SKEW Index

En skjev indeks er et mål på graden av asymmetri i en fordeling. Det er en enkel måte å kvantifisere mengden skjevhet i en fordeling. Skjevhetsindeksen er lik forskjellen mellom gjennomsnitt og median delt på standardavviket.

En fordeling sies å være symmetrisk hvis gjennomsnittet og medianen er like. Hvis gjennomsnittet er større enn medianen, sies fordelingen å være positivt skjev. Hvis gjennomsnittet er mindre enn medianen, sies fordelingen å være negativt skjev.

Skjevhetsindeksen kan brukes til å sammenligne graden av skjevhet mellom to fordelinger. En fordeling med en skjevhetsindeks på null er perfekt symmetrisk. En fordeling med positiv skjevhetsindeks er mer positivt skjev enn en fordeling med negativ skjevhetsindeks.

Hva er opsjonstermstruktur?

Termstrukturen for opsjoner er forholdet mellom prisene på ulike opsjoner med ulike utløpsdatoer. Terminstrukturen kan være enten positiv eller negativ, avhengig av om prisene på opsjoner med lengre utløpsdato er høyere eller lavere enn prisene på opsjoner med kortere utløpsdato.

Termstrukturen for opsjoner er viktig fordi den påvirker prisingen av opsjoner og risiko/belønningsprofilen til opsjonsstrategier. For eksempel, hvis terminstrukturen er positiv (dvs. prisene på opsjoner med lengre dato er høyere enn opsjoner med kortere dato), vil kjøpsopsjoner være dyrere enn salgsopsjoner. Dette er fordi de lengre daterte alternativene har større sjanse for å utløpe i pengene (ITM). Som et resultat vil en kjøpsopsjonsstrategi ha en høyere potensiell avkastning, men også en høyere risiko. Motsatt, hvis terminstrukturen er negativ (dvs. prisene på opsjoner med lengre dato er lavere enn opsjoner med kortere dato), vil salgsopsjoner være dyrere enn kjøpsopsjoner. Dette er fordi de lengre daterte alternativene har større sjanse for å utløpe utenfor pengene (OTM). Som et resultat vil en salgsopsjonsstrategi ha en høyere potensiell avkastning, men også en høyere risiko.

Termstrukturen til opsjoner kan endres over tid, og det er viktig for opsjonshandlere å overvåke disse endringene. En endring i terminstrukturen kan signalisere en endring i markedsforholdene, noe som kan påvirke prisingen av opsjoner og risiko/belønningsprofilen til opsjonsstrategier.

Hvordan bytter du opsjonsvolatilitet skjevt?

Volatilitetsskjevhet er forskjellen i implisitt volatilitet (IV) mellom puts og calls av samme underliggende verdipapir med samme utløpsdato. Skew er vanligvis negativ, noe som betyr at puts har høyere IV enn calls.

Det er noen grunner til at dette kan være tilfelle:

- Put-kjøpere er vanligvis mer risikovillige enn samtalekjøpere, så de er villige til å betale en høyere pris for nedsidebeskyttelse.
- Puts brukes også oftere enn samtaler som forsikring mot kursfall på det underliggende verdipapiret.

Som et resultat indikerer en negativ skjevhet at salgsprisene er relativt dyre sammenlignet med samtaler. Og en positiv skjevhet indikerer at samtaler er relativt dyre sammenlignet med puts.

En måte å handle skjev på er å kjøpe puts og selge samtaler med samme utløpsdato. Dette er kjent som en put-call paritetshandel. Ved å kjøpe puts og selge samtaler, satser du effektivt på at skjevheten vil øke (forskjellen i IV mellom de to alternativene vil øke).

En annen måte å handle skjev på er å kjøpe out-of-the-money (OTM) puts og/eller selge out-of-the-money (OTM) samtaler. Dette er fordi OTM-alternativer vanligvis er mer følsomme for endringer i IV enn ATM- eller ITM-alternativer. Så hvis du forventer at skjevheten øker, er kjøp av OTM-puts og/eller salg av OTM-anrop en måte å utnytte dette trekket på.

Hva måler skjevindeks?

Skew-indeksen er et mål på asymmetrien til et opsjonsmarked. Den beregnes ved å ta forskjellen mellom den impliserte volatiliteten til salgsopsjoner og kjøpsopsjoner, og deretter dividere med summen av de implisitte volatilitetene til de to opsjonene.

En høy skjevhetsindeks indikerer at salgsopsjoner er dyrere enn kjøpsopsjoner, mens en lav skjevhetsindeks indikerer det motsatte. Skjevhet observeres vanligvis når det oppfattes å være mer nedsiderisiko i markedet enn oppsiderisiko.

Hva betyr det når skjevheten er høy?

Når skjevheten er høy, betyr det at opsjoner med innløsningskurs under gjeldende aksjekurs er dyrere enn vanlig i forhold til opsjoner med innløsningskurs over gjeldende aksjekurs. Dette skyldes vanligvis etterspørsel fra investorer som er bekymret for et potensielt fall i aksjekursen og leter etter måter å beskytte sine porteføljer på.

Hva er en 25 delta skjevhet?

En 25 delta skjevhet er en opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av opsjoner med forskjellige innløsningspriser. Strategien er utformet for å tjene på forskjellen i prisene på opsjonene.

25 delta-skjevheten er en populær alternativhandelsstrategi blant erfarne tradere.Strategien er relativt enkel å gjennomføre og kan være lønnsom under en rekke markedsforhold.

For å utføre 25 delta-skjevheten, vil en trader først identifisere to alternativer med forskjellige innløsningspriser. Traderen vil da kjøpe opsjonen med den laveste utløsningsprisen og selge opsjonen med den høyere utløsningsprisen.

Traderen vil da holde posisjonen til ett av alternativene utløper. Hvis prisen på det underliggende verdipapiret forblir relativt stabilt, vil traderen typisk tjene på forskjellen i prisene på opsjonene.

Men hvis prisen på det underliggende verdipapiret beveger seg betydelig i begge retninger, kan traderen pådra seg et tap.

25 delta-skjevheten er en relativt risikabel opsjonshandelsstrategi og passer ikke for alle investorer.

Noen markedsforhold er mer befordrende for 25 delta skjevheten enn andre. For eksempel kan strategien være lønnsom når det er stor forskjell i prisene på opsjonene.

Strategien kan imidlertid også være lønnsom når prisen på det underliggende verdipapiret er volatil.

Volatilitet er en nøkkelfaktor å vurdere når du implementerer 25 delta skjevheten.

25 delta-skjevheten er en kompleks opsjonshandelsstrategi som ikke passer for alle investorer.

Investorer bør nøye vurdere deres risikotoleranse og investeringsmål før de implementerer denne strategien.