Financial Accounting Standard 157 (FAS 157)

FAS 157 er en finansiell regnskapsstandard som etablerer et rammeverk for klassifisering og måling av finansielle instrumenter. Den ble utstedt av Financial Accounting Standards Board i september 2006.

FAS 157 er viktig fordi den gir veiledning om hvordan man regnskapsfører finansielle instrumenter som ikke lett kan klassifiseres i tradisjonelle kategorier som gjeld eller egenkapital. Dette er viktig fordi finansielle instrumenter ofte er komplekse og har egenskaper som kan gjøre dem vanskelige å klassifisere.

FAS 157 etablerer tre kategorier av finansielle instrumenter:

1. Virkelig verdi instrumenter: Dette er instrumenter som måles til virkelig verdi løpende. Virkelig verdi er prisen som vil bli mottatt for å selge en eiendel eller betales for å overføre en forpliktelse i en ryddig transaksjon mellom markedsdeltakere på målingsdatoen.

2. Andre finansielle instrumenter: Dette er instrumenter som ikke måles til virkelig verdi løpende. De måles enten til amortisert kost eller holdes til forfall.

3. Ikke-finansielle instrumenter: Dette er instrumenter som ikke er finansielle instrumenter som definert av FASB Accounting Standards Codification 310-20.

FAS 157 er viktig fordi den gir veiledning om hvordan man skal regnskapsføre finansielle instrumenter som ikke lett kan klassifiseres i tradisjonelle kategorier som gjeld eller egenkapital. Dette er viktig fordi finansielle instrumenter ofte er komplekse og har egenskaper som kan gjøre dem vanskelige å klassifisere.

FAS 157 etablerer tre kategorier av finansielle instrumenter:

1. Virkelig verdi instrumenter: Dette er instrumenter som måles til virkelig verdi løpende. Virkelig verdi er prisen som vil bli mottatt for å selge en eiendel eller betales for å overføre en forpliktelse i en ryddig transaksjon mellom markedsdeltakere på målingsdatoen.

2. Andre finansielle instrumenter: Dette er instrumenter som ikke måles til virkelig verdi løpende. De måles enten til amortisert kost eller holdes til forfall.

3. Ikke-finansielle instrumenter: Dette er instrumenter som ikke er finansielle instrumenter som definert av

Hva er 3 typer aktiva?

1. Materielle eiendeler: Dette er fysiske eiendeler, som land, bygninger, maskiner, møbler og kjøretøy.

2. Immaterielle eiendeler: Dette er ikke-fysiske eiendeler, som patenter, opphavsrettigheter og goodwill.

3. Finansielle eiendeler: Dette er eiendeler som har en pengeverdi, for eksempel aksjer, obligasjoner og kontanter.

Hva er nivå 3-innganger?

Det er fire nivåer av input i CPA-prosessen:

1. Finansielle data
2. Ikke-finansielle data
3. Lederrepresentasjoner
4. Engasjementsteamobservasjoner

Nivå 3 input er ledelsesrepresentasjoner . Ledelsens representasjoner er enhver uttalelse fra ledelsen om virksomheten, dens økonomiske stilling eller dens overholdelse av lover og forskrifter. Ledelsens representasjoner må avgis skriftlig, og ledelsen må være villig til å stå bak dem.

For å innhente ledelsens representasjoner vil oppdragsteamet sende en forespørsel om informasjon (RFI) til ledelsen. RFI vil liste opp de spesifikke informasjonselementene som oppdragsteamet søker etter. Ledelsen vil deretter gi skriftlige svar til RFI.

Oppdragsteamet vil bruke informasjonen i ledelsens representasjoner for å vurdere risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet. Dersom oppdragsteamet konkluderer med at risikoen for vesentlig feilinformasjon er høy, vil de utføre tilleggsprosedyrer for å oppnå sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

Hva er en nivå 1-eiendel?

En eiendel på nivå 1 er en eiendel som er verdsatt ved hjelp av en prismodell som er avhengig av observerbare markedsdata. For eksempel er en aksje som handles på en offentlig børs en nivå 1-eiendel, fordi prisen er basert på observerbare markedsdata.

Nivå 1 eiendeler er de mest likvide eiendelene, og er vanligvis de enkleste å verdsette.

Hva er meningen med ASC i regnskap?

Akronymet ASC står for "Accounting Standards Codification." Kodifiseringen er resultatet av Financial Accounting Standards Board (FASB) sitt initiativ for å konsolidere alle de autoritative, allment aksepterte regnskapsprinsippene i USA (GAAP) i én enkelt kilde. Kodifiseringen er effektiv for midlertidige og årlige perioder som slutter etter 15. september 2009.

Kodifiseringen organiserer GAAP i omtrent 90 regnskapsemner og viser alle nivåer av GAAP i en konsistent struktur. Kodifiseringen etablerer ikke nye GAAP; snarere omorganiserer, klargjør og erstatter eksisterende GAAP.

Kodifiseringen endrer ikke GAAP, men den gir ny nummerering for GAAP. For eksempel ble gjeldende regnskapsstandardkodifiseringsemne 210, Balanse, tidligere nummerert Statement of Financial Accounting Standards No. 1, Accounting for Business Combinations.

Hva er de tre nivåene av virkelig verdi hierarki i henhold til FASB?

1. Nivå 1: Noterte priser i aktive markeder for identiske eiendeler eller forpliktelser.

2. Nivå 2: Andre input enn nivå 1-inndata som er observerbare, enten direkte eller indirekte, slik som noterte priser for lignende eiendeler eller forpliktelser; noterte priser i markeder som ikke er aktive; eller andre input som kan bekreftes av observerbare markedsdata.

3. Nivå 3: uobserverbare input som det er lite eller ingen markedsdata for, som krever bruk av ledelsens beste estimat på hva markedet ville gjort hvis eiendelen eller forpliktelsen ble omsatt.