsiktige og langsiktige forpliktelser. Nåværende forhold beregnes ved å dele et selskaps omløpsmidler med kortsiktig gjeld. Et selskap som har en gjeldsgrad på 1,5 eller høyere anses å være økonomisk sunn.