Svinekjøtt

Svinemager er de fete stykkene av svinekjøtt som brukes til å lage bacon. Disse kuttene er tatt fra magen og siden av grisen og blir vanligvis herdet og røkt for å lage bacon. Svinemager brukes også til å lage andre produkter som skinke og pølse.

Svinemager handles på Chicago Mercantile Exchange (CME) og er grunnlaget for CME Lean Hogs-futureskontrakten. Svinekjøttmager er en flyktig vare og prisene kan svinge mye basert på tilbuds- og etterspørselsfaktorer.

Svinemager kan kjøpes og selges enten gjennom CME eller på det åpne markedet. Svinekjøttmager selges vanligvis i pund og prisene er oppgitt i amerikanske dollar.

Er husdyr en unntatt vare?

Husdyr er ikke en fritaksvare. Det er en rekke varer som ikke er unntatt fra Commodity Exchange Act (CEA), og husdyr er en av dem. CEA krever at alle futureskontrakter som handles på amerikanske børser reguleres av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Dette inkluderer kontrakter om kjøp eller salg av husdyr.

Hvorfor er svinekjøtt en handelsvare?

Svinemager er en handelsvare fordi de er et omsettelig vare som kan byttes ut med andre svinekjøttmager av samme kvalitet. Svinekjøttmager brukes til å lage bacon, og de handles på Chicago Mercantile Exchange (CME) i form av frossen svinekjøttfutures.

Svinemager er en handelsvare fordi de er et omsettelig vare som kan byttes ut med andre svinemaker av samme kvalitet. Svinekjøttmager brukes til å lage bacon, og de handles på Chicago Mercantile Exchange (CME) i form av frossen svinekjøttfutures.

Svinemager er en handelsvare fordi de er et omsettelig vare som kan byttes ut med andre svinemaker av samme kvalitet. Svinekjøttmager brukes til å lage bacon, og de handles på Chicago Mercantile Exchange (CME) i form av frossen svinekjøttfutures.

Hva er regulerte varer?

En regulert vare er en vare som er underlagt statlig regulering. Dette kan omfatte råvarer som omsettes på regulerte børser, samt råvarer som ikke omsettes på børser, men som er underlagt myndighetsregulering.

Eksempler på regulerte råvarer inkluderer verdipapirer, futures og opsjoner. Disse varene er regulert av offentlige etater som Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Andre eksempler på regulerte varer inkluderer råvarer som olje, gass og elektrisitet. Disse varene er regulert av offentlige etater som Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Hva er unntatte varer?

Fritatte varer er de varene som ikke er underlagt regulering av Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Eksempler på unntatte varer inkluderer visse landbruksprodukter, visse husdyr, visse metaller og visse energiprodukter.

CFTC har myndighet til å unnta visse varer fra regulering i henhold til Commodity Exchange Act (CEA). CEA definerer begrepet "vare" veldig bredt, og CFTC har tolket denne definisjonen til å omfatte et bredt spekter av produkter, inkludert landbruksprodukter, husdyr, metaller og energiprodukter.

CFTC har unntatt visse varer fra regulering for å fremme effektive markeder og for å unngå regulatorisk duplisering. For eksempel har CFTC unntatt visse landbruksvarer fra regulering fordi de allerede er underlagt regulering av United States Department of Agriculture (USDA).

CFTC har også unntatt visse varer fra regulering fordi de ikke handles på en futuresbørs. For eksempel har CFTC unntatt visse metaller fra regulering fordi de ikke handles på en futuresbørs.

CFTC kan unnta en vare fra regulering dersom CFTC fastslår at unntaket er i samsvar med allmennhetens interesse og formålene med CEA.

Hvorfor er svinekjøtt så billig akkurat nå 2022? Det er noen årsaker til dette. For det første har svinekjøttproduksjonen økt de siste årene på grunn av høyere etterspørsel fra Kina. Dette har ført til høyere priser på svinekjøtt, som igjen har ført til at flere bønder produserer gris. For det andre har handelskrigen mellom USA og Kina ført til at Kina har importert mindre svinekjøtt fra USA, noe som har ført til en overflod av svinekjøtt på det amerikanske markedet. Dette har drevet prisene ned. Endelig har COVID-19-pandemien ført til en nedgang i den globale etterspørselen etter svinekjøtt, ettersom folk totalt sett spiser mindre kjøtt. Dette har også bidratt til lavere priser.