Forstå avkastning av kapital

Kapitalavkastning refererer til den delen av et fonds utdeling som ikke anses som en skattepliktig hendelse. Dette er fordi fordelingen ikke regnes som inntekt, men snarere en avkastning av investorens opprinnelige investering.

Avkastning av kapital er et viktig konsept for hedgefondinvestorer å forstå, siden det kan påvirke skatteplikten til utdelingene deres. For eksempel, hvis et fond har høy kapitalavkastning, kan det være i stand til å dele ut mer av inntekten uten å utløse en skattepliktig hendelse.

Hva er forskjellen mellom IRR og ROCE?

IRR (internrente) og ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) er to forskjellige mål på lønnsomhet.

IRR er et mål på lønnsomheten til en investering, uttrykt som en prosentandel av den opprinnelige investeringen.

ROCE er et mål på lønnsomheten til et selskap, uttrykt i prosent av selskapets sysselsatte kapital.

De to målene er ikke direkte sammenlignbare, da de måler forskjellige ting.

Begge målene er imidlertid nyttige for å vurdere lønnsomheten til en investering eller et selskap.

Hva er forskjellen mellom ROC og ROCE?

ROC (avkastning på kapital) er et mål på hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin til å generere overskudd. ROCE (avkastning på sysselsatt kapital) er et mål på en bedrifts lønnsomhet som tar hensyn til hvor mye kapital som er sysselsatt i virksomheten.

ROC beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt på dets totale kapital. ROCE beregnes ved å dele et selskaps driftsresultat på dets totale sysselsatte kapital.

ROC måler lønnsomheten til et selskap uten å ta hensyn til mengden kapital som er sysselsatt i virksomheten. ROCE tar hensyn til mengden sysselsatt kapital og gir et mer nøyaktig mål på lønnsomhet.

ROC er et godt mål å bruke når man skal sammenligne selskaper av ulike størrelser. ROCE er et bedre mål å bruke når man sammenligner selskaper av lignende størrelser.

Hvordan tolker du avkastning på kapital?

Det er mange måter å tolke avkastning på kapital på, men en vanlig måte er å tenke på det som et mål på hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin til å generere overskudd. Generelt betyr høyere avkastning på kapitalen at et selskap gjør en bedre jobb med å generere fortjeneste fra kapitalen.

Det er noen forskjellige måter å beregne avkastning på kapital på, men en vanlig metode er å dele et selskaps nettoinntekt på totalkapitalen. Dette tiltaket blir noen ganger også referert til som avkastning på investert kapital (ROIC).

En annen måte å tenke på avkastning på kapital er som et mål på hvor mye profitt et selskap genererer for hver dollar kapital det har. Dette tiltaket blir noen ganger referert til som avkastning på eiendeler (ROA).

Både ROIC og ROA er nyttige mål på en bedrifts lønnsomhet, men de er ikke perfekte. En begrensning av ROIC er at den ikke tar hensyn til risikoen til et selskaps eiendeler. For eksempel kan et selskap med mye gjeld ha høy ROIC, men det kan også stå i fare for å misligholde gjeldsbetalingene.

ROA er et bedre mål på lønnsomhet hvis man ønsker å sammenligne selskaper med ulike kapitalstrukturer, men det har sine egne begrensninger. En begrensning ved ROA er at den ikke tar hensyn til tidsverdien av penger. For eksempel, et selskap som genererer 100 dollar i overskudd i dag er mer verdifullt enn et selskap som genererer 100 dollar i overskudd et år fra nå.

Både ROIC og ROA er nyttige mål på lønnsomhet, men de bør brukes sammen med andre mål for å få et fullstendig bilde av en bedrifts ytelse. Er avkastning av kapital en kapitalgevinst? Nei, avkastning av kapital er ikke en kapitalgevinst. Kapitalgevinster realiseres når en investering selges med fortjeneste, og kapitalavkastning representerer ganske enkelt reinvestering av overskudd tilbake i fondet.

Er avkastning av kapital en god ting?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet da det avhenger av den enkelte investors mål og mål. Noen investorer kan se avkastning på kapital som positivt, mens andre kan se på det som negativt.

Generelt sett refererer avkastning av kapital til den delen av et fonds utdeling som ikke anses som skattepliktig inntekt. For eksempel, hvis et fond har en fordeling på $100 og avkastningen av kapital er $40, vil investoren bare bli beskattet på $60 av skattepliktig inntekt.

Noen investorer kan se på avkastning av kapital som positivt fordi det lar dem reinvestere pengene i andre muligheter eller reinvestere tilbake i fondet. Andre kan se på det som negativt fordi det reduserer mengden penger de har tilgjengelig for å investere andre steder.

til syvende og sist er det opp til den enkelte investor å avgjøre om avkastning av kapital er en god ting eller ikke.