Typer og aktivaklasser av finansielle instrumenter

. Typer og aktivaklasser av finansielle instrumenter

Hva er det viktigste finansielle instrumentet?

Det er ikke et «viktigste finansielle instrument» – det er snarere en rekke finansielle instrumenter som er viktige, avhengig av den konkrete situasjonen. Noen av de viktigste finansielle instrumentene inkluderer:

-Obligasjoner: Obligasjoner er gjeldspapirer som representerer et lån fra obligasjonsutstederen til obligasjonseieren. Utstederen godtar å betale periodiske rentebetalinger (kuponger) til obligasjonseieren, samt å tilbakebetale obligasjonens pålydende verdi (hovedstolen) når obligasjonen forfaller.

-Aksjer: Aksjer er verdipapirer som representerer eierskap i et selskap. Aksjonærer har rett til andel av selskapets overskudd (utbytte) og har krav på selskapets eiendeler ved likvidasjon.

-Derivater: Derivater er finansielle instrumenter hvis verdi er utledet fra verdien av en annen eiendel. De vanligste typene derivater er futures, opsjoner og swapper. Derivater kan brukes til å sikre risiko eller til å spekulere i fremtidige prisbevegelser på den underliggende eiendelen.

Hva er de tre kategoriene av finansielle eiendeler?

Det er tre primære kategorier av finansielle eiendeler:

1) Aksjepapirer: Aksjepapirer representerer eierandeler i selskaper, inkludert aksjer og konvertible verdipapirer.

2) Gjeldspapirer: Gjeldspapirer er IOUer utstedt av selskaper eller myndigheter. Vanlige eksempler inkluderer obligasjoner, sedler og veksler.

3) Derivater: Derivater er finansielle kontrakter med verdier som er utledet fra de underliggende eiendelene. De vanligste typene derivater er futures, opsjoner og swapper.

Hva er instrumenttype?

Instrumenttype refererer til klassifiseringen av et finansielt instrument i henhold til dets egenskaper og funksjon. De tre hovedtypene av instrumenter er gjeldsinstrumenter, egenkapitalinstrumenter og derivater.

Gjeldsinstrumenter er finansielle instrumenter som representerer et lån eller lover å tilbakebetale en sum penger på et fremtidig tidspunkt. Vanlige eksempler på gjeldsinstrumenter inkluderer obligasjoner, lån og gjeldsbrev.

Egenkapitalinstrumenter er finansielle instrumenter som representerer en eierandel i et selskap eller foretak. Vanlige eksempler på egenkapitalinstrumenter inkluderer aksjer, aksjefond og venturekapital.

Derivater er finansielle instrumenter som er avledet fra andre finansielle instrumenter. Vanlige eksempler på derivater inkluderer opsjoner, futures og swapper. Hva er grunnleggende finansielle instrumenter? Grunnleggende finansielle instrumenter er alle typer finansiell sikkerhet, inkludert aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures. Disse verdipapirene brukes til å skaffe kapital, og kan handles på finansmarkedene.

Hva er de 9 aktivaklassene?

De 9 aktivaklassene er kontanter, aksjer, obligasjoner, verdipapirfond, ETFer, opsjoner, futures, valutaer og eiendom.

1. Kontanter: Dette inkluderer fysiske kontanter, samt penger på sjekk- og sparekontoer. Pengemarkedskontoer og CD-er faller også inn i denne kategorien.

2. Aksjer: Dette refererer til eierskap i et selskap. Når du kjøper en aksje, blir du aksjonær og har krav på selskapets eiendeler og inntjening.

3. Obligasjoner: En obligasjon er et lån du gir til et selskap eller en stat. Til gjengjeld godtar låntakeren å betale deg renter og betale tilbake lånet på et senere tidspunkt.

4. Verdipapirfond: Et aksjefond er en samling av forskjellige investeringer, for eksempel aksjer, obligasjoner og kontanter, som administreres av en profesjonell. Investorer slår sammen pengene sine og fondet brukes til å kjøpe de underliggende investeringene.

5. ETFer: En ETF, eller børshandlet fond, ligner på et aksjefond, men det handles på en børs som en aksje.

6. Opsjoner: En opsjon er en kontrakt som gir innehaveren rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris.

7. Futures: En future er en kontrakt som forplikter innehaveren til å kjøpe eller selge en underliggende eiendel til en spesifisert pris på et senere tidspunkt.

8. Valutaer: En valuta er en form for penger som brukes i et bestemt land.

9. Fast eiendom: Fast eiendom refererer til land og eventuelle faste konstruksjoner på den, for eksempel bygninger.