Kjernekapital 1 (CET1) Definisjon og beregning

Begrepet "Common Equity Tier 1 (CET1)" refererer til kjernenivået til en banks egenkapital, som består av ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre offentliggjorte reserver. Ren kjernekapital anses å være kapital av høyeste kvalitet, og er derfor den viktigste komponenten i en banks totale kapital.

Kjernekapitalen brukes til å absorbere tap i perioder med finansiell stress, og må holdes på et visst nivå for å oppfylle regulatoriske krav. CET1-forholdet beregnes ved å dele ren kjernekapital på en banks risikovektede eiendeler. En høyere kjernekapitalandel indikerer en sterkere kapitalposisjon.

Det er noen forskjellige måter å beregne ren kjernekapital, men den vanligste tilnærmingen er å bruke Basel III-rammeverket. Under Basel III består kjernekapitalen av ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre oppgitte reserver, minus visse fradrag. Det mest vesentlige fradraget er for immaterielle eiendeler, som goodwill og andre immaterielle eiendeler.

Basel III CET1-forholdet beregnes ved å dele ren kjernekapital på en banks risikovektede eiendeler. En høyere kjernekapitalandel indikerer en sterkere kapitalposisjon.

Kjernekapitalen er den viktigste komponenten av en banks totale kapital, og brukes til å absorbere tap i perioder med finansiell stress. CET1-forholdet er en nøkkelmåling som brukes av regulatorer for å vurdere en banks finansielle styrke, og må opprettholdes på et visst nivå for å unngå regulatoriske handlinger.

Hva er en kjernekapitalandel?

En kjernekapitalandel er en nøkkelverdi som brukes av banker for å måle deres finansielle stabilitet. Forholdet beregnes ved å dele en banks felles egenkapital på dens totale risikovektede eiendeler. En høyere andel indikerer en sterkere finansiell stilling, og en lavere andel indikerer en svakere finansiell stilling.

Hva er vanlig aksjeformel?

Den vanlige egenkapitalformelen er ligningen som brukes til å beregne et selskaps egenkapital. Det er også kjent som bokført verdi av egenkapitalformelen. Den felles egenkapitalformelen er:

Common Equity = Sum Assets - Total Liabilities

der totale eiendeler er summen av alle et selskaps eiendeler, og total forpliktelse er summen av alle selskapets forpliktelser.

Hva er tier1 og tier 2 kapital?

Banksystemet i USA er regulert av Federal Reserve. Bankene er pålagt å opprettholde et visst nivå av kapital, som fungerer som en buffer mot tap. Denne kapitalen består av to kjernekapital: kjernekapital og kjernekapital.

Kjernekapital er kjernekapitalen til en bank. Den består av egenkapital, som inkluderer ordinære aksjer, opptjent overskudd og andre avslørte reserver. Kjernekapital gir den første forsvarslinjen mot tap og er den viktigste komponenten i en banks kapital.

Kjernekapital er tilleggskapital. Den består av ikke avslørte reserver, ansvarlig gjeld og andre former for gjeld som kan konverteres til egenkapital. Tier 2-kapital gir en andre forsvarslinje mot tap og er mindre viktig enn kjernekapital.

Hva er en god Tier 1-leverage ratio for en bank?

En kjernekapitalandel er forholdet mellom en banks kjernekapital og dens gjennomsnittlige totale eiendeler. Kjernekapitalen består av bankens egenkapital og opplyste reserver. Gjennomsnittlig forvaltningskapital beregnes ved å ta gjennomsnittet av bankens forvaltningskapital ved utgangen av hvert kvartal.

En god tier 1-leverage ratio for en bank er vanligvis rundt 10 %. Dette betyr at for hver $1 av gjennomsnittlig totale eiendeler, har banken $0,10 i kjernekapital. Dette forholdet gir en buffer mot tap og sikrer at banken har nok kapital til å dekke sine forpliktelser. Hvorfor er kjernekapital viktig? Kjernekapital er viktig fordi det er en nøkkelverdi som brukes av regulatorer for å vurdere den finansielle styrken til en bank. Kjernekapital består av kjernekapital, som inkluderer poster som egenkapital og opptjent overskudd, og anses å være kapital av høyeste kvalitet. Kjernekapital er viktig fordi det gir en buffer mot tap og bidrar til at en bank kan fortsette å drive selv i stressende tider.