Risikobasert kapitalkrav

Det risikobaserte kapitalkravet er en forskrift som er pålagt av amerikanske myndigheter på banker og andre finansinstitusjoner for å beskytte innskytere og banksystemet som helhet. Denne forskriften pålegger bankene å opprettholde et visst nivå av kapital i forhold til sine eiendeler, med mål om å sikre at bankene har nok pute til å absorbere tap ved nedgangstider eller krise.

Mengden kapital som kreves er basert på risikoen til eiendelene som banken har. Mer spesifikt er det basert på sannsynligheten for at disse eiendelene taper verdi over en gitt tidsperiode. Jo mer risikable eiendelene er, jo mer kapital er banken pålagt å holde.

Denne forskriften ble innført i kjølvannet av finanskrisen i 2008, da det ble klart at mange banker hadde tatt for mye risiko og ikke hadde nok kapital til å klare en nedgangsperiode. Det risikobaserte kapitalkravet er ett av flere tiltak som har blitt satt i verk siden den gang for å prøve å forhindre en ny krise.

Hva er NAIC-modellreguleringen?

NAIC-modellreguleringen er et sett med retningslinjer som styrer den økonomiske praksisen til forsikringsselskaper i USA. Forskriften er utformet for å beskytte forsikringstakerne og sikre at forsikringsselskapene holder seg økonomisk stabile. Forskriften dekker en rekke temaer, inkludert regnskap, soliditet og offentliggjøring.

Hvorfor ble NAIC opprettet?

National Association of Insurance Commissioners (NAIC) er en frivillig sammenslutning av forsikringsregulatorer fra de femti amerikanske statene, District of Columbia, Puerto Rico og Jomfruøyene. NAICs uttalte formål er "å bistå statlige forsikringsregulatorer, individuelt og kollektivt, med å tjene allmennhetens interesse og opprettholde stabiliteten til forsikringsmarkedet."

NAIC har hovedkontor i Kansas City, Missouri.

NAIC ble opprettet i 1871, på en tid da forsikringsbransjen var under rask ekspansjon og konsolidering. På den tiden fantes det ikke nasjonalt regelverk for forsikringsbransjen, og forsikringsreguleringen ble primært drevet på statlig nivå. NAIC ble opprettet for å gi et forum for statlige forsikringsregulatorer for å diskutere spørsmål av felles interesse, og for å utvikle enhetlige standarder for regulering av forsikringsbransjen. Hva er NAIC-selskapskode? NAIC-selskapskoden er en unik identifikator tildelt forsikringsselskaper av National Association of Insurance Commissioners (NAIC). NAIC-selskapskoden brukes av statlige forsikringsregulatorer for å identifisere forsikringsselskaper for regulatoriske formål.

Hva er RWA Basel?

Basel III-avtalen, også kjent som den tredje Basel-avtalen eller Basel-standardene, er et sett med internasjonale bankforskrifter utviklet av Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) som svar på finanskrisen 2007–08. Disse standardene ble innført i faser fra 2013 til 2019.

Basel III-standardene krever at bankene opprettholder høyere nivåer av kjernekapital, som består av egenkapital og visse typer ansvarlig gjeld. I tillegg setter standardene strengere grenser for hvilke typer eiendeler som kan inkluderes i kjernekapitalen, og krever at bankene opprettholder en kjernekapitaldekning på minimum 4,5 %.

I tillegg til endringene i kapitalkravene, introduserte Basel III-standardene også en rekke andre reformer, som for eksempel innføring av gearingsgrad og kravet om at bankene skal opprettholde et minimumsnivå av likviditet.

Hva er PD LGD og EAD?

PD: Sannsynlighet for mislighold
LGD: Tap gitt mislighold
EAD: Eksponering ved mislighold

PD er et mål på sannsynligheten for at en låntaker vil misligholde et lån. LGD er et mål på tapet en långiver vil pådra seg dersom en låntaker misligholder et lån. EAD er et mål på eksponeringen en långiver vil ha overfor en låntaker dersom låntakeren misligholder et lån.