Risikovektet aktiva (RWA) Definisjon: Hva det betyr og dets plass i Basel III

Risikovektede eiendeler (RWA) Definisjon: Hva det betyr og dens plass i Basel III Hva er RWA i enkle termer? RWA står for Risk Weighted Assets. Det er et mål som brukes av banker for å vurdere risikoen deres. Jo høyere RWA, jo høyere risiko har banken.

Hvordan beregner du RWA for operasjonell risiko?

Basel III-reformene introduserte et nytt rammeverk for måling og styring av operasjonell risiko, som bankene nå må bruke når de beregner sine regulatoriske kapitalkrav. Det nye rammeverket, kjent som den standardiserte tilnærmingen for operasjonell risiko (SA-OR), erstatter den tidligere Basel II-tilnærmingen som tillot banker å bruke sine egne interne modeller for å beregne kapitalkravene til operasjonell risiko.

Under SA-OR må bankene beregne sine regulatoriske kapitalkrav for operasjonell risiko ved å bruke en enkel formel som tar hensyn til tre risikofaktorer:

1. Bankens bruttoinntekt
2. Antallet antall årsverk (FTE) ansatte
3. Risikovektingen til de ulike forretningsområdene banken opererer i

Formelen for beregning av SA-OR-kapitalkravet er som følger:

Operasjonell risiko kapitalkrav = (Bruttoinntekt x 0,15) + (Antall årsverk x 0,004) + (Risikovekter x 0,6)

Bruttoinntekt er definert som bankens samlede inntekt før eventuelle fradrag. Dette inkluderer renteinntekter, ikke-renteinntekter og andre inntekter som gevinst eller tap fra investeringer.

Antall årsverk er gjennomsnittlig antall årsverk i banken i løpet av et år. Dette beregnes ved å legge sammen det totale antall timer som alle ansatte i banken har jobbet i løpet av et år og å dele på 2 080 (antall timer i en heltidsstilling).

Risikovektene er vektene som er tildelt hver av de ulike forretningsområdene der banken opererer. Disse vektene bestemmes av Basel-komiteen for banktilsyn og varierer fra 1 til 12, med høyere risikovekting gitt til forretningsområder som anses å være mer risikable. Hva er risikovekten for NPA? Risikovekten for misligholdte eiendeler (NPA) er 100 %. Dette betyr at for hver dollar NPA må banken sette av én dollar kapital for å dekke risikoen for tap. Er RWA et bankinstrument? RWA er ikke et bankinstrument. RWA er en risikovektet eiendel, som er et mål som brukes av bankene for å beregne deres kapitalkrav.

Hvordan beregner du RWA i Excel?

RWA står for Risk-Weighted Assets. Dette er en regulatorisk beregning som bankene bruker for å bestemme hvor mye kapital de trenger å sette av for å dekke potensielle tap. Formelen for RWA er:

RWA = (Nominell verdi av eiendeler * Risikovekt) / Kapitalkrav

Nominell verdi av eiendeler er den totale verdien av alle eiendelene på balansen. Risikovekt er et tall som er tildelt hver eiendel av regulatoren, basert på risikoen til eiendelen. Kapitalkrav er minimumsbeløpet kapital banken er pålagt å holde, som en prosentandel av eiendelene.

La oss for eksempel si at en bank har $100 i eiendeler, og regulatoren krever at den har 10 % kapital. Risikovektene tilordnet eiendelene er som følger:

Eiendel A: 20 %
Eiendel B: 50 %
Eiendel C: 80 %

RWA-beregningen vil være:

RWA = ($100 * 20%) / 10% = $20

Dette betyr at banken må sette av $20 i kapital for å dekke potensielle tap på aktiva A.