Basel III: Hva det er, kapitalkrav og hvordan det implementeres

Basel III er et globalt regelverk for banker som setter kapitalkrav og iverksetter andre tiltak for å styrke banksektoren.

Hva er Basel 3-leverage ratio?

Basel 3 er den tredje iterasjonen av Basel-avtalene, et internasjonalt regelverk for banker. Basel 3-leverage ratio er en nøkkelkomponent i dette rammeverket, og er utformet for å beskytte banker fra å bli overbelånt og mislykkes.

Basel 3-leverage ratio beregnes som forholdet mellom en banks kjernekapital og dens gjennomsnittlige totale eiendeler. Kjernekapital er kjernekapitalen til en bank, og inkluderer poster som egenkapital og opptjent overskudd. Gjennomsnittlig forvaltningskapital er et gjennomsnitt av bankens eiendeler over en viss tidsperiode, typisk et kvartal.

Basel 3-leverage ratio må være minst 4 %, noe som betyr at en banks kjernekapital må være minst 4 % av dens gjennomsnittlige totale eiendeler. Dette kravet er utformet for å sikre at bankene har en pute av kapital for å absorbere tap, og for å unngå å bli insolvent i tilfelle en finanskrise.

I tillegg til Basel 3-leverage ratio, er bankene også pålagt å opprettholde en kjernekapitaldekning på minimum 6 %. Kjernekapitaldekningen er lik gearingsgraden, men beregnes som forholdet mellom en banks kjernekapital og dens risikovektede eiendeler. Risikovektede eiendeler er et mål på en banks eiendeler som tar hensyn til risikoen til disse eiendelene.

Basel 3-rammeverket inkluderer også andre krav, som etablering av en motsyklisk buffer, som er utformet for å beskytte bankene mot tap i tilfelle en økonomisk nedgang.

Hvordan fungerer Basel III?

Basel III er et sett med internasjonale bankforskrifter utviklet av Basel Committee on Banking Supervision som svar på finanskrisen 2007-2008. Disse forskriftene tar sikte på å styrke banksystemet ved å pålegge bankene å holde mer kapital og begrense deres mulighet til å engasjere seg i visse risikofylte aktiviteter.

Den viktigste endringen introdusert av Basel III er kravet om at bankene må holde kjernekapital lik minst 4,5 % av sine risikovektede eiendeler. Dette er en betydelig økning fra det tidligere kravet på 2 % under Basel II. Kjernekapital består av egenkapital og enkelte typer ansvarlig gjeld.

I tillegg inkluderer Basel III flere andre bestemmelser utformet for å begrense bankenes risikotaking. Banker er for eksempel pålagt å ha en «kapitalbevaringsbuffer» på 2,5 % av risikovektede eiendeler, som kan brukes til å absorbere tap i stresstider. Bankene er også underlagt strengere grenser for eksponering mot visse typer risikofylte eiendeler, for eksempel derivater.

Basel III fases inn over en årrekke, med full implementering satt til 2019. Imidlertid har mange banker allerede vedtatt de fleste bestemmelsene i Basel III før tidsplanen.

Gjelder Basel 3 for alle banker?

Basel III er et sett med globale bankforskrifter utviklet av Basel Committee on Banking Supervision som svar på finanskrisen 2007-2008.

Regelverket er utformet for å styrke banksystemet ved å kreve at bankene holder mer kapital, forbedrer deres risikostyringspraksis og øker deres åpenhet.

Basel III gjelder for alle banker som er medlemmer av Baselkomiteen, som inkluderer banker fra mer enn 30 land. Hvem regulerer Basel? Baselkomiteen for banktilsyn (BCBS) er den primære regulatoren av Basel. BCBS er en komité av banktilsyn fra 27 forskjellige land. BCBS setter globale standarder for banknæringen og arbeider for å fremme finansiell stabilitet.

Når startet Basel 3? Basel 3 er den tredje delen av Basel-avtalen, et sett med bankforskrifter fastsatt av Baselkomiteen for banktilsyn. Basel 3 ble introdusert i 2010 som svar på den globale finanskrisen 2008-2009. Den er utformet for å styrke banksystemet ved å kreve at bankene holder mer kapital, begrenser deres innflytelse og forbedrer deres risikostyringspraksis.